Μ.2.2 Παροχή Γεωργικών Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις .


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».
Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές :
• Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.
• Να επιλύονται προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)
• Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.
• Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)
Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

• Οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
• Οι αρχές λειτουργίας του συστήματος.
• Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.
• Οι διαδικασίες πιστοποίησης.
• Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
• Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .
• Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους
• Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .
• Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.
Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:
• προαιρετικό για τους αγρότες.
• ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.
• ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.
• δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες .
• ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.
• περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης ελεγκτή-ελεγχόμενου.
• ανοιχτό στην εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.
• Προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.
• διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.
Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.
Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.
Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκ ευρώ.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Διαβάστε εδώ το σχέδιο της ΥΑ για Γεωργικούς Συμβούλους Μ.2.2 Γεωργικοί Σύμβουλοι-Διαβούλευση

διαβάσαμε και σας γνωρίζουμε με επιφύλαξη για την ορθότητα τους .
θα κωδικοποιηθούνε οι γεωργικές συμβουλές ως εξής :
ΠΣ.1- ΚΟΠΓΠ-ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ -ΚΛΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣ.2- ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΑ

ΠΣ.3- IPM Ολοκληρωμένη Γεωργία

ΠΣ.4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΣ.5- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΣ.6- ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Νέο είναι : Οι επισκέψεις των Γεωργικών Συμβούλων και οι ανταλλαγές .

10 εκατ.Ευρώ είχε το Μέτρο των Γεωργικών Συμβουλών στο ΠΑΑ 07-14 ! δεν έφτασαν ποτέ χάθηκαν αλλού . στο Μέτρο των γεωργικών Συμβουλών δεν υλοποιήθηκε ή εν μέρει λειτούργησε χωρίς πόρους ,γιατί κατευθύνθηκαν αλλού .!!!

120 εκατ.Ευρώ διαβάσαμε ότι έχει το Μέτρο 2 στο ΠΑΑ 14-20 ελπίζουμε να κατευθυνθούν ορθά στους Γεωργικούς Συμβούλους χωρίς απώλειες στη πορεία υλοποίησης και χωρίς εκπλήξεις !!! .

Αποδέκτες των Συμβουλευτικών υπηρεσιών θα είναι οι γεωργοί ,και θα πρέπει να επιλέγουν τον Σύμβουλο που θα χρειαστούν για να μην έχουν απώλειες ούτε ενα ευρώ στις ενισχύσεις τους απο κυρώσεις που θα είναι πιο αυστηρές τώρα γιατι θα πυκώνσουνε οι επιτόπιοι έλεγχοι .
Οι παραγωγοί δεν θα δίνουν χρήματα απο την τσέπη τους γιατί 100% την δαπάνη των Γεωργικών συμβουλών θα την καλύπτει το Μ.2

Αποδείξεις σωστής υλοποίησης : Θα πρέπει να αποδείξουν στις Αρχές οιγεωργικοί Σύμβουλοι ότι έχουν πραγματοποιήσει τρεις επισκέψεις κατ έλάχιστο και ότι ο αγρότης ακολούθησε τις Οδηγίες τους και οι οποίες είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα .

Ο αγρότης δικαιούται να λάβει μέχρι τρεις Συμβουλές ανα πενταετία που θα κοστίζουν 1500 χ 3 ή 4.500 Ε ανα πενταετία.

Γεωργικές συμβουλές που θα αφορούν :
Οδηγία για το νερό , για φυτοπροστασία , για εξασφάλιση του τσέκ (για το πρασίνισμα ) ,για καθετοποίηση της παραγωγής ,για αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Μπορούν να ενισχυθούν και μικρές ΜΜΕ για τον προσανατολισμό τους στην αγορά και για αυξηση του οικογενειακού εισοδήματος .

Αν ο αγρότης δεν εφαρμόσει την γεωργική Συμβουλή χάνει το δικαίωμα να λάβει άλλη συμβουλή .

1η πληρωμή : 30% με τα την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της γραπτής κοινοποίησης στον ενδιάμεσο φορέα της συμβουλής και του ωφελούμενου αγρότη

2η πληρωμή: στο 70% της ολοκλήρωσης της Συμβουλής και του συνολικού ποσού και της τεχνικής έκθεσης του παρόχου .

Η επιλογή Συμβουλών θα γίνεται απο Δεξαμενή Συμβουλων

Λέγεται ότι θα ισχύσει : το ανώτερο 100 παραγωγοί ανα Σύμβουλο με τρείς επισκέψεις ανα έτος ανα ΜΜΕ .
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Γεωπόνος Σύμβουλος
Τ. 6977239066
E-mail: ecogrev(@)gmail.com

Αφήστε μια απάντηση