Σε ισχύ νέες ρυθμίσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Ρυθμίσεις θεμάτων για τους καταργούμενους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών και άλλων σχετικών εισάγονται με το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του νόμου 4314 για το νέο ΕΣΠΑ, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από την Βουλή και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Α/265/23.12.2014

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με την κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
Συστήνονται Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών στις δύο Περιφέρειες με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, την τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας των αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, την εποπτεία των αγορών και την εξυπηρέτηση- παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.

Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπών Λαϊκών Αγορών σε Αττική και Θεσσαλονίκη οι οποίες θα αποφασίζουν για την τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές, την έκδοση αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, τη μεταβίβαση των παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών, κ.α. Παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αλλά ανά τριετία και όχι ετησίως.

Αναλυτικότερα, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο τρίτο μέρος του εν λόγω νόμου και τα συγκεκριμένα κεφάλαια έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 83

Σύσταση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

1. Συνιστάται Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες:

α. Αττικής, με έδρα την Αθήνα και τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και

β. Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

2. Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών έχει ως αρμοδιότητες τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εισήγηση δράσεων για:

α) Την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών, τον καθορισμό των θέσεων και την τακτοποίηση των πωλητών σε αυτές στους κατάλληλους από κάθε άποψη χώρους που διατίθενται από τους οικείους Δήμους, την επίβλεψη για την καθαριότητα, την απολύμανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για την αποκομιδή των απορριμμάτων που γίνονται με τη φροντίδα των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως.

β) Τη διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισμών παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στην κατανάλωση μέσα από τις λαϊκές αγορές.

γ) Την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί λαϊκών αγορών και των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των αναγκών της κατανάλωσης.

δ) Την εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα λαϊκών αγορών αποφασιστικής του αρμοδιότητας.

ε) Την εισήγηση στον Περιφερειάρχη για να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών.

στ) Την εισήγηση στον Περιφερειάρχη για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας για την επίτευξη των στόχων του.

ζ) Την εισήγηση για τον αριθμό και το είδος των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που χορηγούνται.

η) Την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου που αφορά την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών.

θ) Την εποπτεία της λειτουργίας των λαϊκών αγορών παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Άρθρο 84

Διάρθρωση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών -Αρμοδιότητες

1. Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στις δύο Περιφέρειες συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών,

β) Τμήμα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών κατανέμονται, στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

αα. Η μέριμνα για την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά αποφάσεις.

ββ. Η μέριμνα για τις μεταβολές των αδειών και καθετί που έχει σχέση με τους κατόχους αυτών.

γγ. Η τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, καθώς και η τήρηση ατομικών καρτελών αυτών, σε ηλεκτρονικά τηρούμενα αρχεία και ηλεκτρονικές καρτέλες.

δδ. Προτάσεις για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών.

εε. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών σε αυτούς.

στστ. Η διευκόλυνση προσέλευσης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές.

ζζ. Η εξέταση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εισήγηση προς την Επιτροπή του άρθρου 85 για τη χορήγηση αδειών απουσίας στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, κατά το άρθρο 12 του ν. 4264/ 2014 (Α΄ 118), καθώς και για την πρόσληψη υπαλλήλων, κατά το άρθρο 13 του αυτού ως άνω νόμου.

ηη. Η μέριμνα για την αλλαγή ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

θθ. Η μέριμνα και η παρακολούθηση για την έγκαιρη μεταφορά των λαϊκών αγορών στους δρόμους (χώρους) που λειτουργούν εκ περιτροπής.

ιι. Η πληροφόρηση των πωλητών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

κκ. Η εισήγηση προς την Επιτροπή του άρθρου 85 για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του και η μέριμνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής αυτής.

β) Τμήμα Εποπτείας Λαϊκών Αγορών

αα. Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, που απασχολείται στην εποπτεία των λαϊκών αγορών.

ββ. Η μέριμνα για την τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

γγ. Η διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

δδ. Η εποπτεία των λαϊκών αγορών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

εε. Η εισήγηση για τις λοιπές παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014 και η μέριμνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

στστ. Η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

ζζ. Η εξυπηρέτηση και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες.

ηη. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των καταγγελιών ή παραπόνων των καταναλωτών σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

θθ. Η μέριμνα και η εποπτεία για την κανονική είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος.

ιι. Η εισήγηση προς την Επιτροπή του άρθρου 85 για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του και η μέριμνα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής αυτής.

Άρθρο 85

Σύσταση Επιτροπών

1. Για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων της επόμενης παραγράφου από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, συγκροτούνται με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ενδεκαμελείς επιτροπές, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα. Κάθε επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, επτά (7) μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, δύο (2) εκ των οποίων εκλέγονται από το σύνολο της μειοψηφίας και τρεις (3) εκπροσώπους των πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειάρχη, ως εξής: α) προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής: ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής και β) προκειμένου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας– Μακεδονίας – Θράκης και ένας (1) εκπρόσωπος των

Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.

Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν ως μέλη της επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου.

Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στις επιτροπές που συγκροτούνται με το παρόν άρθρο και στην οικονομική επιτροπή ή στις λοιπές διοικητικές επιτροπές των περιφε-

ρειών.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.

2. Οι επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου αποφασίζουν για την έκδοση όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών αρμοδιότητάς τους, όπως ιδίως για: την τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματικών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, την αλλαγή λαϊκής αγοράς, την αναστολή ισχύος άδειας λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, την έκδοση αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, τη μεταβίβαση των παραγωγικών αδειών, την προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή ή επαγγελματία πωλητή, την έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή, τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή, την έκδοση αδειών παραγωγού πωλητή για λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, την έκδοση απόφασης επιβολής κύρωσης για τις λοιπές παραβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014.

3. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής είναι δύο έτη και έξι μήνες. Το περιφερειακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της επιτροπής.

Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών της πρώτης επιτροπής λήγει μόλις συμπληρωθούν δύο έτη και έξι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του περιφερειακού συμβουλίου, ανεξαρτήτως του χρόνου συγκρότησής της.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά, οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 175 του ν. 3852/2010.

4. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που ασκεί η επιτροπή. Η επιτροπή, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Άρθρο 86

Οικονομικές αρμοδιότητες

1. Η διαχείριση όλων των ζητημάτων οικονομικής φύσεως αρμοδιότητας των καταργούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4264/2014 Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης θα γίνεται από τις Διευθύνσεις Οικονομικού των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων ασφάλισης των επαγγελματιών πωλητών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 78/1973 (Α΄156).

2. Το ημερήσιο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4264/2014 (Α΄118), τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργημένων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, που ανοίγεται ειδικά για το σκοπό αυτόν. Τα ποσά του προηγουμένου εδαφίου εγγράφονται σε ειδικό κωδικό ως έσοδο στον προϋπολογισμό των εν λόγω Περιφερειών και η διαχείρισή τους γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4264/2014 (Α΄118).

Άρθρο 87

Σύσταση θέσεων

1. Στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής μεταφέρεται το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του καταργούμενου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4264/2014 (Α΄118) και κατανέμεται κατά κατηγορίες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές βαθμίδες, κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

Α) Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:

1) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός: 5 θέσεις

2) Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός: 22 θέσεις

3) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός: 36 θέσεις

β) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 3 θέσεις

γ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών: 1 θέση

Β) Προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ:

1) Εκπαιδευτικής Βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

α) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός: 1 θέση

2) Εκπαιδευτικής Βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός: 13 θέσεις.

3) Εκπαιδευτικής Βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

α) Ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό: 2 θέσεις

Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε προσωποπαγούς θέσης της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου, αυτή αυτοδικαίως καταργείται.

2. Στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρεται το μόνιμο προσωπικό του καταργούμενου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και κατανέμεται κατά κατηγορίες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές βαθμίδες, κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

Α) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4 θέσεις

β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1 θέση

Β) Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός: 2 θέσεις

Γ) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 2 θέσεις

β) Κλάδος ΔΕ Οδηγών: 1 θέση

γ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: 1 θέση.

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ή που οι υπάρχουσες δεν επαρκούν για την απορρόφηση του ανωτέρω προσωπικού, η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4α του ν. 4264/2014 (Α΄118), γίνεται με τον παρόντα νόμο για το προσωπικό που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Οι διαπιστωτικές πράξεις του άρθρου 21 παράγραφος 4α του ν. 4264/2014 (Α΄118), που εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 88

Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Ο τρόπος επιλογής των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων και Τμημάτων) καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής αυτών.

Στις Διευθύνσεις προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής. Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Άρθρο 89

Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένου Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

1. Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών είναι ιδίως τα παρακάτω:

α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται.

β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.

γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.

ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.

ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

η) Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης.

ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 90

Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

1.Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών είναι ιδίως τα παρακάτω:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του τμήματος.

δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ζ) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

η) Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

θ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 91

Το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 92

Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών

1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ιδρύεται και λειτουργεί το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Λαϊκών Αγορών Ελλάδος (Κ.Σ.O.Λ.Α.Ε.), το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Το Κ.Σ.O.Λ.Α.Ε. αποτελείται από:

α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

ε. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

στ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης θεσμικών ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ζ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

η. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

θ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών

Λαϊκών Αγορών.

ι. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

ια. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας-Θράκης.

ιβ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας– Μακεδονίας – Θράκης.

ιγ. Έναν (1) εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την ε-παγγελματική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.

ιδ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).

ιε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής ‘Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Η θητεία των μελών του ανωτέρω οργάνου είναι τριετής και η αντικατάσταση των μελών που αποχωρούν για οποιαδήποτε αιτία γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στο Όργανο αυτό, υπάλληλος δε αυτής ορίζεται γραμματέας του.

3. Έργο του Κ.Σ.Ο.Λ.Α.Ε. είναι ιδίως:

α. να εισηγείται και να γνωμοδοτεί στους αρμοδίους Υπουργούς για θέματα που προκύπτουν σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών,

β. να εξετάζει την αναγκαιότητα έκδοσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, αφού συγκεντρώνει τα πραγματικά δεδομένα και να καθορίζει σε ετήσια βάση τον απαιτούμενο αριθμό έκδοσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ανά Περιφέρεια και Δήμο, οι οποίες θα χορηγούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 (Α΄118),

γ. να συγκεντρώνει τις προτάσεις των φορέων για τη βελτίωση των συνθηκών και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της χώρας,

δ. να συνεργάζεται με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.) για την ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές της χώρας,

ε. να μεριμνά για την ομοιόμορφη λειτουργία των λαϊκών αγορών της χώρας και να συντονίζει τις δράσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν εν γένει το θεσμό των λαϊκών αγορών.

Άρθρο 93

Τροποποίηση ν. 4264/2014 (Α΄118)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4264/2014 καταργείται.

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «στ) μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές ανά ημέρα στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας.»

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 η φράση «Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας» αντικαθίσταται από τη φράση «Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄, δ΄και ε΄, καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄.»

6. Στο άρθρο 16 του ν. 4264/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου επαγγελματία πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.»

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4264/2014, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι άδειες αυτές ισχύουν εντός της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήμος που τις χορήγησε. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει αυτοδικαίως και τις ισχύουσες άδειες.»

8. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4264/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που η πώληση των προϊόντων αυτών διενεργείται από παραγωγούς κατόχους άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, δεν υφίσταται το πληθυσμιακό όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25.»

9. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μπορεί να δίδεται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο Δήμο σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο την παροχή πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26, για ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι ημέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ημερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος νόμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας όπου επιβλήθηκε το πρόστιμο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο.»

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4624/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση της άδειας στα τέκνα ή στον/στην σύζυγο ή στους αδελφούς, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή.»

12. Στο στοιχείο β΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4264/2014 οι λέξεις «μόνιμης εφ’ όρου ζωής» διαγράφονται.

13. Στο στοιχείο γ΄της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4264/2014 οι λέξεις «ως μόνιμης (εφ’ όρου ζωής)» διαγράφονται.

14. Η παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014 καταργείται και οι επόμενες αναριθμούνται 6 και 7.

15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

12 του ν. 4264/2014 οι λέξεις «για λόγους υγείας» διαγράφονται.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ A 265 – 23.12.2014 με το πλήρες κείμενο του νόμου:

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *