Διαβούλευση για τους Γεωργικούς Συμβούλους

Τέθηκε σε Διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους Γεωργικούς Συμβούλους : Για συμμετοχή στη Διαβούλευση εδώ
Θέματα
Κριτήρια επιλογής δικαιούχων (ανάλυση)

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Στόχοι

Άρθρο 4: Ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 5: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 6: Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

Άρθρο 7: Επιλέξιμα είδη συμβουλών

Άρθρο 8: Επιλεξιμότητα δαπανών – Οικονομική στήριξη

Άρθρο 9: Κριτήρια επιλογής δικαιούχων

Άρθρο 10: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Άρθρο 11: Υποβολή αιτήσεων στήριξης

Άρθρο 12: Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης

Άρθρο 13: Ένταξη πράξεων

Άρθρο 14: Τροποποίηση πράξης

Άρθρο 15: Ανάκληση ένταξης πράξης

Άρθρο 16: Μεθοδολογία παροχής συμβουλών

Άρθρο 17: Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις δικαιούχων

Άρθρο 18: Υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Άρθρο 19: Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής

Άρθρο 20: Διόρθωση προφανών σφαλμάτων

Άρθρο 21: Διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση αιτήσεων πληρωμής

Άρθρο 22: Καταβολή δημόσιας ενίσχυσης

Άρθρο 23: Ολοκλήρωση πράξης

Άρθρο 24: Επιτόπιοι και λοιποί έλεγχοι

Άρθρο 25: Εφαρμογή Διοικητικών κυρώσεων – Ανάκτηση στήριξης

Άρθρο 26: Παρακολούθηση – Αξιολόγηση

Άρθρο 27: Ενέργειες δημοσιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Αφήστε μια απάντηση