Γεωργική Εκμετάλλευση που ανήκει σε Υφιστ. Νομικό Πρόσωπο: Πότε ενισχύεται για Σχέδιο βελτίωσης;

Για να ενισχυθει για Σχέδιο βελτίωσης θα πρέπει:
1. Όταν προκηρυχτεί το Υπομέτρο 4.1 « Σχέδια Βελτίωσης » να παράγει και αυτό να φαίνεται στη Δήλωση ΟΣΔΕ .
2. Στο τρέχον ΟΣΔΕ να φαίνεται ότι έχει τυπική απόδοση πάνω από 8.000 € Συμφέρει να είναι 15-25.000
3. Να τηρεί τα Κοινοτικά πρότυπα στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό …δηλαδή να υπάρχει άδεια λειτουργίας και νόμιμη κατοχή παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

4. Το Νομικό πρόσωπο να έχει συσταθεί με το ισχύον δίκαιο και να εμφανίζεται με τη μορφή Ο.Ε , ΕΕ, ΕΠΕ , ΑΕ …
5. Να έχει διάρκεια κατ ελάχιστον 10 έτη για να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της .
6. Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε ΦΠ κατά κύριο επάγγελμα γεωργό
7. Το ΝΠ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο
8. Να μην τελεί υπο πτώχευση ,λύση ή αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση .
9. Να έχει ως κύρια δραστηριότητα του την αγροτική δραστηριότητα από την οποία να αντλεί ανω του 50 % εισόδημα από την γεωργία ως μέσος όρος τριετίας ή των διαθέσιμων στοιχείων αν δεν έχει λειτουργήσει για τρεις διαχειριστικές περιόδους .
10. Να έχει κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη 12-μηνη διαχειριστική περίοδο
11. Να τεκμηριώνει ότι διαθέτει την ιδία συμμετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου .
12. Να μην έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παράβαση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας .
13. Να συγκεντρώσει κατά την βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου τα απαραίτητα μόρια ……επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες και για βαθμολόγηση
Τ. 210 3457 184 6977 239 066 Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Γεωπόνος μελετητής .e-mail: ecogrev@gmail.com www.askjim.gr

Αφήστε μια απάντηση