βοσκότοποι: Τι πρέπει να γνωρίζω ως κτηνοτρόφος

Βοσκότοποι
Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών
1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ υπολογίζουν το ύψος του μισθώματος για κάθε κτηνοτρόφο και διαβιβάζουν σχετικούς πίνακες στους αρμόδιους Δήμους, στα όρια των οποίων βρίσκεται ο κάθε επιλέξιμος βοσκότοπος.

Οι Δήμοι συμπληρώνουν τους παραπάνω πίνακες, ενσωματώνοντας τυχόν μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε εφαρμογή του άρθρου 7 της αριθμ. 873/55993/20-5-2015 (Β΄ 942) υπουργικής απόφασης και υπολογίζουν το σχετικό μίσθωμα για τις μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις.

2. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, από τον αρμόδιο Δήμο, για το χρόνο και τον τόπο που θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.

Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών ή κτηνοτρόφοι των οποίων ο τόπος διαμονής δεν βρίσκεται εντός του Δήμου, ενημερώνονται με συστημένη επιστολή.
3. Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται από το Δήμο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα, το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση – τοποθεσία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),
β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,

γ) το τοπωνύμιο – θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,
δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερ- βαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 ν. 4351/2015 χρόνο,
ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,
στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική), ζ) το ύψος του μισθώματος.

4. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο.
Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια έκταση. Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος έχει ενημερωθεί με συστημένη επιστολή, στο αντίγραφο που παραμένει στο Δήμο ή αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ επισυνάπτεται και το αποδεικτικό αποστολής.

5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή εφαρμογή το έντυπο κατανομής.
6. Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.»

« Oι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο έχουν λάβει γνώση.
εντός τριμήνου από την ενημέρωση τους.»

Η πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασης αφορά διορθώσεις που θα ενσωματωθούν στην κατανομή του έτους 2017

Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016
καταβάλλονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018.

Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2017, ύστερα από ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2017

Για την Αντιγραφή
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Γεωπόνος Σύμβουλος
Για Σχέδια βελτίωσης στη κτηνοτροφία ρωτήστε μας και προγραμματίστε έγκαιρά ραντεβού με έναν Συνεργάτη μας Τ. 2103457 184 Κ. 6977 239 066 e-mail: ecogrev@gmail.com www.askjim.gr

Αφήστε μια απάντηση