Προδημοσίευση του Μ.4.1 Σχέδια βελτίωσης

. Προδημοσίευση Σχ βελτ- 01-06-2017

Προγραμματίστε έγκαιρα τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών του Επενδυτικού σχεδίου κλείνοντας ραντεβού με τους Συνεργάτες του γραφείου μας .Πληροφορίες : Τ. 2103457184 Μ. 6977 239 066 ecogrev@gmail.com

Για τη Δράση 4.1.1, δηλαδή τα Σχέδια βελτίωσης όπως τ αποκαλούν οι αγρότες ,δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αγροτών , πρέπει να είναι άνω των 18 ετών , Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι και να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ το έτος 2017, με τυπική απόδοση ανω των 8.000 ευρώ, .

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι : επαγγελματίες αγρότες ή Νεοεισερχόμενοι ετών 2014 κ 2016 και Νέοι Γεωργοί ,(επαγγελματίες αγρότες έως 45 ετών, με 5ετή εμπειρία στη γεωργία που θα τεκμηριώνεται απο το Μητρώο αγροτών ).

Το ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού Γεωργών φυσικών προσώπων και Ν.Π είναι μέχρι 200.000 ευρώ

Μπορεί να ανέλθει έως τις 300.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης στην Ενιαία δήλωση ΟΣΔΕ του 2017, θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Μπορεί να ανέλθει εως τις 500.000 ευρώ μόνο για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερμοκήπια, με τον παραπάνω περιορισμό (τυπική απόδοση ίση με το 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού).

Για συλλογικές επενδύσεις Ομάδων Παραγωγών το όριο είναι οι 500.000 ευρώ ανεξαρτήτως προϋποθέσεων.

Για Συλλογικές επενδύσεις Ομάδων παραγωγών μπορεί να ανέλθει έως και 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι: η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες (Αδειοδοτήσεις ,μελέτες γεωπόνου,μηχανικού )

Η ελάχιστη βαθμολογία ένταξης είναι 45 (από 50).

Συγκεκριμένα μερικά από τα νέα κριτήρια έχουν ως εξής:

1. Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας που προέρχεται από την αιγοπροβατοτροφία, ή την παραγωγή οπωροκηπευτικών, ζωοτροφών, καλλιεργειών φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με την συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (>50%): 6 έως 12 βαθμοί.
2. Παραγωγή βιολογικών κ.α. προϊόντων : 5 βαθμοί και παραγωγή ΠΟΠ/ΠΓΕ: 3,5 βαθμοί
3. Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης μεταξύ 8.000 και 15.000 ευρώ σε όρους τυπικής απόδοσης: 3,5 βαθμοί, μεταξύ 15.001 και 25.000 ευρώ: 5 βαθμοί, μεταξύ 25.001 και 40.000 ευρώ: 2,5 βαθμοί.
4. Τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια δεν ξεπερνούν το 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας: 15 βαθμοί
5. Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού,: 5,2 βαθμοί

6.Φορολογική και ασφαλιστικές: 2,6 βαθμοί

7. Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης: 1,3 βαθμοί
8. Ύπαρξη κερδοφορίας, κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις προ αποσβέσεων και φόρων: 2,6 βαθμοί
9. Ενταγμένοι στο πρόγραμμα των νέων αγροτών της προκήρυξης 2014 ή 2016 ή με εμπειρία άνω των 5 ετών στη γεωργία και ηλικία έως και 45 ετών: 8 βαθμοί
10. Πτυχιούχοι γεωτεχνικής κατεύθυνσης: 5 βαθμοί
11. Επενδύσεις σε Σταβλικές εγκαταστάσεις, σε Εγκατάσταση Νέων φυτειών και Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις: 8 βαθμοί
12. Αύξηση του δείκτη : τυπική απόδοση πάνω από 20%: 6 βαθμοί

13. Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή: 5 βαθμοί
14. Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής (τουλάχιστον 20% της επένδυσης): 5 βαθμοί

Εμπιστευθείτε τους ειδικούς

Τ. 2103457184 . Κιν 6977 239 066
e-mail: ecogrev@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση