Επιχορήγηση για την σύσταση ΚοινΣΕΠ.

Επιχορήγηση €15.000 για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Στην προκήρυξη της πρώτης πιλοτικής δράσης για την επιδότηση νέων επιχειρηματιών που θα ιδρύσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Εργασίας.
Στο πλαίσιο της επιδοτούμενης δράσης για τις ΚοινΣΕπ, θα επιχορηγηθούν 500 νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύσταση τέτοιων επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ενταχθούν θα λάβουν 15.000 ευρώ για ένα έτος.
Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ΚοινΣΕπ και επομένως νέων θέσεων εργασίας. Με τη δράση αυτή γίνεται αποφασιστικό βήμα προς την εναρμόνιση με το κοινοτικό πλαίσιο, καθώς η χώρα μας είναι από τα λίγα κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν έχει ενισχύσει τη νομική μορφή των ΚοινΣΕπ.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση ΚοινΣΕπ που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011, όπως αυτός ισχύει και με την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ.
Σημειώνεται, ότι η ίδρυση ΚοινΣΕπ, πάντα στο πλαίσιο του ίδιου νόμου, μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Μάρτιο.Τ

Το ποσό των 15.000 ευρώ που θα χορηγηθεί, προβλέπεται να καλύψει δαπάνες για πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες, την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και αποτελεί σχετικά νέα για την ελληνική πραγματικότητα μορφή επιχείρησης (Νόμος 4019 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216 στις 30/09/2011).
Η Κοιν.Σ.Επ. προβλέπει στο καταστατικό της την κοινωνική ωφέλεια, μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Δίνει προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και όχι στη συσσώρευση κεφαλαίου. Κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, εφαρμόζεται η αρχή «ένα πρόσωπο – μια ψήφος», ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχει κάθε μέλος της επιχείρησης. Το κέρδος της Κοιν.Σ.Επ. προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν κυρίως το κοινωνικό συμφέρον και η διανομή του γίνεται για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες, οι τελευταίες μέχρι του 1/3 των μελών. Κάθε μέλος διαθέτει τουλάχιστον 1 υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως 5 προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Στο συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ούτε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α. με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.
Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνοται στις εξής κατηγορίες:
 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης:Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες πληθυσμού:
 άτομα με αναπηρίες
 εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα
 οροθετικοί
 φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι
 ανήλικοι παραβάτες
Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ΄ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σε μόνιμη βάση. Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον.
 Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας:Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως:
 ηλικιωμένοι
 βρέφη
 παιδιά
 άτομα με αναπηρίες και
 άτομα με χρόνιες παθήσεις
Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον.
 Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού:Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως:
 πολιτισμός
 περιβάλλον
 οικολογία
 εκπαίδευση
 παροχές κοινής ωφέλειας
 τοπικά προϊόντα
 διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων
Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 πρόσωπα.
Πλεονεκτήματα της Κοινωνικής Επιχείρησης
Η διανομή των κερδών γίνεται υποχρεωτικά από το νόμο ως εξής:
 αποθεματικό (5%)
 εργαζόμενοι (έως 35%)
 επανεπένδυση – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – δραστηριότητες επιχείρησης (τουλάχιστον 60%)
H Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για τα κέρδη της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά το αφορολόγητο ποσό κλιμακίου εισοδήματος. Η χορήγηση επιδομάτων σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού που εργάζονται σε Κοιν.Σ.Επ. διατηρείται.
Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Πηγή: http://www.epidotisimag.gr/2013/02/epixorigisi-15000-idrysi-koinonikon-synetairistikon-epixeiriseon/?fb_source=pubv1

Ενημερωτικό Σημείωμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας έγκαιρα ( 6977 239 066 Δημήτρης ) για τεχνική υποστήριξη βιώσιμων Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων με αγροτική παραγωγή και αρτοζαχαροπλαστική .

Αφήστε μια απάντηση