Πολυνομοσχέδιο για κτηνοτροφία -τρόφιμα -δημόσια υγεία και πίνακας προστίμων για μη συμμορφώσεις .

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων και εκκρεμοτήτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που σκοπό έχουν, μέσα από τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου να επιλυθούν προβλήματα που εντοπίσθηκαν κατά την εφαρμογή του, καθώς και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ως εξής:
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52) (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άρθρα 50, 51, 52)
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄52)

1. Το άρθρο 2 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β της παρ. 1, η φράση «για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία» αντικαθίσταται από τη φράση «για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία.».

β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης β της παρ. 1, η φράση «για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία» αντικαθίσταται από τη φράση «για τις οποίες απαιτείται θεωρημένη έγκριση των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία.».

2. Το άρθρο 5 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 από εκτροφεία θηραμάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, όπως σαλιγκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της ΑΑΑ, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.».

β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό τον ίδιο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα και μεταβιβάζονται συνολικά/ενιαία.».

γ) Η παρ. 11, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκομικά προϊόντα και εντός των λαϊκών αγορών, τηρουμένων, κατά τη μεταφορά και τη διαδικασία πώλησης αυτών, των ισχυουσών υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Ποτών και Τροφίμων και αφού εφοδιαστούν προηγουμένως με την απαραίτητη άδεια, βάσει των κειμένων διατάξεων περί διάθεσης προϊόντων στις λαϊκές αγορές.».
3. Το άρθρο 6 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:
α) Μετά την παρ. 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2α, η οποία έχει ως εξής:
«2α. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση ή πιστοποίηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές.» .

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β της παρ. 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δήλωση του μελετητή και του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2001.» .

γ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3, αντικαθίστανται ως εξής:
«Εντός τριών (3) ημερών και εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, η οποία έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών (3) μηνών ή των έξι (6) μηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, μετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση του φακέλου.
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους έξι (6) μήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών του φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.» .

δ) Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης β της παρ. 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του ν. 4014/2011, βεβαίωση κατάθεσης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 4 του πιο πάνω νόμου.».

ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ της παρ. 4, το οποίο αρχίζει με τη φράση «Υπεύθυνη δήλωση» και τελειώνει με τη φράση «σχετικά με:», αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με: ».

στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών, εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών (3) μηνών ή των έξι (6) μηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.».

ζ) Οι περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 5 αντικαθίστανται σε μία περίπτωση β ως εξής:
«β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται με αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους έξι (6) μήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών του φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.» .

η) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να δηλώσει στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αν επιθυμεί να συνεργαστεί με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών τμημάτων ή σχολών για την πρακτική άσκησή τους.».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην ΑΑΑ, συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, η τροποποιημένη ή μεταβιβαζόμενη άδεια χορηγείται:
αα) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια του παρόντος νόμου ή
ββ) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, μετά από αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου νομικού πλαισίου.
β) Προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη μεταβίβαση άδειας είναι να μην έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το ν.1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή σταυλισμού μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.» .

5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά από απόφαση του αρμοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα διαρκεί το έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.».

6. Το άρθρο 10 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 10
Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται, μετά από αυτοψία, παράβαση οποτεδήποτε γενόμενη, των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ, με απόφαση της ΑΑΑ, μετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισμού, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τις αρμόδιες αρχές για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης τους. Η ανάκληση της άδειας εγκατάστασης είναι οριστική και:
αα) ολική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν στο σύνολο των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε τμήμα των υποδομών τόσο ουσιώδες που επηρεάζεται αποφασιστικά η νόμιμη λειτουργία μονάδας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειμενικής αδυναμίας άρσης τους διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
ββ) μερική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν σε τμήμα των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία της ώστε το εναπομείναν τμήμα να δύναται να λειτουργήσει αυτοτελώς και να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειμενικής αδυναμίας άρσης τους διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
Στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις αα και ββ η κύρωση επιβάλλεται κατά την κρίση της ΑΑΑ μετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισμού.
β) Τα πρόστιμα επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, το μέγεθος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες ως προς την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, ως εξής:
αα) πρόστιμο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σε βάρος του/των υπογράφοντα/υπογράφοντων τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση ή για την τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενό τους είναι ψευδές ή ανακριβές. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
ββ) πρόστιμο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που δεν επισύρουν τη διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και είναι δυνατή η άρση τους με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών.
γγ) πρόστιμο, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που προκαλούν εκτεταμένη βλάβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δεν είναι δυνατόν να αρθούν με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών οπότε και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
2. Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 επιβάλλονται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.
3. Η απόφαση της ΑΑΑ για επιβολή προστίμου γίνεται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή μετά την απόρριψη της ειδικής διοικητικής ένστασης του άρθρου 11, την μη εμπρόθεσμη ή τη μη άσκησή της.
4. Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την οριστική και ανέκκλητη επιβολή τους. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας αυτά διπλασιάζονται και διακόπτεται άμεσα η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ακόμη και εάν δεν είχε επιβληθεί η σχετική κύρωση στην αρχική απόφαση επιβολής κυρώσεων.
5. Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων και πριν από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η ΑΑΑ, μετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισμού, καλεί εγγράφως σε ακρόαση, με αποδεικτικό επίδοσης, από όργανο της ΑΑΑ, το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον /τους υπογράφοντα/υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα με τις απόψεις του, το οποίο μπορεί να αναπτύξει και προφορικά, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
6. Η επιτροπή σταυλισμού αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και εφόσον κρίνει ότι:
α) είναι εφικτή η αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών και ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία καθορίζονται επακριβώς οι απαιτούμενες βελτιώσεις και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Ωστόσο, παρέχεται άπαξ, δυνατότητα παράτασής της, σε περιπτώσεις που καταγράφονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ της παραπάνω προθεσμίας.
β) δεν είναι εφικτή η άρση των διαπιστωθεισών παραβάσεων και ότι η συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ 1.
7. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης, στη σχετική απόφαση τίθεται ορισμένη προθεσμία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσμία για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου ορίζεται μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα επιπλέον σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όχι λόγω υπαιτιότητας του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου γίνεται εντός της ορισθείσας προθεσμίας με την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Εάν μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας και της παράτασης αυτής ο φορέας δεν έχει απομακρύνει από τη μονάδα το ζωικό κεφάλαιο, τότε τα ζώα θεωρούνται ως ανεπιτήρητα και η διαχείρισή τους γίνεται ανάλογα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Η διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πραγματοποιείται με επίσπευση του προϊσταμένου της ΑΑΑ μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία διενεργείται από τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων ζωών της παρ. 4 του άρθρου 17, υπό την εποπτεία της επιτροπής σταυλισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Η ΑΑΑ, μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου και αφού ενημερώσει το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ζητά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση. Μετά και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σφραγίζει, παρουσία της αστυνομικής αρχής και του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νομίμου εκπροσώπου του, τον παραγωγικό εξοπλισμό της, την αποθήκη και τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
8. Οι πιο πάνω αναφερόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
9. Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων που προβλέπονται στο νόμο αυτό.» .

7. Το άρθρο 11 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Δυνατότητα ένστασης

1. Κατά των αποφάσεων της ΑΑΑ με τις οποίες:
α) χορηγούνται άδειες προέγκρισης εγκατάστασης ή άδειες εγκατάστασης,
β) απορρίπτονται αιτήσεις για χορήγηση, τροποποίηση ή μεταβίβαση αδειών εγκατάστασης,
γ) επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10,
χωρεί ειδική διοικητική ένσταση.
2. Η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την επίδοση, με δημόσιο όργανο προς τον ενδιαφερόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης ή αφότου αυτός αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.
3. Οι ειδικές διοικητικές ενστάσεις κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, επί αποδείξει, στην ΑΑΑ που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει πλήρη φάκελο με όλα τα σχετικά έγγραφα στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη κατάθεση της ένστασης.
4. Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής τριμελής Επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η Επιτροπή ενστάσεων και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της.
6. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τη νομιμότητα της κάθε απόφασης, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήψη του φακέλου από την ΑΑΑ και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψή της στον Γενικό Γραμματέα για την έκδοση σχετικής απόφασης.
7. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, κοινοποιείται, επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση που υπέβαλλε για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, και στην ΑΑΑ, η οποία πρέπει να μεριμνήσει για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10.».

8. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές πρόδηλες παραβάσεις της συναφούς και παράλληλης σχετικής νομοθεσίας, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης των παρατυπιών.».

β) Η παρ. 9 αντικαθίσταται, ως εξής:
«9. Πριν τον προβλεπόμενο έλεγχο για την έκδοση της οριστικής άδειας εγκατάστασης, στις περιπτώσεις υποβολής από τον ενδιαφερόμενο φορέα ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά τη διαδικασία έκδοσης αυτής, οι εργασίες που πραγματοποιούνται, εκτελούνται αποκλειστικά με ευθύνη του ενδιαφερόμενου φορέα και βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Η διοίκηση δε δεσμεύεται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ακόμη και εάν έχει χορηγηθεί άδεια προέγκρισης εγκατάστασης.».

9. Στο τέλος του άρθρου15 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και ιδίως του άρθρου 6 και 7.».

Άρθρο 51
Κτίσματα και κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20-3-2003, εφόσον πληρούν τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται από τη συναφή κείμενη νομοθεσία, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209) και εφόσον δεν αντίκειται στις χρήσεις γης στην περιοχή που είναι εγκατεστημένες.

2. Κατά παρέκκλιση του ν. 4014/2011, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι δυνατόν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που δεν υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις στα πλαίσια του ν. 3399/2005 (Α΄89) ή που έχουν ανεγερθεί μετά την 20-3-2003 και μέχρι την 12-3-2012, εφόσον πληρούν τους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται από τη συναφή κείμενη νομοθεσία, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και εφόσον δεν αντίκειται στις χρήσεις γης στην περιοχή που είναι εγκατεστημένες. Στις περιπτώσεις που καταγράφονται καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εξαιτίας παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου παρέχεται άπαξ, η δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ της αρχικής.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2.

4. α) Αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων, που υπεβλήθησαν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι 30-6-2012, στα πλαίσια του ν. 3399/2005 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 244203/16-1-2006 (Β΄75) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 331652/27-12-2006 (Β΄1887), 348849/31-12-2007 (Β’ 1), 336351/23-11-2009 (Β’ 2402), 306657/27-12-2010 (Β΄2191) και 339/2/3-1-2012 (Β’ 53) όμοιες αποφάσεις, εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 1.
β) Πράξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 30-6-2012 και αφορούν αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων, που υπεβλήθησαν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι 30-6-2012, είναι νόμιμες.

Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289).

1. Στο άρθρο 46 του ν. 998/1979, οι παράγραφοι 5, 5α, 5β και 5γ, όπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε και οι παρ. 5α, 5β και 5γ προστέθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 4056/2012 (Α΄ 52), αντικαθίστανται και προστίθενται νέες παράγραφοι 5δ και 5ε, ως εξής:

«5.Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις και, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄52), μελισσοκομείων, εκτροφείων θηραμάτων, ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του.

5α. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 επιτρέπεται η κατασκευή των αναγκαίων συνοδευτικών τους έργων, όπως δίκτυο μεταφοράς ύδατος, διάνοιξη γεωτρήσεων επί τη βάσει των κειμένων περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των υπογείων ή ρεόντων υδάτων διατάξεων, έργων οδοποιίας πρόσβασης και έργων σύνδεσης με τα κοινωφελή δίκτυα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής περί αυτών νομοθεσίας.

5β. Με εξαίρεση τα μελισσοκομεία, απαγορεύεται η εγκατάσταση των μονάδων της παρ. 5 σε εκτάσεις των περιπτώσεων β και δ της παρ. 1 και των περιπτώσεων α, δ και ε της παρ. 2 του άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση των ως άνω μονάδων σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικτύου, εφόσον αυτή προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους, άλλως, κατόπιν εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης.

5γ. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ο προϊστάμενος του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νομού, χορηγεί άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού και τη σύμφωνη επί αυτής γνώμη της Αρχής Αδειοδότησης του ν. 4056/2012 για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νόμου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, που δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως τέθηκαν με την αρχική αδειοδότηση.

5δ. Στην άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης της παραγράφου 5γ, καθορίζεται το αντάλλαγμα χρήσης της παρ. 12 του άρθρου 45 και ορίζονται υποχρεωτικά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες μη τήρησης αυτών, που συνεπάγονται την ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας δεν θεμελιώνουν κανένα άλλο δικαίωμα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό, πλην της αποκλειστικής χρήσης τους γι’ αυτόν.

5ε. Στην περίπτωση που γίνει ανάκληση της άδειας από την αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, οι εγκαταστάσεις περιέρχονται στο δημόσιο, εφόσον η έκταση είναι δημόσια, άλλως στον ιδιοκτήτη της έκτασης.» .

2. Το άρθρο 46α του ν. 998/79, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46α, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κάτοχοι των δημόσιων εκτάσεων της παραγράφου 1 υποβάλουν αίτημα εξαγοράς στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο.»
β) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 46α, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν αλλαγή της γεωργικής χρήσης, μετά τη χορήγηση του ανωτέρω τίτλου εκ μέρους του αρχικού ή του εκάστοτε κυρίου της έκτασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα του σχετικού τίτλου κυριότητας, ως προς το τμήμα που άλλαξε χρήση και την υπαγωγή του τμήματος αυτού στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».

3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, ιχθυοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη θεωρημένη έγκριση του τύπου ή των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την άδεια δόμησης, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, όπως αυτό ισχύει. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία. Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νομού, στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία τους.

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Γεωπόνος Μελετητής : Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών μονάδων -Σύμβουλος HACCP και Συστημάτων ιχνηλασιμότητας : Εξειδίκευση σε Σφαγεία -Μονάδες ζωοτροφών
www.askjim.gr , e-mail: ecogrev{a}gmail.com T. 6977239066

Αφήστε μια απάντηση