Αδειοδότηση επιχειρήσεων με απλές διαδικασίες .

Το νέο πλαίσιο Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τους τέσσερις πυλώνες του νέου στρατηγικού πλαισίου απλοποίησης της Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων προκειμένου να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία, να λειτουργήσει η αγορά και η χώρα να γίνει ελκυστική για επενδύσεις και να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα των αδειοδοτήσεων.
Μέχρι το τέλος του 2014 η εφαρμογή
Η προσπάθεια γίνεται σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ στόχος είναι ο νέος νόμος να έχει ψηφιστεί έως το τέλος του έτους και μέσα στο 2014 να εγκριθούν τα Προεδρικά Διατάγματα και άλλες ρυθμίσεις που θα τον εξειδικεύσουν.
Στόχος είναι να εφαρμοστεί το σχέδιο ουσιαστικά μέχρι το τέλος του 2014, αρκετά μεγαλόπνοος αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα τα προβλήματα είναι πολλά. Υπάρχουν 47 σχετικοί νόμοι, 11 Προεδρικά Διατάγματα, 19 υπουργικές αποφάσεις, 14 Βασιλικά, Υγιειονομικά και Πολεοδομικά Διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος.
Όλα αυτά μεταφράζονται σε μεγάλες καθυστερήσεις και σε σημαντικό διοικητικό κόστος, ιδίως για τις ΜμΕ. Για παράδειγμα, μια νέα βιομηχανία θα έπρεπε να λαμβάνει άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (κατηγορίας Α2) σε 82 ημέρες.
Εν τω μεταξύ, παρότι αυτός ήταν ο στόχος του νόμου, λόγω των περίπλοκων διαδρομών που αυτές απαιτούν, ακόμη και σήμερα χρειάζονται συνολικά 368 ημέρες, όπως καταγράφεται στην έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Άρα απαιτείται τετραπλάσιος χρόνος από αυτόν που κανονικά προβλέπεται.
Αυτές οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε κόστος ευκαιρίας, δηλαδή, μεταξύ άλλων, στο πόσο μειώνεται το κέρδος που θα μπορούσε άμεσα να αποφέρει μια νέα επένδυση εξαιτίας του ρυθμιστικού πλαισίου. Το κόστος ευκαιρίας καταγράφεται ως πολύ υψηλό.
Για παράδειγμα, εκεί όπου μια επένδυση σε βιομηχανική δραστηριότητα τροφίμων, 2,5 εκατ. ευρώ, που θεωρητικά -σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο- θα έπρεπε να έχει κόστος ευκαιρίας 37.500 ευρώ, τελικά λόγω των καθυστερήσεων επιβαρύνεται με 63.500 ευρώ. Δηλαδή το κόστος είναι σχεδόν διπλάσιο του προβλεπόμενου.
Μέσω του νέου πλαισίου απλοποίησης της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως σημείωσε ο υπουργός, φιλοδοξεί να απαλλαγεί από τους γραφειοκρατικούς ζουρλομανδύες που δεν μας επιτρέπουν να πετύχουμε τους στόχους μας για την προσέλκυση επενδύσεων
Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Μεταρρύθμισης για την Ανάπτυξη
Το Σχέδιο Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, θα συνδέεται πιο στενά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αφορά κάθε τύπου άδεια όπως άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες, ειδικές άδειες κ.λπ. Αφορά δε μεγάλο εύρος κλάδων όπως βιομηχανικές δραστηριότητες, εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών κι επιχειρηματικά πάρκα.
Στόχος η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου μέσω του οποίου θα εξασφαλιστούν χαμηλό κόστος, ταχύτητα και ασφάλεια δικαίου χωρίς εμπόδια για τις επιχειρήσεις, διαφάνεια και δημοσιονομικό όφελος.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι η στρατηγική κινείται σε τέσσερις άξονες:
1. Σύστημα δήλωσης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων
Πλέον η επιχείρηση δεν θα περιμένει πότε το Δημόσιο θα την ελέγξει και θα εκδώσει την άδεια. Δηλαδή, με το νέο σύστημα η επιχείρηση θα δηλώνεται αμέσως και θα τεκμαίρεται η συμμόρφωσή της με τις γενικές προδιαγραφές που θέτει ο νόμος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιούνται τρία εργαλεία:
Αυτοσυμμόρφωση, που η ίδια η εταιρεία θα δηλώνει με ανάληψη της σχετικής ευθύνης και θα φέρει το βάρος της απόδειξης. Επίσης, πιστοποίηση τρίτου, δηλαδή το outsourcing της διαδικασίας όπως γίνεται π.χ. στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, αλλά και αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, προσκομίζοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα συνάγεται πως οι εταιρείες που υποχρεωτικά ασφαλίζουν μια εγκατάσταση έχουν εξετάσει εκ των προτέρων αν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές.
2. Μετατίθενται οι έλεγχοι από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο της λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας.
Δηλαδή, ο έλεγχος θα γίνεται σε δειγματοληπτική βάση και δεν θα εξετάζονται χαρτιά πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά εγκαταστάσεις εν λειτουργία. Με τον έλεγχο εν λειτουργία, η επιχείρηση θα τηρεί αδιαλείπτως τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του νόμου, αφού θα μπορεί να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή. Όπως ανέφερε ο υπουργός, μεγάλο μέρος της μεταρρύθμισης αφορά την αποσαφήνιση των προδιαγραφών και των προτύπων που θέτει ο νόμος για την εκάστοτε δραστηριότητα.
3. Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας. Δηλαδή, outsourcing θα υπάρχει στις αδειοδοτήσεις αλλά και σε τμήματα των ελέγχων. Για να γίνει αυτό, οι φορείς θα πρέπει να έχουν τα προσόντα και αυτά να είναι πιστοποιημένα.
4. Εγκαθιδρύεται ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας.
Το σύστημα αυτό θα έχει μορφή portal και θα λειτουργήσει μέσα στους επόμενους 9-12 μήνες. Σε αυτό θα έχουν πρόσβαση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είτε για την εύρεση πληροφοριών, είτε για να διεκπεραιώσουν κομμάτια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η αρχειοθέτηση των στοιχείων κάθε επένδυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο.
Υπέρ των αλλαγών ο ΣΕΒ
Τα προβλήματα των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες απώθησης των επενδύσεων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ.
Ειδικότερα όπως σημειώνει ο ΣΕΒ
Πολλές μελέτες στο παρελθόν είχαν αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις για τους επενδυτές, λόγω της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα, εξαιτίας των καθυστερήσεων, του κόστους, αλλά και των ευκαιριών διαφθοράς που προκαλούνται.
Σήμερα, με τις δημόσιες εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης επιβεβαιώνεται η κυβερνητική πρόθεση να προχωρήσει η δραστική μεταρρύθμιση των αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ο ΣΕΒ -μέσα από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, που έχει σε βάθος αναλύσει τις διαδικασίες αδειοδότησης και έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους- στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, προσδοκώντας στην ολοκλήρωσή της και στην άρση ενός σημαντικού εμποδίου για νέες επενδύσεις και ενός μεγάλου βάρους για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Πηγή: http://www.epidotisimag.gr/2013/09/adeiototisi-epixeiriseon/

Αφήστε μια απάντηση