Συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων απο τον Σπτέβριο 2013 .

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΦΕΚ 649Β, 21/3/13) σχετικά με τον «Φορέα δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια», .
Στόχος του ΥπΑΑΤ με βάση αυτό το νέο σύστημα είναι να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τα γεωργικά φάρμακα, που θα επιτρέψουν τη χάραξη και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προς όφελος του Έλληνα παραγωγού, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι πλέον όποιος διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο Ειδικό Έντυπο Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ.

Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2013, η χρήση του συστήματος είναι υποχρεωτική και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα προβούν σε ελέγχους, όσον αφορά τη χρήση του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης:

1. Κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά για κάθε επαγγελματία χρήστη την πώληση των γεωργικών φαρμάκων.
2. Η καταγραφή διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τη χορήγηση ειδικών κωδικών (άδεια πρόσβασης) για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 12 του ν.4036/2012.
3. Στο ειδικό έντυπο πώλησης εισάγονται τα πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και είναι:

α) Τα ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.
β) Η τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.
γ) Ο κωδικός αγροτεμαχίου (εφόσον υπάρχει).
δ) Το χορηγούμενο σκεύασμα
ε) Η ποσότητα του χορηγούμενου σκευάσματος.
στ) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασμα.
ζ) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα.
η) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης
θ) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.

4. Τα στοιχεία α), β), γ), στ) και ζ) καταγράφονται σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον αγοραστή του γεωργικού φαρμάκου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΣΕΑ δύναται να τα αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης.

5. Η καταγραφή των στοιχείων διενεργείται κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας σύνδεσης στην ηλεκτρονική καταγραφή, η λιανική πώληση των γεωργικών φαρμάκων καταγράφεται σε έγγραφο έντυπο που εμπεριέχει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 2, το οποίο υπογράφεται από τον αγοραστή του γεωργικού φαρμάκου. Στην περίπτωση αυτή τα συμπληρωμένα έντυπα καταγράφονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης με την ηλεκτρονική εφαρμογή.

6. Σε κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο έχει εγγραφεί στο μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 4 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα ειδικός κωδικός πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

7. Η διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Κωδικού Πρόσβασης καθορίζεται από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή για τα γεωργικά φάρμακα, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 3, παράγραφος 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), μετά από σχετική εισήγηση του Αρμόδιου Φορέα.

8. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασμάτων χωρίς τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου. Απαγορεύεται επίσης η χορήγηση σκευασμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον Εγκεκριμένο Κατάλογο ή δεν είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

9. Η επιλογή των σκευασμάτων γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση σκευασμάτων με εκλεκτική δράση.

10. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον επαγγελματία χρήστη. Ο επαγγελματίας χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τα ειδικά έντυπα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την έκδοσή τους και να τα επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο. Στο ειδικό έντυπο που χορηγείται, καταγράφεται από τον επαγγελματία χρήστη η ημερομηνία χρήσης του γεωργικού φαρμάκου, καθώς και κάθε άλλη επιπρόσθετη πληροφορία ή παραπομπή σε αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Κυρώσεις

1. Σε όποιον διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο Ειδικό Έντυπο Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45, παρ. 8 του ν.4036/2012 (Α΄8).

2. Σε περίπτωση υποτροπής, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου επιβληθέντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45, παρ. 10 του ν.4036/2012 (Α΄8).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση