Oδηγός για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016

Σκοπός του παρόντος οδηγού, που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων γεωργών για την ορθή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 (δήλωση ΟΣΔΕ) και την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με αυτή, ώστε να πληρωθούν έγκαιρα και στο ακέραιο τις ενισχύσεις που δικαιούνται, αποφεύγοντας μειώσεις και αποκλεισμούς από τους ελέγχους που είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και χωρίς να επιβληθούν στη χώρα μας πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία επιβαρύνουν όλους τους φορολογούμενους. Ο παρών οδηγός δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως προς τον καθορισμό των υποχρεώσεων των γεωργών και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, διεξαγωγής ελέγχων και πληρωμών.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) υποβάλλεται κάθε χρόνο από τους ενδιαφερόμενους γεωργούς προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το μοναδικό στη χώρα μας διαπιστευμένο Οργανισμό για τον έλεγχο και την πληρωμή των γεωργικών ενισχύσεων της Ε.Ε. Εκτός από τη λήψη ενισχύσεων, αποτελεί Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ι. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Ε. 2016
1. Προθεσμίες: Η Ε.Α.Ε. 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι τις 16 Μαΐου 2016. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και καμία πληρωμή δεν καταβάλλεται. Κατ’ εξαίρεση και μέχρι της 31 Μαΐου 2016, ο γεωργός μπορεί να προσθέσει ορισμένα αγροτεμάχια στην αίτηση που υπέβαλε εμπρόθεσμα, χωρίς να υπόκειται σε μειώσεις. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016, δεν θα επιτρέπονται διορθώσεις της υποβληθείσας Ε.Α.Ε., εκτός και αν πρόκειται για συγκεκριμένα προφανή σφάλματα που αποδίδονται σε απροσεξία και αιτιολογούνται ανάλογα.
2. Τρόποι υποβολής: Οι γεωργός έχει δύο επιλογές για να υποβάλλει την αίτησή του. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των κατά τόπους πιστοποιημένων Φορέων υποβολής Α΄ ή Β΄ βαθμού της επιλογής του. Η δεύτερη είναι να το κάνει μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου οικείου του που έχει πρόσβαση και ευχέρεια στη χρήση του διαδικτύου (internet), δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ (οn-line υποβολή), ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης του 2015. Σε αυτή την περίπτωση, ο γεωργός θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από την αρμόδια υπηρεσία (help – desk) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε φάση υποβολής της αίτησής του διαδικτυακά. Για την υποβολή της on-line αίτησης ο γεωργός ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
• Εισέρχεται στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου www.opekepe.gr και επιλέγει κατά σειρά τους συνδέσμους: «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης» => «Εγγραφή στην on-line εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016/» => «Για άμεση χρήση της on-line εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ 2016, πατήστε εδώ»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη λήψη κωδικού πρόσβασης ΔΕΝ ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ο κωδικός πρόσβασης κάθε χρήστη πρέπει να τηρείται σε ασφαλές μέρος και για μελλοντική χρήση.
ΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η Ε.Α.Ε.
Η Ε.Α.Ε. είναι η μοναδική αίτηση που υποβάλλει κάθε χρόνο ο γεωργός ώστε να πληρωθεί:
• Για τις Άμεσες Ενισχύσεις.
• Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού». Για το 2016, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5.000 ευρώ εξ’ ορισμού θεωρούνται ενεργοί χωρίς διενέργεια άλλων ελέγχων.
• Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούνται είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων που απόκτησαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και για γεωργούς με συγκεκριμένες εξωγεωργικές δραστηριότητες (πχ. διεύθυνση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, δικτύων ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) εφόσον επιπλέον αποδειχθεί ότι οι γεωργικές δραστηριότητές τους δεν είναι ασήμαντες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξωγεωργικές ή ότι η κύρια εταιρική δραστηριότητα είναι γεωργική.
Αναλυτικά οι ενισχύσεις που μπορεί να αιτηθεί ο γεωργός μέσω της Ε.Α.Ε. είναι οι εξής:
1. Βασική Ενίσχυση: Για να λάβει τη Βασική Ενίσχυση ο γεωργός θα πρέπει να διαθέτει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Για όλους τους γεωργούς που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2015 και πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε την 1η Απριλίου 2016, Ατομικός Τίτλος Οριστικών Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης. Στον τίτλο αυτό αναφέρονται:
• ο οριστικός αριθμός των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης,
• η οριστική κατανομή των Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης στις τρεις Περιφέρειες που διαιρέθηκε η Ελλάδα (βοσκοτόπων, αρόσιμων εκτάσεων, μόνιμων καλλιεργειών) και
• η οριστική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2019.
Για την πληρωμή της αξίας των δικαιωμάτων αυτών είναι απαραίτητη η ενεργοποίησή τους, κάθε χρόνο, μέσω της υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
2. Πράσινη Ενίσχυση: Κάθε γεωργός που λαμβάνει Βασική Ενίσχυση, λαμβάνει επιπλέον και την Πράσινη Ενίσχυση, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 48% των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, εφ’ όσον τηρεί τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:
α. Διαφοροποίηση καλλιεργειών: Εφ’ όσον η εκμετάλλευση διαθέτει από 10 έως 30 αρόσιμα εκτάρια (100 έως 300 στρέμματα γης που οργώνονται κάθε έτος για να καλλιεργηθούν με μονοετείς καλλιέργειες), θα πρέπει σε αυτά να εφαρμόζονται δύο διαφορετικές καλλιέργειες, με τη μεγαλύτερη να μην υπερβαίνει το 75% της αρόσιμης έκτασης. Αν η εκμετάλλευση διαθέτει πάνω από 30 αρόσιμα εκτάρια, τότε χρειάζονται τρεις διαφορετικές καλλιέργειες με τη μεγαλύτερη να μην υπερβαίνει το 75% και τις δύο μεγαλύτερες να μην υπερβαίνουν μαζί το 95% της συνολικής αρόσιμης έκτασης. Ως διαφορετικές καλλιέργειες, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επίσπορες, εννοούνται:
• Οι εκτάσεις σε αγρανάπαυση
• Κτηνοτροφικά φυτά που καλλιεργούνται για χορτονομές (κοφτολίβαδα, λόλιουμ)
• Τα διάφορα γένη της ταξινόμησης των φυτών. Δηλαδή το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, θεωρούνται μια καλλιέργεια, αλλά διαφορετική από το κριθάρι ή το καλαμπόκι. Κατ’ εξαίρεση, θεωρείται ξεχωριστή η καλλιέργεια κάθε είδους από τις ακόλουθες οικογένειες οπωροκηπευτικών:
o Κολοκυνθοειδή (κολοκύθι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι κ.α.)
o Στρυχνοειδή (τομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.α.)
o Κραμβοειδή (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο κ.α.)
Δε χρειάζεται να τηρούν τη διαφοροποίηση καλλιεργειών όσοι γεωργοί:
• Έχουν ως μοναδική αρόσιμη καλλιέργεια το ρύζι.
• Οι αρόσιμες εκτάσεις τους καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 75% με τα παραπάνω κτηνοτροφικά φυτά ή αγρανάπαυση.
• Η συνολική γεωργική τους εκμετάλλευση, καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75% από βοσκότοπο, ρύζι ή/και κτηνοτροφικά φυτά.
• Καλλιεργούν βιολογικά τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους.
β. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης: Εφ’ όσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει πάνω από 15 εκτάρια αρόσιμης γης, θα πρέπει να διαθέτει μία έκταση ίση τουλάχιστον με το 5% της αρόσιμης έκτασης, η οποία να αποτελεί Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (Π.Ο.Ε.). Ως Π.Ο.Ε. προσμετρώνται τα εξής στοιχεία, εφ’ όσον βρίσκονται εντός ή στο περιθώριο της εκμετάλλευσης:
• Γη σε αγρανάπαυση. Κάθε στρέμμα αγρανάπαυσης αντιστοιχεί σε 1 στρέμμα Π.Ο.Ε.
• Καλλιέργεια ψυχανθών όπως φασόλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά, τριφύλλι, μηδική, βίκος, λούπινα κ.α. Κάθε στρέμμα ψυχανθών αντιστοιχεί σε 700 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) Π.Ο.Ε.
• Δενδροστοιχίες με τις κόμες των δένδρων να μην απέχουν πάνω από 5 μέτρα μεταξύ τους. Κάθε μέτρο δενδροστοιχίας αντιστοιχεί σε 10 τ.μ. Π.Ο.Ε.
• Χαντάκια για άρδευση ή στράγγιση που δεν έχουν πλάτος πάνω από 6 μέτρα και δεν είναι κατασκευασμένα από τσιμέντο. Κάθε μέτρο χαντακιού αντιστοιχεί σε 6 τ.μ. Π.Ο.Ε.
• Συστάδες δένδρων ή θάμνων που δεν ξεπερνούν τα 3 στρέμματα. Κάθε τ.μ. συστάδας αντιστοιχεί σε 1,5 τ.μ. Π.Ο.Ε.
• Ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους τουλάχιστον ενός μέτρου, κατά μήκος υδατορευμάτων (χαντάκια, ρυάκια, ρέματα, ποτάμια, λίμνες) που συνορεύουν με τα αρόσιμα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Κάθε μέτρο ακαλλιέργητου περιθωρίου αντιστοιχεί σε 9 τ.μ. Π.Ο.Ε.
Δε χρειάζεται να διατηρούν Π.Ο.Ε. όσοι γεωργοί:
• Οι αρόσιμες εκτάσεις τους καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 75% από κτηνοτροφικά φυτά, αγρανάπαυση ή/και ψυχανθή.
• Η συνολική γεωργική τους εκμετάλλευση, καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75% από βοσκότοπο, ρύζι ή/και κτηνοτροφικά φυτά.
• Καλλιεργούν βιολογικά τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους.
γ. Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων: Ο γεωργός δεν πρέπει να μετατρέπει σε άλλη χρήση ή να οργώνει του βοσκότοπους που βρίσκονται σε περιοχές Natura, ενώ για τη μετατροπή των υπόλοιπων βοσκοτόπων απαιτείται άδεια από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3. Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Εκτός από τη Βασική και την Πράσινη Ενίσχυση που προϋποθέτουν την ύπαρξη ή τη χορήγηση δικαιωμάτων, ο γεωργός ανάλογα με την καλλιέργεια ή τα ζώα που εκτρέφει, μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση ενισχύσεων που συνδέονται με το είδος της παραγωγής. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα:
• Βαμβάκι
• Ρύζι
• Σκληρό Σίτο
• Θηλυκά Βοοειδή
• Βιομηχανική τομάτα
• Πορτοκάλια χυμοποίησης
• Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
• Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών
• Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
• Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
• Σπόροι σποράς
• Σπαράγγια
• Μεταξοσκώληκες
• Ζαχαρότευτλα
• Ζώα που εκτρέφονται από γεωργούς που διέθεταν ειδικά δικαιώματα της προηγούμενης περιόδου και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
• Ροδάκινα προς χυμοποίηση
4. Ενισχύσεις για γεωργούς Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους: Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός Κρήτης και Εύβοιας, μπορούν μέσω της Ε.Α.Ε. να αιτηθούν ενίσχυση για τις ακόλουθες καλλιέργειες:
• Ελαιώνες σε παραδοσιακές ζώνες υπό καλές συνθήκες παραγωγής
• Αμπέλια για την παραγωγή οίνου στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής
• Μαστίχα Χίου
• Πατάτα
• Φασόλι
• Τοματάκι Σαντορίνης
• Φάβα Σαντορίνης
• Δαμάσκηνα Σκοπέλου
• Αγκινάρα Τήνου
• Εσπεριδοειδή
• Γάλα με προορισμό την παραγωγή τυριού
• Κριθάρι Λήμνου
5. Ενίσχυση μικροκαλλιεργητών: Γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις κάτω από 1.250 € υπάγονται, εφ’ όσον το επιθυμούν, στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, ώστε να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της Πράσινης Ενίσχυσης και να μην υπόκεινται σε ελέγχους και μειώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Έχουν το δικαίωμα κάθε έτος να αιτηθούν την απένταξή τους από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, π.χ. αν σκοπεύουν να αιτηθούν ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 1.250 €, αλλά αν απενταχθούν δεν μπορούν να επανέλθουν.
6. Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας: Αντιστοιχεί σε πληρωμή επιπλέον ποσού, ίσου με το 25% των δικαιωμάτων και τη δικαιούνται οι γεωργοί που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
7. Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης: Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2016 και την Αίτηση Πληρωμής για το αντίστοιχο μέτρο, βάσει τυποποιημένου εντύπου που θα παράγεται από το σύστημα κατά την υποβολή της Ε.Α.Ε. για:
• Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών
• Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών
• Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
• Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις (κωδικός Π.Δ. 0201 έως 0217), οι οποίες χορηγούνται για τις ακόλουθες δράσεις (νέα Μέτρα 10 και 11):
– 1.1 Βιολογική Γεωργία
– 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
– 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
– 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
– 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
– 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων
– 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
– 4.1 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
– 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας
• Μέτρο 221 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κωδικός Π.Δ. 0301)
• Εξισωτική αποζημίωση (νέο Μέτρο 13)
– Υπομέτρο 13.1 Αποζημίωση για ορεινές περιοχές (κωδικός Π.Δ. 0101)
– Υπομέτρο 13.2 Αποζημίωση για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα (κωδικός Π.Δ. 010…)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετάσχουν στη νέα πρόσκληση του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» (Νέοι Αγρότες), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν Ε.Α.Ε. 2016.
ΙΙΙ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Α.Ε.
1. Γενικές ενέργειες αιτούντων γεωργών
• Αν έχει υποβληθεί on-line η αίτηση 2015, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση εγγραφής για την ΕΑΕ 2016.
• Πρέπει να επιβεβαιώνεται η ορθότητα των σταθερών στοιχείων επικοινωνίας που είναι υποχρεωτικά (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, email).
• Πρέπει να προσκομίζονται/επισυνάπτονται φωτοτυπία ταυτότητας, πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας και φορολογικών εγγράφων (πχ. Ε1).
• Για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προσκομίζονται/επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, πράσινο πιστοποιητικό κλπ.)
• Καταγραφή όλων των επιδοτήσεων για τις οποίες είναι δυνατό να κριθούν δικαιούχοι (πχ. βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, ενίσχυση νέων γεωργών).
• Ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μεταβίβασης (αγορά / πώληση) δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
2. Για γεωργούς που δηλώνουν φυτικό κεφάλαιο (αγροτεμάχια) απαιτείται:
• Προετοιμασία/διαθεσιμότητα των παραστατικών νόμιμης κατοχής (τίτλων ιδιοκτησίας, ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, Ε9, κλπ).
• Αποτύπωση των ορίων όλων των αγροτεμαχίων, σε επίπεδο καλλιέργειας, με λήψη συντεταγμένων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε αγροτεμάχιο να ψηφιοποιηθεί στη σωστή θέση (χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ένα ή δύο στίγματα του αγροτεμαχίου σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. 87, είτε από GPS, είτε από κάποια εφαρμογή του κινητού μας). Τα συχνότερα προβλήματα κατά τη διαδικασία των έλεγχων και των πληρωμών είναι η επικάλυψη αγροτεμαχίων ή η λάθος σχεδίασή τους στο χάρτη. Μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια δεν μπορούν να δηλωθούν στην Ε.Α.Ε. 2016.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση στο χάρτη θα ληφθεί υπ’ όψιν για τις εντάξεις στις νέες προκηρύξεις των γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. 2014 – 2000.
• Ακόμα και αν μια χρονιά δηλώνονται τα ίδια αγροτεμάχια με την προηγούμενη χρονιά, πρέπει για κάθε αγροτεμάχιο, να γίνεται έλεγχος:
– της δήλωσης της σωστής ομάδας/ποικιλίας καλλιέργειας,
– της ψηφιοποίησης/τοποθέτησής του στη σωστή θέση στον χάρτη,
– της περιφέρειας στην οποία ενεργοποιεί δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.
• Η δήλωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε αγροτεμάχιο.
• Η επισύναψη όλων των απαιτούμενων νόμιμων παραστατικών κατοχής για όλα τα αγροτεμάχια και ο έλεγχος ότι αυτά είναι σε οριστική μορφή.
• Σε περίπτωση λήξης / ανανέωσης / τροποποίησης συμφωνητικών ενοικίασης ενός ή περισσότερων αγροτεμαχίων είναι απαραίτητη η επαναψηφιοποίηση και νέα τοποθέτηση στο χάρτη των αγροτεμαχίων αυτών.
• Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου – Α.Τ.ΑΚ. τόσο για τα ιδιόκτητα όσο και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική. Αν δεν καταχωρηθεί Α.Τ.ΑΚ. πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου βάσει του οποίου πέρασε στην κατοχή του παραγωγού ένα αγροτεμάχιο και για αγορές που έχουν λάβει χώρα από τον Αύγουστο 2015 έως σήμερα, να σαρωθεί και επισυναφθεί το συμβόλαιο στην Ε.Α.Ε. 2016.
• Η δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο, εάν είναι αρδευόμενο ή μη αρδευόμενο.
• Η δήλωση, για κάθε αγροτεμάχιο, των κωδικών παράλληλης δράσης για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης (βλέπε ενότητα Β.ΙΙ.7).
• Ειδικά για συνδεδεμένη ενίσχυση που συνδέεται με τη δήλωση φυτικού κεφαλαίου πρέπει να προστίθεται αίτημα λήψης της ενίσχυσης χωριστά για κάθε αγροτεμάχιο.
• Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σιταριού ή βάμβακος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα καρτελάκια (με τις σωστές ποικιλίες) και τα τιμολόγια αγοράς των σπόρων (τα οποία πρέπει να είναι εμπρόθεσμα) ή η σύμβαση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ιδιοκτησία μπορεί να αποτελείται από περισσότερες καλλιέργειες τα ακριβή όρια των οποίων πρέπει να τα υποδεικνύει στον χάρτη ο γεωργός. Πληροφορίες για την ορθή υποβολή της Ε.Α.Ε. και αποτύπωση / ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο http://www.opekepe.gr/eae2016.asp και την τηλεφωνική γραμμή 210-8802000.
3. Για γεωργούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο απαιτείται:
• Η δήλωση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται στη σταυλική εγκατάσταση τη στιγμή υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
• Η δήλωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων τις οποίες αιτούνται (για βοοειδή ή αιγοπρόβατα).
• Η δήλωση κάθε μετακίνησης του ζωικού κεφαλαίου.
• Η δήλωση της ύπαρξης συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων στη σταυλική εγκατάσταση.
• Ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης / ψηφιοποίησης της σταυλικής εγκατάστασης στο χάρτη, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
• Η σάρωση και η επισύναψη στην αίτηση των μητρώων εκμετάλλευσης και των αδειών διακίνησης του ζωικού κεφαλαίου.
• Πρέπει να προβλέπεται πόσα θηλυκά βοοειδή θα γεννήσουν εντός του έτους, χωρίς απώλειες για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών.
• Πρέπει να προβλέπεται πόσα ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, που θα παραμείνουν στην εκμετάλλευση, θα δώσουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 120 κιλά γάλα εντός του έτους, για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων.
• Οι γεωργοί που αιτούνται εξισωτική αποζημίωση πρέπει να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
4. Απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υποβολής της Ε.Α.Ε.
• Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των καλλιεργειών του εμφανίζονται σωστά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
• Ο γεωργός πρέπει να ελέγχει εάν δηλώνει / ενεργοποιεί το σύνολο των δικαιωμάτων του βασικής ενίσχυσης.
• Συνιστάται η συχνή χρήση της επιλογής «Έλεγχος Λαθών Αίτησης», για τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης.
• Η αίτηση μπορεί να εκτυπωθεί, πριν την οριστική υποβολή της, μαζί με το απόσπασμα χάρτη για κάθε ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.
• Στην αίτηση επισυνάπτεται το τιμολόγιο που εκδίδει ο φορέας υποβολής (εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται ατομικά/on-line).
• Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, πρέπει να επισυναφθεί η 1η σελίδα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με την υπογραφή του γεωργού να φαίνεται καθαρά.
• Οι γεωργοί που υποβάλλουν Ε.Α.Ε. μέσω φορέα υποβολής, θα πρέπει να ζητούν αντίγραφο της δήλωσης το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους χάρτες. Θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά το αντίγραφο προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω. (Μπήκαν σωστά τα αιτήματα; Μπήκαν οι κωδικοί των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων στα σωστά αγροτεμάχια; Δηλώθηκαν οι σωστές καλλιέργειες; Και κυρίως, σχεδιάστηκαν τα αγροτεμάχια στη σωστή θέση;)
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και προκειμένου να καταβάλει σύννομα τις ενισχύσεις στου γεωργούς, χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα στη χώρα από την Ε.Ε., διεξάγει κάθε χρόνο μία σειρά από ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι:
• Διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι που διεξάγονται από το πληροφοριακό σύστημα στα στοιχεία που δηλώνονται, αλλά και από τους υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω υπολογιστή, στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην Ε.Α.Ε.
• Έλεγχοι με τηλεπισκόπηση, που εξετάζουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες μέσω υπολογιστή και όπου χρειαστεί ολοκληρώνονται με γρήγορες επισκέψεις των υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα χωράφια, χωρίς την παρουσία του γεωργού.
• Φυσικοί επιτόπιοι έλεγχοι, με επίσκεψη των υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην εκμετάλλευση του γεωργού, είτε αιφνιδιαστικά, είτε μετά από ειδοποίηση που γίνεται έως και 14 ημέρες πριν τον έλεγχο, αλλά μόνο έως 2 ημέρες πριν, αν στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα.
ΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι έλεγχοι που μπορεί να δεχτεί ο γεωργός, είναι κυρίως οι ακόλουθοι:
1. Έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης: Για να μην του επιβληθούν κυρώσεις, ο γεωργός θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση 1791/74062/02.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β΄) και οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
α. Γενικές υποχρεώσεις:
• Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και αποφυγής ρύπανσης από τα απόβλητα της εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
• Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) στην εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές). Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. Υπόδειγμά του μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (https: //it.opekepe.gr/forms/modules/library/files/Ypodeigma_mhtrwou_eisrown_ekrown_01082013.pdf).
β. Υποχρεώσεις για τη φυτική παραγωγή:
• Να τηρεί τα προγράμματα δράσης για τις ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες και τους χρονικούς, ποσοτικούς και άλλους περιορισμούς στην εφαρμογή των αζωτούχων λιπασμάτων και των κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς και τις απαιτούμενες αποστάσεις εφαρμογής από υδάτινα στοιχεία (πηγάδια, χαντάκια, ποτάμια, λίμνες), ανάλογα και με την κλίση του εδάφους.
• Να αφήνει ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους τουλάχιστον ενός μέτρου, κατά μήκος υδατορευμάτων (χαντάκια, ρυάκια, ρέματα, ποτάμια, λίμνες).
• Να αιτείται άδεια για τις γεωτρήσεις / υδροληψίες και να τηρεί τον κανονισμό τον Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
• Να αποφεύγει τη ρύπανση των υδάτων από αγροχημικά, μέσω της άτακτης απόρριψης των συσκευασιών τους, της μη ορθής αποθήκευσής τους ή της έκπλυσης των ψεκαστικών και του καθαρισμού των καναλιών με ακατάλληλα σκευάσματα.
• Σε αρόσιμα χωράφια με κλίση πάνω από 10%, θα πρέπει να υπάρχει φυτοκάλυψη και το χειμώνα, το όργωμα να μην γίνεται παράλληλα με την κλίση και η άρδευση να μην γίνεται με κατάκλυση.
• Να μην καταστρέφονται οι αναβαθμίδες, οι τάφροι, οι φυτοφράκτες, οι υδατοσυλλογές, οι δενδροστοιχίες, οι ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων.
• Να μην καίει την καλαμιά παρά μόνο με άδεια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας και σε καμία περίπτωση σε περιοχές Natura.
• Να τηρεί τις απαιτήσεις για την προστασία των άγριων πτηνών και των περιοχών Natura.
• Να χρησιμοποιεί ορθά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας και τήρηση των οδηγιών που καταγράφονται στην ετικέτα.
γ. Ζωική παραγωγή
• Να τηρεί το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής και τις κτηνιατρικές συνταγές για κάθε φαρμακευτική αγωγή στην οποία υποβάλει τα ζώα του.
• Να τηρεί τους ειδικούς κανόνες για τη χρήση ζωοτροφών και ορμονών.
• Να τηρεί τους ειδικούς κανόνες για την υγιεινή παραγωγή γάλακτος και αυγών καθώς και την πρόληψη ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων, ιδίως της φυματίωσης, της βρουκέλλωσης και της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας.
• Η αποθήκευση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων να γίνεται σε κοπροσωρούς διαμορφωμένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, ικανές να αποθηκεύσουν τα παραγόμενα απόβλητα τουλάχιστον για 90 ημέρες που απαιτούνται για τη χώνευσή τους.
• Να τηρεί του γενικούς κανόνες για την υγιεινή, τον αερισμό και το φωτισμό και την ασφάλεια του εξοπλισμού σε όλους τους σταύλους και την ορθή χορήγηση ουσιών, τροφής και νερού σε όλα τα είδη των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και τους ειδικότερους κανόνες που υπάρχουν για τη διαρρύθμιση και διαχείριση σταυλικών εγκαταστάσεων όπου εκτρέφονται χοίροι και παχυνόμενοι μόσχοι.
• Να φροντίζει για τη σήμανση του ζωικού του κεφαλαίου, τοποθετώντας δύο ενώτια με ατομικό αριθμό στους χοίρους αναπαραγωγής άνω των τριών μηνών και σε όλα τα βοοειδή που συμπληρώνουν είκοσι ημέρες ζωής, για τα οποία θα πρέπει επιπλέον να διατηρεί και ατομικό διαβατήριο που εκδίδεται από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία. Τα αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών θα πρέπει να φέρουν εκτός από ένα απλό ενώτιο και ένα ηλεκτρονικό με πομποδέκτη ή εναλλακτικά στομαχικό βώλο με πομποδέκτη, ο οποίος ενδείκνυται ειδικά σε αιγοπρόβατα που τους λείπει το πτερύγιο του αυτιού (κουφά ή τσούλα). Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ενώτια με τον κωδικό της εκμετάλλευσης, για τη σήμανση αιγοπροβάτων κάτω των έξι μηνών και χοίρων πάχυνσης που προορίζονται για σφαγή.
• Να διατηρεί μητρώο εκμετάλλευσης όπου καταγράφει ατομικά το ιστορικό κάθε χοίρου ή αιγοπροβάτου αναπαραγωγής και όλων των βοοειδών. Ειδικά για τα βοοειδή, πρέπει για κάθε μεταβολή να ενημερώνει εντός 7 ημερών το Αγροτικό Κτηνιατρείο, στο οποίο κάθε χρόνο και ως τις 15 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υποβάλει την ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων του.
2. Έλεγχοι Γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων του Μέτρου 214: Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται κατά κανόνα και από έλεγχο Πολλαπλής Συμμόρφωσης, η τήρηση των απαιτήσεων της οποίας, είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη των συγκεκριμένων ενισχύσεων. Για την επιτυχή διεξαγωγή του ελέγχου, ο γεωργός θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών τον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο που οφείλει να τηρεί, ο οποίος περιλαμβάνει:
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης (είναι η αίτηση ένταξης στη Δράση του Μέτρου 214)
• Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής (είναι μέρος των Ε.Α.Ε.)
• Δήλωση Εφαρμογής (ετήσια δήλωση ότι τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις)
• Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με ενδεχόμενες τροποποιήσεις
Ανάλογα με τη δράση που ελέγχεται, ο γεωργός θα πρέπει να προσκομίσει στους ελεγκτές και άλλα σχετικά δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση φορέα πιστοποίησης για τη Βιολογική Γεωργία ή γενεαλογικά πιστοποιητικά για ζώα αυτόχθονων απειλούμενων φυλών. Επίσης, θα ελεγχθούν τα αγροτεμάχια, τα ζώα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποθηκευτικοί χώροι της εκμετάλλευσης, για την τήρηση των δεσμεύσεων της αντίστοιχης Δράσης.
3. Έλεγχοι φυτικού κεφαλαίου: Διεξάγονται κυρίως μέσω τηλεπισκόπησης, σε αρκετές όμως περιπτώσεις διεξάγονται με επιτόπια επίσκεψη των ελεγκτών, παρουσία του γεωργού ή αντιπροσώπου του. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των αγροτεμαχίων ελέγχεται:
• Η θέση των αγροτεμαχίων
• Η έκταση (εμβαδόν + περίμετρος) συνολική και επιλέξιμη
• Η φυτική κάλυψη (χρήση – ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα – είδος καλλιέργειας)
• Ο αριθμός των δέντρων στα μικρά νησιά Αιγαίου
• Η τήρηση των υποχρεώσεων των συνδεδεμένων ενισχύσεων
• Η διατήρηση των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης και των μόνιμων βοσκότοπων
4. Έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ελέγχεται:
• Η θέση της δηλωθείσας σταυλικής εγκατάστασης
• Η σήμανση, ο αριθμός, η ηλικία και το φύλο των υπαρχόντων ζώων κατά την ημέρα του ελέγχου της ελεγχόμενης εκμετάλλευσης αλλά και των συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων
• Η τήρηση του μητρώου εκμετάλλευσης, η συμφωνία των υπαρχόντων ζώων με το μητρώο και τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων, τα διαβατήρια των βοοειδών και το αρχείο των παραστατικών (άδειες μετακίνησης, βεβαιώσεις σφαγής, κτηνιατρικές γνωματεύσεις
• Η τήρηση των υποχρεώσεων των συνδεδεμένων ενισχύσεων
ΙΙΙ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
• Ο γεωργός θα πρέπει να αποδέχεται χωρίς καθυστερήσεις τον έλεγχο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., να διευκολύνει τους ελεγκτές να μεταβούν σε όλα τα αγροτεμάχιά του και να συγκεντρώνει όλα τα ζώα του στις σταυλικές εγκαταστάσεις που έχει δηλώσει, συγκρατώντας τα προκειμένου να ελεγχθούν.
• Ο γεωργός θα πρέπει να παρέχει στους ελεγκτές όλα τα δικαιολογητικά που του ζητούνται (Mητρώα Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης και Φαρμακευτικής Αγωγής, Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών, αγροπεριβαλλοντικός φάκελος για όσους συμμετέχουν στο αντίστοιχο μέτρο κλπ.)
• Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν μπορεί να παρευρεθεί στον έλεγχο, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξουσιοδοτεί με υπεύθυνη δήλωσή του έναν αντιπρόσωπό του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Άρνηση του ελέγχου, έστω και σιωπηρά με απουσία του γεωργού, μη διευκόλυνση των ελεγκτών να μεταβούν στα αγροτεμάχια και να ελέγξουν τα ζώα, μη επίδειξη παραστατικών και μητρώων, αλλά και η απειλή ή χρήση βίας κατά των ελεγκτών, συνεπάγεται απόρριψη του γεωργού από όλες τις ενισχύσεις για το τρέχον έτος και επανέλεγχό του το επόμενο.
• Ο γεωργός έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, εφ’ όσον υπήρχαν ευρήματα και να υποβάλει ένσταση εντός δέκα εργάσιμων ημερών στην υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
• Οι βοοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν, το αργότερο εντός επτά ημερών, το Αγροτικό Κτηνιατρείο για το θάνατο ενός ζώου. Οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι βοοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους θανάτους των ζώων τους εντός 10 εργάσιμων ημερών. Κάθε θάνατος ζώου (βοοειδούς ή αιγοπροβάτου) πρέπει να συνοδεύεται από κτηνιατρική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται ο θάνατός του (π.χ. από ΕΛ.Γ.Α., ιδιώτη ή κρατικό κτηνίατρο). Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα ζώα δεν αναγνωρίζονται ως φυσική απώλεια και μπορεί να προκύψουν ποινές σε σχέση με την πληρωμή.
• Σε περίπτωση «ανωτέρας βίας» (δριμεία φυσική καταστροφή, υποχρεωτική σφαγή κλπ.) ο γεωργός θα πρέπει να ενημερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός 15 ημερών, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα πληρωμών. Στην Ε.Α.Ε. του 2016 αποτυπώνονται οι απώλειες βοοειδών που θεωρούνται «ανωτέρα βία» σε σχέση με την Ε.Α.Ε. 2015.
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εργάζονται με ένα σκοπό: Να καταβάλλουν έγκαιρα και δίκαια τις ενισχύσεις των ελλήνων γεωργών, τηρώντας στο ακέραιο τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων, ώστε να μην επιβάλλονται πρόστιμα στη χώρα μας. Ο στόχος μας είναι απλός: Ούτε ένα ευρώ χαμένο για τους γεωργούς, ούτε μία ημέρα καθυστέρηση στις πληρωμές, ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τη χώρα. Για να τον επιτύχουμε, εκτός από τη δική μας δουλειά, απαιτείται η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων των γεωργών, η τήρηση των υποχρεώσεών τους και η συνεργασία τους στη διαδικασία των ελέγχων. Ή αλλιώς:

Αφήστε μια απάντηση