Γνωστοποίηση Μονάδας


Τι είναι η Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας

Η Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων

είναι σύμφωνα με το νόμο 4442/2016 για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων,

ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της,

πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας,

προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.),

περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

1) Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών

ΥΑ οικ.32790/392/Φ.15/2017 (Β’ 1061)-ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

2) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΚΥΑ οικ. 16228/2017 (Β’ 1723)-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

3) Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών

ΚΥΑ 8592/2017 (Β’ 1750)-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

4) Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

KYA οικ.53346/645/Φ.61/2017 (B’ 1668)-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (logistics)

Η Γνωστοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με το Γραφείο μας

(6977 239 066)
e-mail: ecogrev@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση