Οριοθετώντας τις υποχρεώσεις κτηνιάτρου εκτροφής-παραγωγών.

ΣΤΑΒΛ1Άρθρο 10.
Υποχρεώσεις του «κτηνιάτρου εκτροφής»
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
1) Ο «κτηνίατρος εκτροφής», υποχρεούται:

α) στην περίπτωση που έχει επισυνάψει σύμβαση έργου της παρ. 1) του άρθρου 6:
αα) Να εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζω− σης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοει− δών, σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ανατεθεί και να χορηγεί προς τούτο σχετική βεβαίωση υλοποίησης αυτού.
αβ) Να συνεργάζεται με τις επίσημες κτηνιατρικές αρ− χές και να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας των κτηνοτρο− φικών εκμεταλλεύσεων με τους οποίους συνεργάζεται, εάν του ζητηθούν και να συμμετέχει στις ενημερώσεις του άρθρου 9.
αγ) Να αποδέχεται τον έλεγχο των επισήμων κτηνιατρικών αρχών στο έργο που του έχει ανατεθεί.
αδ) Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αποχής του από τα καθήκοντά του, να ενημερώνει άμε− σα την τοπική κτηνιατρική αρχή, προκειμένου να καθοριστεί προσωρινός του αντικαταστάτης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5.
αε) Να χειρίζεται τις πληροφορίες που διαβιβάζει ή δέχεται από την επίσημη κτηνιατρική αρχή ως απόρρητες και εμπιστευτικές.
αστ) Να λαμβάνει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας τόσο για την προστασία της ατομικής του ακεραιότητας και υγεί− ας, όσο και για την ακεραιότητα και υγεία των ατόμων από τα οποία τυχόν επικουρείται.

αζ) Να διενεργεί επιζωοτιολογικές διερευνήσεις και όπου χρειασθεί δειγματοληψίες σε συνεννόηση και συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή. Για τη διενέργεια των δειγματοληψιών και την αποστολή των δειγμάτων να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων κτη− νιατρικών εργαστηρίων.

αη) Να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα αναλώσι− μα υλικά για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ειδικά για τα αναλώσιμα βιολογικά υλικά, αυτά να διατηρού− νται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

αθ) Να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για τυχόν μη συνεργαζόμενους ή μη συμμορφούμενους κατόχους του τομέα ευθύνης του.

αι) Στην περίπτωση που απασχολεί βοηθητικό προ− σωπικό, να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που του έχει ανατεθεί.

αια) Να χορηγεί βεβαίωση προς την αρμόδια κτηνια− τρική αρχή, που να περιλαμβάνει υγειονομικές πληρο− φορίες των προς μετακίνηση ζώων της εκμετάλλευσης (προς σφαγή, προς πώληση, προς μετακίνηση σε θερινό βοσκότοπο), προκειμένου να εκδώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα κυκλοφορίας−υγειονομικά πιστοποιητικά.

αιβ) Σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος (πίνακας Α του Π.δ. 131/1992 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως ισχύει) να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τη λήψη των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.

αιγ) Να μεριμνά για την έκδοση κτηνιατρικής βεβαίω− σης, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και η αιτιολογία θανάτου του ζώου/των ζώων της εκμετάλλευσης.
αιδ) Να υποβάλλει στην οικεία ΔΑΟΚ (απευθείας ή μέσω των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών) ετήσια έκ− θεση σύμφωνα με το Παράρτημα V για την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλ− λευσης.
αιε) Να τηρεί λεπτομερές και πλήρες αρχείο ανά εκ− μετάλλευση όλων των εγγράφων που εκδίδει κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων.

β) στην περίπτωση που έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό της παρ. 2) του άρθρου 7, να συνδράμει κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που τον έχει επιλέξει, στο σύνολο των ακόλουθων υπηρεσιών:
βα) Να συνδράμει με τις υπηρεσίες του τον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ως προς:
− την ορθή τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο επίσημο σύστημα σήμανσης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου και την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
− τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα,
− την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων,
− τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης,
− την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής στην εκμετάλλευση, καθώς και των κανό− νων ευζωίας τους,
− τη διασφάλιση της διάθεσης στην τροφική αλυσί− δα και γενικότερα στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης,
− την ορθή τήρηση του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης,
− την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική κτηνιατρική νομοθεσία αρχείων της εκμετάλλευσης,

ββ) Να μεριμνά για την ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα της εκμετάλλευσης, με έμφαση στη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών και με επακόλουθη, μεταξύ άλλων, μείωση της ανάπτυξης της αντιμικροβιακής αντοχής,

βγ) Να εκδίδει κτηνιατρική συνταγή για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα αντίστοιχα που χορηγούνται στα ζώα της εκμετάλλευσης και να υπογράφει το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης,

βδ) Στην περίπτωση εκμετάλλευσης η οποία παράγει φαρμακούχες ζωοτροφές για χρήση στα ζώα της, να είναι υπεύθυνος για την ορθή παραγωγή τους, όπως και για τη συνταγογράφηση των απαραίτητων φαρμακούχων προμειγμάτων.
βε) Να διενεργεί τους ελέγχους για τη διαπίστωση της ικανότητας των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλ− λευσης να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να υπογράφει το ημερολόγιο ταξιδίου, ενημερώνοντας την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

2) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» απαγορεύεται:
α) Να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών – υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση.
β) Να δημιουργεί ή να προκαλεί με δόλο ή βαριά αμέλεια τυχόν υποχρεώσεις ή ευθύνες εκ μέρους των επισήμων αρχών.
γ) Να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της επίσημης κτη− νιατρικής αρχής ή ως εκπρόσωπος του Δημοσίου ή να προσπορίζεται οφέλη πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 11.
Υποχρεώσεις κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
1) Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες «κτηνιάτρου εκτρο φής» της επιλογής του και να συνεργάζεται μαζί του:

α) στο πλαίσιο της σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 6:

αα) για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ελέγ− χου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβά− των και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση των άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων,
αβ) για την έγκαιρη ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε προτιθέμενη μετακίνηση των ζώων του, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια κτηνια− τρική αρχή, η βεβαίωση της περίπτωσης αια) της πα− ραγράφου 1α) του άρθρου 10,
αγ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτρο−
φής» για κάθε θάνατο ή αποβολή ζώου,
αδ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτρο− φής» για όλα τα περιστατικά νοσημάτων που κλινικά διαπιστώνονται, καθώς και για την πορεία της θερα− πευτικής αγωγής που ακολουθήθηκε,
αε) για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την απο− μόνωση των ζώων σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος (πίνακας Α του Π.δ. 131/1992 (ΦΕΚ Α΄ 66) και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών,
αστ) για την τήρηση αρχείου αντιγράφων των εκθέ− σεων της περίπτωσης αιδ) της παραγράφου 1α) του άρθρου 10.
β) για την απρόσκοπτη εκτέλεση των συμφωνηθέντων υπηρεσιών της παραγράφου 1β) του άρθρου 10.
2) Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρε− ούται να δηλώνει εγγράφως την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επι− λογής του στην οικεία ΔΑΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και να ενημερώνει άμεσα την οικεία ΔΑΟΚ, εφόσον δημιουργηθούν γεγονότα ή καταστάσεις, που μπορεί να αιτιολογούν τη λύση της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής».

Άρθρο 12.
Αρμοδιότητες κτηνιατρικών αρχών – Έλεγχος
1) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διατάξεων της παρούσαςόσον αφορά: α) τη σύνταξη και διαρκή ενημέρωση των επιμέρους καταλόγων των Περιφερειακών Ενοτήτων και του μη− τρώου εγκεκριμένων «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων,
β) τον προγραμματισμό, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης των «κτηνιάτρων εκτροφής».

2) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές εφοδιάζουν τους
«κτηνιάτρους εκτροφής» με τα αναλώσιμα βιολογικά και άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί.

3) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές παρακολουθούν και πιστοποιούν, μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών επιβεβαίωσης, την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγο− προβάτων και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση των άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επι− τήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων, ασκώντας δειγματοληπικά, με βάση ανάλυση κιν− δύνου, τακτικό και έκτακτο έλεγχο, στους «κτηνιάτρους εκτροφής» της περιοχής ευθύνης τους. Συγκεκριμένα ελέγχουν ώστε αυτοί:
α) να είναι ενήμεροι για τις μεταβολές της νομο− θεσίας, την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής, καθώς επίσης και για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών,
β) να είναι ενήμεροι σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων καθώς και των κατά περίπτωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγ− χου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων και τις διαδικασίες χαρακτηρισμού και διατήρησης του υγειονομικού καθεστώτος των κτηνοτροφικών εκμε− ταλλεύσεων, γ) να συμπληρώνουν ορθά τα έγγραφα που προβλέπο− νται από το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης των ασθενειών των ζώων,
δ) να διατηρούν ενημερωμένα και ορθά συμπληρωμέ− να αρχεία που αναφέρονται στο σημείο αιε) της παρα− γράφου 1α) του άρθρου 10.

4) Οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 3) καθορίζο− νται με εγκύκλιο της ΓΔΚ.

5) Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων απο− τυπώνονται στα δελτία αξιολόγησης (Παράρτημα IV) των «κτηνιάτρων εκτροφής», τα οποία διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους και συμπεριλαμβάνονται και στον ατομικό φάκελο των «κτηνιάτρων εκτροφής».

Άρθρο 13. Αμοιβές
1. Η αμοιβή του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την πα ροχή, στον κάτοχο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1β) του άρθρου 10 καθορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ τους.

2.α) Ο «κτηνίατρος εκτροφής» αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει στο Δημόσιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων για τα οποία έχει υπογράψει σύμβαση.
β) Η αμοιβή του «κτηνιάτρου εκτροφής» καθορίζεται στην ετήσια κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση προ− γράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου».
γ) Το συνολικό ποσό, οι όροι και ο χρόνος αμοιβής του «κτηνιάτρου εκτροφής», ο ακριβής αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα εφαρμόσει το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του περιγράφονται λεπτομερώς στη σύμβαση έργου που αναφέρεται στην παράγραφο 1) του άρθρου 6.

δ) Για τους κατόχους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ− σεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμ− μάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή δύναται να εξα− σφαλίζει την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τους «κτηνιάτρους εκτροφής» που υπάρχουν στον κατάλογο της ΠΕ και των όμορων ΠΕ, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών στις λοιπές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
ε) Τα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος πληρωμής των «κτηνιάτρων εκτροφής» καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση εργασιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το δημόσιο και περιγράφονται κάθε φορά στη σύμβαση έργου που συνάπτεται.

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Γεωπόνος Σύμβουλος – Σχέδια βελτίωσης –Αδειοδότηση –Νέοι Κτηνοτρόφοι –Επαγγελματικά εργαστήρια Προϊόντων γάλακτος .
www.askjim.gr e-mail: ecogrev@gmail.com T. 6977 239 066

Αφήστε μια απάντηση