Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις Βιολογικές Αγορές .

βιολογικες
Εκδόθηκε η ΥΑ για τις Βιολογικές Λαικές αγορές. Το ΦΕΚ 0.Βιολογικ Αγορες -2710Β 2019
Πουθενά στα δικαιολογητικά δεν είδαμε να υπάρχει η υποχρέωση για άδεια λειτουργίας των εργαστηρίων για τα τυποποιημένα βιολογικά προϊόντα που θα διατίθενται στις Βιολογικές αγορές .Πάλι κι εδώ το χύμα πάλι θα κυριαρχήσει ως συνήθως και στις Βιολογικές . Μια βουτιά σε άδεια πισίνα ,αλλά σαφώς είναι ένα βήμα θετικό .Προσδοκούμε περισσότερα .
Αντιγράφουμε απο το ΦΕΚ το πιο κάτω απόσπασμα :

Εγγραφή παραγωγού ή αγροτικού συνεταιρισμού σε έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα.
1. Παραγωγός βιολογικών προϊόντων, ο οποίος ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως μέλος σε έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα, υποβάλει έγγραφη αίτηση προς τον
φορέα, μέσω της Δ.Ε., συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
β) Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται ετησίως και στην οποία θα αναφέρονται οι ποσότητες των προϊόντων που ο παραγωγός πρόκειται
να διακινήσει, μέσω της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ανά ποικιλία, καθώς και οι αποθηκευτικοί του χώροι, ψυγεία κ.λπ.
δ) Βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 17 της παρούσας.
ε) Αποδεικτικό έγγραφο του άρθρου 68 του καν. (ΕΚ)
889/2008 της Επιτροπής από Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (Ο.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για τα προϊόντα, τα οποία πρόκειται να διατεθούν στις εν λόγω αγορές.
στ) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την ηλεκτρονική εφαρμογή TAXIS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
ζ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από την ηλεκτρονική εφαρμογή TAXIS της ΑΑΔΕ.
η) Πιστοποιητικό υγείας.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς, στους οποίους είναι μέλος, με υποχρέωση επικαιροποίησής της σε περίπτωση εγγραφής του σε άλλο αυτοδιαχειριζόμενο φορέα. Η παράλειψη υποβολής της επικαιροποιημένης υπεύθυνης δήλωσης συνιστά λόγο διαγραφής από τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα, στον οποίο έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.
Κάθε παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον αυτοδιαχειριζόμενο φορέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω δικαιολογητικά.

Αφήστε μια απάντηση