Βοσκότοποι: Προδιαγραφές Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Ο καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄), είναι ο στόχος κοινής υπουργικής απόφασης που τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για την με αριθμό 117394/2932 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3557/Β/30.12.2014, σύμφωνα με την οποία οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969.

Στόχος των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι η απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκότοπων σε πανελλαδική εμβέλεια με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει καταγραφή της επιφάνειας τους, ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους και η αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε να γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια διαχείριση.

Η σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 103 του Ν.δ. 86/1969, ως εξής:

1. Για τις Ιδιωτικές εκτάσεις με κύρια χρήση τη βοσκή, μερίμνη των ιδιοκτητών τους.

2. Για τις Δημόσιες εκτάσεις (Δημοσίου και ΝΠΔΔ), μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων και σε περίπτωση αδυναμίας τους από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες συντάσσουν ένα προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης ανά Δήμο, όπως αυτοί υφίστανται σε επίπεδο διαίρεσης σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΦΕΚ B 3557 – 30.12.2014

Αφήστε μια απάντηση