Κοψαχείλης Τιμ: Ερώτημα για Προδιαγραφές σε εδώδιμα μανιτάρια απο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών

Αθήνα, 1/4/2015

Προς: Αξιότιμο Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Κύριο Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: Διενέργεια μελέτης παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας μανιταριών στα Γρεβενά.

Αξιότιμε Υπουργέ,
Με αναφορά την κατάσταση της γεωργικής ανάπτυξης του Νομού Γρεβενών και ιδιαίτερα την ανάγκη για απασχόληση, σε συνδυασμό και με τις γενικές προκλήσεις για τη χώρα μας, σας εφιστώ την προσοχή σε ένα σημαντικό θέμα για την γεωργία και το δασικό πλούτο του Νομού μας.
Όπως γνωρίζετε ο Νομός Γρεβενών ανήκει στην δασική περιοχή της χώρας η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο κατάλληλη περιοχή στην ανάπτυξη των εδώδιμων και φαρμακευτικών μανιταριών. Πολλά από τα εδώδιμα συλλέγονται συστηματικά από την ύπαιθρο, ενώ μερικά από αυτά είναι γνωστά για την καλλιέργεια και την εμπορική αξιοποίηση τους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αναφέρω τεκμηριώνονται απόλυτα από τη συνεργασία Γρεβενιωτών επιστημόνων με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.
Ως αποτέλεσμα του πλούσιου αυτού μυκητολογικού πλούτου της χώρας μας αναπτύχθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας δραστηριότητες συλλογής, κατανάλωσης, μεταποίησης αλλά και εμπορίας από μικρές εταιρίες, αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών (π.χ. Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, κ.α.).

Η όλη δραστηριότητα δεν κατοχυρώνεται από κάποιο πλαίσιο, ούτε γίνεται νόμιμα, καθώς δεν χορηγούνται άδειες συλλογής και εμπορίας, δε γίνεται έλεγχος εδωδιμότητας των μανιταριών που συλλέγονται και πάνω απ’ όλα δε διασφαλίζεται ο καταναλωτής.

Αυτό γιατί, σε αντίθεση με άλλα άγρια εδώδιμα προϊόντα (π.χ. αρωματικά φυτά, σαλιγκάρια, άγρια χόρτα κ.α.), τα μανιτάρια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δηλητηριάσεις, σε περίπτωση που συλλεχτούν κατά λάθος και καταναλωθούν μερικά δηλητηριώδη είδη μαζί με τα εδώδιμα.

Τα μανιτάρια αποτελούν δασικό προϊόν και η συλλογή τους εμπίπτει σε αδειοδότηση από τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες, οι οποίες γνωμοδοτούν τη συλλογή του προϊόντος κατόπιν σήμανσης και αυτοψίας.
Πράγμα το οποίο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους συλλέκτες, ουσιαστικά αντί να διευκολύνει, περιπλέκει τη διαδικασία ακόμη περισσότερο. Το ίδιο ισχύει πχ και για τη συλλογή της τσουκνίδας (ομοίως άριστη πηγή εκμετάλλευσης δασικού προϊόντος).
Εδώ και χρόνια, η συλλογή των μανιταριών στον τόπο μας γίνεται ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες.

Έτσι, νομοθετικά άλλα και ουσιαστικά θέτουν σε «θεωρητικό» κίνδυνο τόσο την υγεία των καταναλωτών, όσο και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο να διασφαλιστεί άμεσα ο καταναλωτής, αλλά και να τεθούν κανόνες για την ορθολογική εκμετάλλευσή τους.
Η συλλογή, η μεταποίηση και η καλλιέργεια των μανιταριών αποτελεί για τον Νομό Γρεβενών μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα και θα συμβάλει ουσιαστικά στην απασχόληση, στο εμπόριο και την αύξηση των εισοδημάτων των αγροτών της περιοχής. Ενώ θα προσδώσει εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση μανιταριών και αρωματικών φυτών.
Οδηγούμαστε, λοιπόν, στην απόλυτη ανάγκη πιστοποίησης και κατάρτισης συλλεκτών αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών (εξασφάλιση ότι δεν θα καταναλωθούν επιβλαβή είδη) και στην καθιέρωση ενός πλαισίου διαχείρισης και διατήρησής τους (ορθολογική χρήση και εξασφάλιση της αειφορίας τους).

Η ανάγκη πιστοποίησής τους γίνεται ακόμη εντονότερη και από την απαίτηση των καταναλωτών για πιστοποιημένα και ασφαλή προϊόντα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο.
Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΥΠΑΑΤ και των μέτρων χρηματοδότησης δράσεων, την έγκριση χρηματοδότησης για διενέργεια μελέτης με σκοπό τον καθορισμό των παραμέτρων πιστοποίησης των συλλεκτών αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών καθώς και αυτοφυών αρρωματικών φυτών, και η οποία κατά την άποψη μας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα :
1. Τον προσδιορισμό της κατάρτισης, ειδίκευσης και της πιστοποίησης των συλλεκτών και ελεγκτών των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών και των αυτοφυών φυτών
2. Τον προσδιορισμό παραμέτρων για την επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών συλλογής τους
3. Την κατάρτιση πινάκων με ελληνικά αυτοφυή εδώδιμα είδη μανιταριών, που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον
4. Τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών (περιγραφή, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, διάκριση από συναφή επικίνδυνα είδη)
5. Τον προσδιορισμό παραμέτρων συλλογής τους σε σχέση με το περιβάλλον (προστασία, περιορισμοί συλλογής, αειφόρος διαχείριση)
6. Τον προσδιορισμό σχεδίου ελέγχου ποιότητας προϊόντος από ειδικό εμπειρογνώμονα-ελεγκτή (μετά τη συλλογή και πριν την επεξεργασία του)
7. Τον προσδιορισμό των κανόνων που ισχύουν από την υπάρχουσα νομοθεσία για την αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας (προδιαγραφές, συσκευασία, εμπορία, τήρηση όρων υγιεινής)
8. Την πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή, με σκοπό τη διαδικασία πιστοποίησης του προϊόντος.
9. Την κατοχύρωση του ονόματος «Άγρια Μανιτάρια Γρεβενών» (προϊόντα ΠΓΕ).

Η παρούσα μελέτη θα έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα, καθώς οι καταγραφές μυκήτων συνεχίζονται σε προστατευόμενες και μη περιοχές, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλοιώνουν, καταστρέφουν ή και εξαφανίζουν βιότοπους, ενώ η έντονη συλλεκτική πίεση σε ορισμένες περιοχές της χώρας μεταβάλλει την ισορροπία των πληθυσμών ορισμένων μυκήτων, κ.α..

Η μελέτη θα μπορούσε να γίνει με ανάθεση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών η οποία έχει διενεργήσει παρόμοιες μελέτες και έχει αναπτύξει συστήματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας, καθώς και σε συνεργασία με άλλους παράγοντες της περιοχής μας.

Για την πιστοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών δεν υπάρχουν διεθνώς ορισμένα standards. Η πιστοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών για τη χώρα μας πρέπει να βασιστεί σε δυο παραμέτρους, αν θέλουμε τα προϊόντα μας να είναι ανταγωνιστικά και ασφαλή.

Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός πιστοποίησης δασικών εδώδιμων προϊόντων και φυτικών αγροτικών προϊόντων.
Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της ως άνω μελέτης δεν θα ξεπερνά τα 30.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται να είναι πέντε (5) μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ωστόσο, η διάσταση μιας μελέτης με θέμα «Προστασία και αειφορική διαχείριση των εδώδιμων αυτοφυών μανιταριών» θα παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Αναμένουμε με σεβασμό την απάντηση σας.

Με εκτίμηση,

Τιμολέων Κοψαχείλης

Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Ολόκληρη η Επιστολή ΕΔΩ επιστολη σε αποστολου 1.4.2015

Αφήστε μια απάντηση