Μόνο τυποποιημένα τρόφιμα στη Νέα ΚΥΑ Λαϊκών

Νέα ΚΥΑ για τις Λαϊκές
Συμπερασματικά : Δεν επιτρέπεται να πωλούνται χύμα προϊόντα στις λαϊκές
και θα πρέπει να διασφαλίζεται η Ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων (Mελέτη HACCP,Ευέλικτο HACCP)
Για Τεχνική Υποστήριξη -Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επικοινωνήστε μαζί μας
( 6998007665)

Τα πωλούμενα τυποποιημένα τρόφιμα στις Λαϊκές πρέπει να συμφωνούν με το άρθρο 3 .
Άρθρο 3
Ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο

1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο, τρόφιμα, ανάλογα με το είδος
τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές
κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπ’ αρ. 1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου, Β΄ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) της υπό στοιχεία 91354/24.8.2017 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β΄ 2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), την απόφαση του Υπουργού Υγείας
υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) «Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» και των
λοιπών υγειονομικών διατάξεων.
Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 (L
157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να
διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα,
αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζεται το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 15523/2006
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1187) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και ο ν.
2969/2001 (Α΄281).
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου
του Κράτους, και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
(Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να
συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των
σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή
διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).
3. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά – βιοτεχνικά μη
εδώδιμα προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα,
καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οκτώ
(8) μέτρων και σύμφωνα προς τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Στην
περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του
οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες
κατηγορίες πωλούμενων ειδών, ανά λαϊκή αγορά, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από
άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν
Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ.
54795/2971/20/18.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5946). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων
τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ)
852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει
να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο
παρασκευαστής των τροφίμων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *