Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο-Απαιτήσεις για ελληνικό σήμα.

Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος-Στο Εxtra Παρθένο & Παρθένο ελαιόλαδο.

1. Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

i) οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.

ii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) έκθλιψης ελαιοκάρπων (ελαιοτριβεία), να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένων προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού (δεξαμενικοί χώροι), να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iv) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

v) να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:
• την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,
• τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην Επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των άρθρων 8 και 9,
• την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση.

2. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.

3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρείται αρχείο (ΚΥΑ 323902/09, άρθρο 7, παρ.1γ) που να αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της Επιχείρησης, στις ποσότητες στους δεξαμενικούς χώρους, στους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και στη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

4. Κατά τη διακίνηση των εξερχομένων προϊόντων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, στα συνοδευτικά έγγραφα που εκδίδουν (παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

5. Στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, η περιγραφή των προϊόντων να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

Σημείωση
Το τελικό σχέδιο της ΥΑ υποβλήθηκε απο τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην αρμόδια Επιτροπή Ελληνικού Σήματος για να εγκριθεί και για δημόσια διαβούλευση μέχρι 17-05-2016.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας παρέχει διαρκή υποστήριξη και εκπάιδευση για την ίδρυση Επαγγελματικού Εργαστηρίου τυποποίησης ελαιολάδου <10KW την σύνταξη μελέτης HACCP και την αδειοδότηση της Μονάδας σας .Την λήψη του Ελληνικού Σήματος . Προσοχή! Η εγγαφή στο ΚΗΜΟ για αγροτική οικοτεχνία αφορά μόνο ελαιόλαδο με βότανα (βοτανόλαδα) . Πληροφορίες Ιωαννίδου Ζωή-Παπακωνσταντίνου Δημήτρης ( 6977239066) e-mail: ecogrev@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση