Σχέδια Βελτίωσης : Παράταση Αιτήματος 1ης πληρωμής μέχρι 30-6-2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 23,

1. Για όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί πριν τις 30.9.2014 η πρώτη δόση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30.6.2015.
Παράταση σε αυτή την προθεσμία δεν θα δοθεί και όσοι δεν υποβάλουν μέχρι τότε αίτημα για πρώτη δόση, θα απεντάσσονται.

2. Για όσες αποφάσεις ένταξης έχουν εκδοθεί από 1.10.14 και μετά, το πρώτο αίτημα πληρωμής θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για την καταβολή της πρώτης δόσης στην ατομική απόφαση ένταξης, δηλαδή εντός 12 μηνών από αυτή.

Όμως, καθώς στην παράγραφο 3 ορίζεται πλέον ότι «ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες…είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015», συνεπάγεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δίνει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες να την διεκπεραιώσουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει.
Συνεπώς για σχέδια που εγκρίνονται ακόμα και σήμερα (π.χ. ενστάσεις) δεν θα ισχύει το 12μηνο για την υποβολή αιτήματος πρώτης δόσης αλλά χρονικό διάστημα αρκετά μικρότερο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Καθώς στην ανωτέρω παράγραφο 3 του άρθρου 23 ορίζεται ότι «ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015» η υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2015 υπό τις προϋποθέσεις, α) να έχει υποβληθεί αίτημα καταβολής πρώτης δόση εντός του χρονοδιαγράμματος που ήδη αναφέραμε και β) το αίτημα αποπληρωμής να κατατεθεί έγκαιρα ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος στις Υπηρεσίες να ελεγχθεί.

ΣΥΝΕΠΩΣ,

για τα σχέδια που έχουν εγκριθεί πριν τις 30.9.2014 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του 1ου αιτήματος μέχρι τις 30.6.2015,

για όλα παρατείνεται η υλοποίηση μέχρι τα τέλη του 2015 εφόσον έχει υποβληθεί ήδη πρώτη δόση ενώ

για όσα έχουν εγκριθεί μετά τις 30.9.2014 ισχύουν αυτά που ήδη αναφέρθησαν στις προηγούμενες παραγράφους.

Επίσης δεν απαιτείται πλέον η έκδοση αποφάσεων παράτασης υποβολής 1ης δόσης ή παράτασης υλοποίησης.
Πηγή: ΥΠΑΑΤ /8-1-2015

Αφήστε μια απάντηση