Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού

Μεγαλύτερη ευκολία στην απόκτηση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (ΕΣΑ) έχουν πλέον οι ιδιοκτήτες αγροτουριστικών επιχειρήσεων, καθώς, εκτός από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού ΠΥΤ του υπουργείου Τουρισμού), το Σήμα μπορεί να χορηγείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα καταλύματα που παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να φέρουν το Ειδικό Σήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλονται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες, τα οποία θα ξεκινούν από τα 500 ευρώ και θα φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Μάλιστα, εάν διαπιστωθεί διαφήμιση καταλύματος με χρήση του όρου «αγροτουριστικό» ή «αγροτουρισμός», χωρίς να έχει προηγουμένως χορηγηθεί ΕΣΑ, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά

Όσοι επιλέξουν τη διαδικασία μέσω ΚΕΠ, θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο αίτησης, που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνονται υποχρεωτικά οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός αυτής.

Παράλληλα, πρέπει να προσκομηθούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία ανανεώνεται με ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.
Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα, προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.
Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, με επισυναπτόμενο διάγραμμα της περιοχής.
Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του αιτούντος, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χορήγησης ΕΣΑ.
Αντίγραφα της γνωστοποίησης λειτουργίας του καταλύματος, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών, εάν υπάρχουν.
Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.
Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που, βάσει νόμου, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία – δραστηριότητα.
Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 ευρώ.
Βεβαίωση του οικείου δήμου, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου ανήκει το κατάλυμα, είναι μικρότερος των 5.000 κατοίκων, στις περιπτώσεις που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση