Αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αναλυτικά στο κεφ. 7 της τροπολογίας 1287/77 (12.10.2017)
«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» αναφέρονται τα εξής:

7.α) Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λει- τουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συµµε- τέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτι- κών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και µεταποιηµένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.

β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγω- γοί, πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγρο- τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφω- να µε τους νόµους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997
Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν και να υποβάλουν αί- τηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργει- ας/εκτροφής. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεται- ρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και να διαθέτουν Αριθµό Μητρώου. Οι παραγωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών βιο- λογικών προϊόντων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειάς τους. Οι συνεταιρισµοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν την έ- δρα τους οι συνεταιρισµοί, καθώς και στις αγορές παρα- γωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειάς τους. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Πε- ριφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ- σαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί από όλη τη χώρα.
γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογι- κών προϊόντων, συνιστώνται ανά Περιφερειακή Ενότη- τα, µία Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.) για τους παραγωγούς και συνεταιρισµούς βιο- λογικών προϊόντων.
Η Ε.Δ.Α.Π. είναι πενταµελής και συγκροτείται από δύο εκπροσώπους, των παραγωγών και από έναν εκπρόσω- πο των συνεταιρισµών, των δήµων και των καταναλω- τών. Τα µέλη της ορίζονται µε απόφαση του οικείου Πε- ριφερειάρχη. Κάθε αγορά παραγωγών µπορεί να λει- τουργεί είτε σε δηµόσιο χώρο του οικείου δήµου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που καθορίζεται µετά από αντίστοιχη έγκριση του δήµου ή της Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο µε ευθύνη των αυτοδια- χειριζόµενων φορέων.
δ) Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, προκειµένου να συµµετάσχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων ιδρύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αυ- τοδιαχειριζόµενο φορέα παραγωγών.
Οι αυτοδιαχειριζόµενοι φορείς παραγωγών των Περι- φερειακών Ενοτήτων µπορούν να συνιστούν µια αυτο- διαχειριζόµενη οµοσπονδία συλλόγων βιολογικής γεωρ- γίας µε περιφέρεια τα όρια της Επικράτειας.
Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ιδρύεται τουλάχιστον ένας αυτοδια-
χειριζόµενος φορέας βιολογικής γεωργίας.
Για τη συµµετοχή των αγροτών παραγωγών σε αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή τους σε βιολογικούς αυτοδια- χειριζόµενους φορείς.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:
«3.α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο- νοµίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίµων καθορίζονται:
αα) Τα θέµατα και ο τρόπος λειτουργίας των αγορών παραγωγών και των Ε.Δ.Α.Π., οι διαδικασίες εκλογής ή ορισµού των εκπροσώπων των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, συνεταιρισµών, δήµων και καταναλωτών στις Ε.Δ.Α.Π., το καταστατικό και η µορφή των αυτοδιαχειρι- ζόµενων φορέων παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των οµοσπονδιών τους, τα δικαιολογητικά και η τηρούµενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία τους.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παρα- βατών, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρα- γράφου 1.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικο- τεχνίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραγωγής, µετα- ποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 2

τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση
Τ. 6977239 066
Παπακωνσταντίνου Δημητριος

Αφήστε μια απάντηση