Μ.16. Επιχειρησιακές Ομάδες και Συμπράξεις Καινοτομίας

Δικαιούχοι του Μ.16 Διαβάστε όλη την Προκήρυξη του Μ.16 εδώ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες ( Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.
Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.).
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
Οι δικαιούχοι οφείλουν να υλοποιήσουν το πιλοτικό έργο σε εγκατάσταση των μελών της ομάδας τους, που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και στην περίπτωση υλοποίησης έργου με περιφερειακό χαρακτήρα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται το έργο.

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στα Υπομέτρα 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:
Μεμονωμένοι φορείς που δεν απαρτίζουν Ε.Ο. σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.


Σχήματα συνεργασίας που δε διαθέτουν σύμφωνο συνεργασίας ή δεν έχουν ορίσει Συντονιστή Φορέα.
Υφιστάμενες Ε.Ο. που δεν ξεκινούν νέα δραστηριότητα αλλά συνεχίζουν κάποια δραστηριότητα που έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο / πιλοτικό / επιδεικτικό έργο, δεν αφορά σε αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με πρακτική εφαρμογή ή στην εξερεύνηση μιας ευκαιρίας που θα οδηγήσει σε καινοτομία και δεν συμβάλλει στην παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας ή στην προστασία του περιβάλλοντος ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ε.Ο. με αντικείμενο που δεν στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα ή σε πιλοτική εφαρμογή εξοπλισμού που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα έρευνας και αφορά σε προϊόντα, εξοπλισμό ή διαδικασία που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά.
Ε.Ο. με μέλη που ο ρόλος τους δεν είναι ενεργός ή σύμφωνος με το έργο που περιγράφεται στο επιχειρησιακό σχέδιο.
Ε.Ο. με μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.
Ε.Ο. με μέλη νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συσταθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.
Ε.Ο. που μεταξύ των δύο Δράσεων (Δράση 1 και Δράση 2) υποβάλουν διαφορετική πρόταση (φυσικό αντικείμενο) ή μεταβάλλουν τη συνεργασία από περιφερειακό σε εθνικό επίπεδο ή το αντίστροφο.
Όταν το επιχειρησιακό σχέδιο δεν συμβάλλει στις προτεραιότητες της «ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» όσον αφορά στο Υπομέτρο 16.1-16.2 ή στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως προς το υπομέτρο 16.1-16.5

Όταν το επιχειρησιακό σχέδιο δεν συμβάλλει στις περιοχές εστίασης 1Α και 1Β και τουλάχιστον σε μία από τις περιοχές εστίασης για τα εν λόγω Υπομέτρα του εκάστοτε ισχύοντος ΠΑΑ, στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης και στους στόχους του Μέτρου.
Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, όπως αυτά διαμορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Ε.Ο. με μέλη φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις

Αφήστε μια απάντηση