Μέτρο 4.2

Υπομέτρο 4.2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020,
για Επαγγελματίες Γεωργούς

Eπικοινωνήστε έγκαιρα στο γραφείο μας , μια στοχευμένη ενημέρωση για το δικό σας επενδυτικό σχέδιο

Πληροφορίες
Τ. 210 3457 184 Κ. 6977 239 066
e-mail: ecogrev@gmail.com
Παπακωνσταντίνου Δημ.