Μελέτη ένταξης σε Επιδοτούμενα Προγράμματα.

– Σύνταξη-υποβολή επενδυτικών προτάσεων σε επιδοτούμενα Προγράμματα .
– Υλοποίηση εγκεκριμένων έργων
– Νέοι Γεωργοί
– Σχέδια Βελτίωσης
– Έργα LEADER
παράλληλα υποστηρίζουμε:
– Την τεχνική εκπαίδευση για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου