Συμβουλευτική

https://www.askjim.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Α (ΔΟΜΗ Γ.Σ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Σ.1.1 Πολλαπλή συμμόρφωση
Σ.1.2. Πρασίνισμα
Σ.1.3. ΣΟΔ/Agro

Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
Σ.2.2. Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
Σ.2.3. Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων

Σ.3.1. ΟΦΠ

Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία
Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά

Σ.6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ
Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής
Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
Σ.6.4. Καθετοποίηση
Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Αδειοδότηση Επαγγελματικού Εργαστηρίου Τροφίμων
Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε -Διαγραμμα Ροής -Περιγραφική Έκθεση
Πολυλειτουργικό αγρόκτημα

Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων παραγωγών και στα πλαίσια ενός ΟΤΑ
Άδειες χρήσης νερού Τ.Ο.Ε.Β , Παραγωγών στα πλαίσια ενός ΟΤΑ

Μεταποίηση
Ετικέτα για προϊόντα εξαγωγής (ελαιόλαδο κ.α)
Μελέτη HACCP
Υγειονομικές απαιτήσεις λειτουργίας της Μονάδας
Προετοιμασία Μονάδας για Υγειονομικό έλεγχο

Για επικοινωνία Ραντεβού .

Τ. 699 800 766 5
e-mail: ecogrev@gmail.com