Κωδικοί λαθών στην Εξισωτική 2011

Μέχρι  30/08  όσοι παραγωγοί   δεν πληρώθηκαν (απορρίφθηκαν ) την Εξισωτική 2011  μπορούν  να υποβάλλουν ενστάσεις στις ΕΑΣ . 
Μερικά απο τα  συνήθη λάθη είναι :
1. Οι ΜΜΖ που δηλώθηκαν στις 17-05-2011  έπρεπε να διατηρηθούν χωρις αλλαγες μέχρι 31-12-2011 

2. Το εξωγεωργικό εισόδημα να μην υπερβάινει το 150% του εισοδήματος αναφοράς (<22.500)

3. Να είναι γεωργοί -αρχηγοί Γεωργικής εκεμτάλλευσης .

Λάθη  που οι ΕΑΣ  κατα την σύνταξη των Αιτήσεων τον Μαϊο  θα μπορούσν να είχαν ελέγξει  …σήμερα προκαλούν  εκνευρισμό και  συγκρουσιακή διάθεση για την μη πληρωμή της Εξισωτικής .

Διαβάστε   τις Δεσμεύσεις Εξισωτικήςπου ‘οφειλαν να είχαν τσεκάρει οι Συντάκτες της ΕΑΣ για να αποφύγουμε  πικρίες  σε δύσκολες οικονομικά ημέρες .
Οι γεωπονικοί σύλλογοι  επανέρχονται με παλιότερες προτάσεις τους να αποδεσμευτούν οι παραγωγοί απο τις ΕΑΣ και να επιλέγουν ελέυθερα  τον Γεωργικό Σύμβουλό τους  που θα είναι συνυπέυθυνος για τις μη πληρωμές . Είναι οι ΕΑΣ συνυπεύθυνες σήμερα  για  τις μη πληρωμές των γεωργών  σε ΟΣΔΕ και Εξισωτική ! 

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 2011 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα ή ο εξουσιοδοτημένος/η εκπρόσωπος του/της, δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση του Ν. 1599/86 την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και ότι:

 1. Όλα τα στοιχεία στα συμπληρωμένα πεδία της αίτησης είναι αληθή και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία.
 2. Όλα τα ασυμπλήρωτα πεδία της αίτησης δεν έχουν εφαρμογή στο πρόσωπό μου και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί να το αποδείξω.
 3. Είμαι μόνιμος κάτοικος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα) ή μετακινώ το ζωικό μου κεφάλαιο (τουλάχιστον 5 ΜΜΖ) στις περιοχές αυτές για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών το χρόνο.
 4. Είμαι γεωργός και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης.
 5. Κατέχω νόμιμα και αξιοποιώ με αυτοαπασχόληση εντός των ορίων των ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών τουλάχιστον δύο (2) εκτάρια (Ha) Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (ΧΓΕ).
 6. Είμαι ενήλικο άτομο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών.
 7. Το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό μου εισόδημα δεν υπερβαίνει το 150% του εισοδήματος αναφοράς.(<22.500 Ευρώ)
 8. Δεν λαμβάνω σύνταξη από οποιοδήποτε ταμείο, εσωτερικού ή εξωτερικού, ως άμεσα ασφαλισμένος.
 9. Δεν είμαι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και δεν λαμβάνω σύνταξη αναπηρίας.
 10. Δεν έχω μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση και δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
 11. Η αίτησή μου είναι η μοναδική που υποβάλλω σε επίπεδο επικράτειας, στα πλαίσια του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης.
 12. Δεν έχω ενταχθεί, ούτε εγώ ούτε η/ο σύζυγός μου, στο πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 13. Η/Ο σύζυγός μου δεν έχει υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα για το ίδιο έτος.
 14. Δεν στερούμαι της προσωπικής μου ελευθερίας, λόγω καταδικαστικής απόφασης ή ασκηθείσας σε βάρος μου ποινικής δίωξης.
 15. Δεν διώκομαι, δεν έχω κριθεί ένοχος και δεν έχω καταδικαστεί, ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς μου που έχει οικονομική σχέση με την εκμετάλλευση, για ποινικά αδικήματα συναφή με το πρόγραμμα.
 16. Αποδέχομαι, σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αυτά να συμψηφιστούν με τα δικαιούμενα ποσά επόμενων περιόδων.
 17. Έχω λάβει γνώση των όρων, των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα αίτηση καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω στην περίπτωση αθέτησής τους και τους αποδέχομαι.

 

Αναλαμβάνω:

 1. Να συνεχίσω την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών ή με ειδικά προβλήματα περιοχών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την πρώτη πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης.
 2. Να εφαρμόζω τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς: περιβάλλον, αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, κοινοποίηση των ασθενειών, συνθήκες διαβίωσης των ζώων καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης και να εφαρμόζω τις εθνικές αποφάσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
 3. Να δέχομαι και να διευκολύνω τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις τους.
 4. Να συμπληρώνω και να υποβάλλω κάθε έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης καθώς και Αίτηση Ενίσχυσης/Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης.
 5. Να υποβάλλω κάθε έτος, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., φορολογική δήλωση.
 6. Να μη μειώσω την συνολικά χρησιμοποιούμενη έκταση της γεωργικής μου εκμετάλλευσης κάτω από τα δύο (2) εκτάρια (Ha).
 7. Να γνωστοποιώ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση.
 8. Να συμμορφώνομαι με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
 9. Να παρέχω κάθε πρόσθετη πληροφορία για τις ανάγκες των κοινοτικών ή εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών.
 10. Να μη δηλώσω ψευδή στοιχεία για τη λήψη της ενίσχυσης.

 

Επιπλέον δηλώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων κτηνοτρόφων:

 1. Για κατόχους αιγοπροβάτων και ιπποειδών: Ζητώ ενίσχυση για το επιλέξιμο ζωικό κεφάλαιο που δηλώνω στην παρούσα αίτηση και αναλαμβάνω την υποχρέωση να το διατηρήσω στην εκμετάλλευσή μου κατά το χρονικό διάστημα από τις 17-05-2011 έως τις 31-12-2011.
 2. Για κατόχους βοοειδών: Ζητώ ενίσχυση για τον μικρότερο αριθμό επιλέξιμων Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) που θα υπάρχουν καταχωρημένα στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) κατά το χρονικό διάστημα από τις 17-05-2011 έως τις 31-12-2011 και μέχρι τον αριθμό των επιλέξιμων ΜΜΖ που δηλώνω στην παρούσα αίτηση και υπάρχουν καταχωρημένα στην ΚΒΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου (ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης).

 

 

Αφήστε μια απάντηση