Σχέδια βελτίωσης : Για Νομικά πρόσωπα .

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:
2.1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευ σης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδή- λωσης ενδιαφέροντος.

ποιμνιοστάσιο
2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
2.3. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε πε- ρίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υπο- βολής είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέπει να καλύπτει την 31.12 του έτους ν+10.
Στην πε- ρίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχελήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. 2.5. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νο- μικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας

Αφήστε μια απάντηση