Επιτραπέζιες ελιές:Απαιτήσεις ελληνικού σήματος

Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στις Επιτραπέζιες ελιές

1. Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

i) οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.

ii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας (πχ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίηση) των ελαιοκάρπων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iv) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

v) να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:
• την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,
• τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην Επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες μ’ αυτήν επιχειρήσεις των άρθρων 8 και 9,
• την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση.

2. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.

3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της Επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

4. Κατά τη διακίνηση των εξερχομένων προϊόντων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, στα συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

5. Στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, η περιγραφή των προϊόντων να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

Σημείωση
Το τελικό Σχέδιο Κανονισμού υποβλήθηκε απο τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην αρμόδια Επιτροπή Ελληνικού Σήματος προκειμένου να εγκριθεί και είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 17-05-2016.

Το Γραφείο πρέχει τεχνική Υποστήριξη σε Αγροτικές Οικοτεχνίες για την εγγραφή τους στο Μητρώο ΚΗΜΟ ,για την Μελέτη HACCP και για την απόκτηση του Ελληνικου Σήματος .
κανένας παραγωγός δεν θα επιτρέπεται να τοποθετεί Επιτραπεζιες ελιές στις λαικές αγορές χωρίς Αρ.Μητρώου ΚΗΜΟ και Ελληνικό Σήμα …Η Μελέτη HACCP είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση αδείας της αγροτικής οικοτεχνίας .

Επικοινωνήστε για ραντεβού
Ιωαννίδου Ζωή-Παπακωνσταντίνου Δημήτρη Γεωπονοι ΓΠΑ Σύμβουλοι
Τ. 6977239066 E-mail: ecogrev@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση