Επαγγελματικά εργαστήρια γαλακτοκομικών στη φάρμα σας.

Οι λεπτομέρειες παραγωγής και διάθεσης παραδοσιακων γαλακτοκομικών

Με χρήση ιδιοπαραγόμενου γάλακτος που προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση και δεν ξεπερνά τα 500 κιλά ημερησίως πρέπει να πραγματοποιείται η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από τη μονάδα, σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση : ΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/Β/22-12-2014 )

Η εν λόγω ΚΥΑ ορίζει τις λεπτομέρειες παραγωγής και διάθεσης παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης και ιδιαίτερα γαλακτοκομικών από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες τα διαθέτουν απευθείας στον τελικό καταναλωτή μέσω της τοπικής αγοράς (λαϊκές αγορές και farmer’s market).

Να σημειωθεί ότι η απόφαση απλοποιεί επιπλέον τις προϋποθέσεις προϊόντων παραγωγής με βάση το γάλα εφόσον αυτά έχουν παραδοσιακά χαρακτηριστικά χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 6

Εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση στη βάση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Καν (ΕΚ) 852/2004 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Καν (ΕΚ) 853/2004.

1. Η δραστηριότητα της ιδιοπαραγωγής στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρησης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

2. Η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση πραγματοποιείται με τη χρήση γάλακτος που προέρχεται αποκλειστικά από αυτήν.

3. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα γάλακτος δεν δύναται να ξεπερνά τα 500Kg ημερησίως. Στις συστεγαζόμενες εκτροφές η ανωτέρω ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής με ανώτατο όριο τα 500Kg ημερησίως.

4. Ο χώρος παραγωγής πρέπει να είναι διακριτός, να διαθέτει όλον τον αναγκαίο για την παραγωγή εξοπλισμό και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται με βάση τα άρθρα 2 και 7 της παρούσας.

5. Το προς μεταποίηση γάλα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Ι του τμήματος IX του παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

6. Για την εφαρμογή του HACCP με ευελιξία, πρέπει να γίνεται χρήση του «Γενικού Οδηγού για την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP για τις Μικρές Γαλακτοκομικές Επιχειρήσεις» του ΕΦΕΤ ο οποίος θα πρέπει να υφίσταται προσαρμογές με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/ 2004 σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Καν. (ΕΚ) 2074/2005 για τα προϊόντα με βάση το γάλα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά.

1. Επιτρέπεται η κατασκευή των τοίχων, των οροφών και των δαπέδων των θαλάμων κατά την πρώτη φάση ωρίμανσης αλλά και των ψυκτικών χώρων κατά τη δεύτερη φάση της ωρίμανσης από υλικά που δεν είναι λεία, στεγανά ή απορροφητικά ή ανθεκτικά στη διάβρωση καθώς και η χρήση φυσικών γεωλογικών τοίχων.

2. Επιτρέπεται η φυσική ξήρανση των τυριών τυρογάλακτος εκτός της εγκατάστασης με τη χρήση κατασκευής σε προφυλαγμένο χώρο και με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα, υπό την προϋπόθεση ότι αποτρέπονται ικανοποιητικά όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές πηγές μόλυνσης.

3. Επιτρέπεται η κατασκευή θυρών και παραθύρων των εγκαταστάσεων από ξύλο.

4. Επιτρέπεται η χρήση ξύλινων βαρελιών για την ωρίμανση και διάθεση τυριών με παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Τα ξύλινα βαρέλια απολυμαίνονται με νερό θερμοκρασίας βρασμού ή με ατμό χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

5. Επιτρέπεται η χρήση ξύλινων αντικειμένων και εξοπλισμού όπως αναδευτήρων, καλουπιών, υποστηριγμάτων και ραφιών από ξύλο, υπό την προϋπόθεση ότι συντηρούνται τακτικά για την προστασία του παραγόμενου προϊόντος από φυσικούς κινδύνους.

6. Επιτρέπεται η χρήση υφασμάτων (τυρόπανα) για την στράγγιση, ή υφασμάτινων σάκων για την περιτύλιξη των προϊόντων.

7. Επιτρέπεται η ανάπτυξη επιφανειακής ευρωτίασης κατά το στάδιο της πρώτης ωρίμανσης των σκληρών και ημίσκληρων τυριών.

Πηγή: Agronews/5-1-2015

Για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και υποστήριξη στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του Επαγγελματικού Εργαστηρίου -αδειοδότηση-HACCP – εντος της φάρμας σας επικοινωνήστε μαζί μας
Παπακωνσταντίνου Δημητριος -Γεωπόνος Επιστήμης τροφίμων (6977239 066) ecogrev{@}gmail.com

Αφήστε μια απάντηση