Άδειες στάβλων :Παράταση 3 ετών για νομιμοποίηση στάβλων σε δάση


Τριετής παράταση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις και λειτουργούν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων από την δασική νομοθεσία αδειών δίνεται με τροπολογία του έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 145 στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 26 Ιουλίου και αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, μεταξύ άλλων.

Άρθρο 145

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4280/2014

1. Η παρ. 18 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«18. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003, πλην του τελευταίου εδαφίου της, καθώς επίσης και η παρά- γραφος 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις οριστικά παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων.»

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της.

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.

5. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4414/2016, παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.

Αφήστε μια απάντηση