Συμβουλευτική

https://www.askjim.gr


Στην παρουσίαση, θα προσεγγίσουμε τεχνικά την έννοια της γεωργικής εκμετάλλευσης
θα σχεδιάσουμε μαζί το επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με :
Παραγωγή πρώτων υλών
Ενιαία Δήλωση ΟΣΔΕ
Περιγραφή Υφιστάμενης- Μελλοντικής Κατάστασης
ΕΦΚΑ
Οικοτεχνία
Πολυλειτουργικό αγρόκτημα
Αγροτουριστική Μονάδα

Μεταποίηση
Ετικέτα
Μελέτη HACCP
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Άδεια Λειτουργίας /Γνωστοποίηση
Προδιαγραφές Α΄υλών και τελικού Προϊόντος
Πλάνο δειγματοληψίας για Αναλύσεις
Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα που θα παράγει η Μονάδα .
Υγειονομικές απαιτήσεις λειτουργίας της Μονάδας με βάση τη Νέα Υγειονομική Διάταξη

Στόχος μας είναι να γίνουν κατανοητά τα βήματα μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης .

Προς αυτή την κατεύθυνση προσεγγίζουμε :

• Στόχους και σκοπούς της γεωργικής εκμετάλλευσης
• Στρατηγική για την επίτευξη των στόχων
• Περιγραφή του απαραίτητου Μηχανολογικού Εξοπλισμού
• Απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών γνώσεων

Επιλογή του οικοπέδου /κτιρίου της εγκατάστασης
Σύνδεση με δίκτυα ενέργειας ,νερού ,αποβλήτων ,λυμάτων
Απαιτήσεις της νομοθεσίας για διαμόρφωση του κτιρίου
Περιγραφή των εμπλεκομένων υπηρεσιών ελέγχου
Περιγραφή των νομικών υποχρεώσεων

• Ποια Νομική μορφή : Ατομική επιχείρηση, ΚοινΣΕπ, ΟΕ,ΕΠΕ, Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών.
• Χτίσιμο της μελέτης
•Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (συνοπτικά)
•Πηγές Χρηματοδότησης
•Ένταξη του Επενδυτικού Σχεδίου σε επιδοτούμενα Προγράμματα

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για τις λεπτομέρειες παρακολούθησης της παρουσίασης.

Σκρά & Αριστείδου 235 ,17673 Καλλιθέα Αθήνα
Τ. 210 34 57 184
Τ. 699 800 766 5
e-mail: ecogrev@gmail.com