Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση απο Γεωπόνους Συμβούλους.

Το άρθρο 36 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 36

Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Ηλεκτρονική Καταγραφή της διακίνησης

1. Θεσπίζεται Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων το οποίο περιλαμβάνει τα σκευάσματα των γεωργικών φαρμάκων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών.

2. Το Εθνικό Συνταγολόγιο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Αρμόδια για τη σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Συνταγολογίου ορίζεται η ΣΕΑ.

4. Τα σκευάσματα, η άδεια των οποίων έχει λήξει ή ανακληθεί, αναγράφονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο με την ένδειξη «Ανακλήθηκε» και παραπομπή στη σχετική απόφαση. Σε περιπτώσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της άδειας, ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει το Εθνικό Συνταγολόγιο άμεσα και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

5. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων μόνο μετά την ηλεκτρονική έκδοση σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από σύμβουλο που έχει άδεια συνταγογράφησης. Απαγορεύεται η πώληση γεωργικών φαρμάκων σε επαγγελματία χρήστη χωρίς την προηγούμενη έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

6. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας συνταγογράφησης, η αρμόδια για την έκδοση αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σύμβουλοι για να αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297), τα όρια και οι προϋποθέσεις της αμοιβής για την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η διαδικασία ελέγχου της συνταγογράφησης καθώς και οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στη συνταγογράφηση.

7. Απαγορεύεται να έχει άδεια συνταγογράφησης ο σύμβουλος ο οποίος είναι και διανομέας γεωργικών φαρμάκων ή έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων ή είναι υπάλληλος της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στη συνταγογράφηση.

8. Η αρμόδια για την έκδοση άδειας συνταγογράφησης αρχή, υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας, τις χορηγηθείσες άδειες συνταγογράφησης, τη διεύθυνση των συμβούλων που διαθέτουν άδεια συνταγογράφησης και να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα στη ΣΕΑ το αργότερο εντός 15 ημερών.

9. Με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών ορίζονται οι υπάλληλοι που διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους σε θέματα συνταγογράφησης.

10. Οι κάτοχοι αδειών συνταγογράφησης οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη συνταγογράφηση.

11. Στο ΥΠΑΑΤ δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων, με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τους συμβούλους που έχουν άδεια συνταγογράφησης, ενώ της ηλεκτρονικής καταγραφής της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων από τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της άδειας πρόσβασης και του προσωπικού κωδικού χρήστη στους συμβούλους που έχουν άδεια συνταγογράφησης και στους υπεύθυνους επιστήμονες των καταστημάτων λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι εμπιστευτικά και εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της συνταγογράφησης και της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Η ΣΕΑ δύναται να τα αξιοποιεί για την παραγωγή στατιστικών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης.

12. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου είναι έγγραφη οδηγία – πρόταση προς τον επαγγελματία χρήστη μετά από μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της καλλιέργειάς του προκειμένου να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και εκδίδεται με την ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 11 μόνο από σύμβουλο που διαθέτει την άδεια συνταγογράφησης της παραγράφου 6. Η συνταγή είναι αποτέλεσμα μακροσκοπικής εξέτασης δείγματος προσβεβλημένου τμήματος του φυτού, ή επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας στο χωράφι, ή εργαστηριακού ελέγχου, ή συμβουλευτικής παρακολούθησης της καλλιέργειας, ή των οδηγιών των σταθμών γεωργικών προειδοποιήσεων, ή αναλύσεων – γνωματεύσεων επιστημονικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων και εκδίδεται είτε για προληπτική, είτε για θεραπευτική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

13. Η συνταγή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τις αρχές της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και το σύστημα καλλιέργειας που ο επαγγελματίας χρήστης δηλώνει ότι παρακολουθεί. Η επιλογή των δραστικών ουσιών γίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.

14. Δίνεται προτεραιότητα στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με εκλεκτική δράση, δηλαδή αυτών που έχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό-στόχο, ελάχιστη επίδραση στους οργανισμούς-μη στόχους (χειριστές, καταναλωτές, μέλισσες, ωφέλιμα αρθρόποδα, πτηνά, ψάρια κλπ.), μικρό βαθμό έκπλυσης στα νερά και ταχύ ρυθμό αποδόμησης. Επίσης, απαγορεύεται η εφαρμογή τοξικών για τις μέλισσες φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την περίοδο της άνθησης.

15. Για την έκδοση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ο σύμβουλος που έχει άδεια συνταγοράφησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο συνταγής ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε επαγγελματία χρήστη:

α) Τα στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.

β) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.

γ) Τον κωδικό αγροτεμαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση-δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ).

δ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος.

ε) Το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας.

στ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής.

ζ) Τη μέθοδο διάγνωσης.

η) Την προτεινόμενη δραστική ουσία γεωργικού φαρμάκου ή συνδυασμό δραστικών ουσιών από τις εγκεκριμένες για τη σχετική χρήση που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων.

θ) Τον προτεινόμενο χρόνο εφαρμογής και τη συχνότητα εφαρμογής όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της προσβολής και τα στοιχεία του Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων.

ι) Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος.

ια) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

ιβ) Τον ειδικό κωδικό του συμβούλου με άδεια συνταγογράφησης που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στο ειδικό έντυπο συνταγής γίνεται αποθήκευση του ειδικού εντύπου συνταγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 11 από την οποία εκδίδεται μοναδικός κωδικός αριθμός του ειδικού εντύπου συνταγής. Το ειδικό έντυπο συνταγής με το μοναδικό κωδικό αριθμό εκτυπώνεται σε χαρτί και υπογράφεται από τον υπεύθυνο σύμβουλο που το εξέδωσε για να αποτελέσει τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων της παραγράφου 12. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων παραδίδεται στον επαγγελματία χρήστη για εκτέλεση σε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Ο εκδώσας τη συνταγή σύμβουλος τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για πέντε χρόνια.

16. Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μόνο από καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτό. Το κατάστημα λιανικής πώλησης αφού παραλάβει τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε επαγγελματία χρήστη:

α) Το μοναδικό κωδικό αριθμό της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

β) Τον ειδικό κωδικό του συμβούλου με άδεια συνταγογράφησης που εξέδωσε τη συνταγή.

γ) Τα στοιχεία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.

δ) Την τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου.

ε) Τον κωδικό αγροτεμαχίου και την έκταση σε εκτάρια από την αίτηση-δήλωση της Ενιαίας Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει) του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣΔΕ).

στ) Το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας ή του φυτικού προϊόντος.

ζ) Τη διάγνωση του αιτίου της προσβολής.

η) Το χορηγούμενο σκεύασμα που περιέχει τη δραστική ουσία ή τις δραστικές ουσίες της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

θ) Την ποσότητα και τη δοσολογία του χορηγούμενου σκευάσματος.

ι) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης

ια) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από την ΣΕΑ.

Προκειμένου για ερασιτέχνες χρήστες στο ειδικό έντυπο πώλησης αναγράφονται τα ίδια στοιχεία εκτός των στοιχείων α), β) και ε).

17. Απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασμάτων χωρίς τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου πώλησης.

18. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου πώλησης δίδεται στον επαγγελματία χρήστη.

19. Απαγορεύεται η χορήγηση σκευασμάτων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων ή δεν είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

20. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 11 καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο του Ειδικού Εντύπου Συνταγής και του Ειδικού Εντύπου Πώλησης.

21. Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 11 κατά τα οριζόμενα με την απόφαση της παραγράφου 20 του παρόντος, οι σύμβουλοι με άδεια συνταγογράφησης υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 15 και τα καταστήματα λιανικής πώλησης υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παραγράφου 16 με εξαίρεση το στοιχείο α).

22. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος, η πώληση των σκευασμάτων των γεωργικών φαρμάκων στους επαγγελματίες χρήστες πραγματοποιείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτό χωρίς τη χρήση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Σε αυτήν την περίπτωση, εξαιρούνται τα στοιχεία α) και β) από την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του ειδικού εντύπου πώλησης της παραγράφου 16 του παρόντος.

 

Στο άρθρο 45 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

  • Σε όποιον κατέχει άδεια λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων και διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την προσκόμιση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
  • Επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ στο σύμβουλο με άδεια συνταγογράφησης και μπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον ένα (1) έτος η άδεια συνταγογράφησης όταν η προτεινόμενη δραστική ουσία δεν είναι εγκεκριμένη στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων για τη χρήση για την οποία προορίζεται και όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος που αναγράφεται στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων δεν είναι το προβλεπόμενο από το Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων.
  • Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύμβουλο με άδεια συνταγογράφησης και μπορεί να αναστέλλεται για τουλάχιστον έξι (6) μήνες η άδεια συνταγογράφησης όταν δεν τηρούνται κατά τη συνταγογράφηση τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 12 – 14 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.
  • Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

Στο άρθρο 46 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι:

  • Τιμωρείται και με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, όποιος διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την προσκόμιση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος νόμου.
  • Τιμωρείται και με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, όποιος σύμβουλος με άδεια συνταγογράφησης προτείνει δραστική ουσία η οποία δεν είναι εγκεκριμένη στο Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής της προτεινόμενης δραστικής ουσίας και της συγκομιδής του προϊόντος που αναγράφει ο σύμβουλος στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων δεν είναι το προβλεπόμενο από το Εθνικό Συνταγολόγιο Γεωργικών Φαρμάκων.

 

Στο άρθρο 50 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) η παρ. 1, εδ. η΄ αντικαθίσταται ως εξής:

η) Ο φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Συνταγής και των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων (άρθρο 36 παρ. 20).

 

Στο άρθρο 50 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012) προστίθεται 6η παράγραφος ως εξής:

6. Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης άδειας συνταγογράφησης, η αρμόδια για την έκδοση αρχή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σύμβουλοι για να αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297), τα όρια και οι προϋποθέσεις της αμοιβής για την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, οι ελεγκτικές διαδικασίες και οι Αρμόδιες Αρχές (άρθρο 36 παρ. 6).

 

 

Αιτιολογική Έκθεση

για την αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/27-1-2012)

και τη θέσπιση ενός Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων με Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Ηλεκτρονική Καταγραφή της Διακίνησης των Γεωργικών Φαρμάκων

 

Σκοπός της αντικατάστασης του άρθρου αυτού είναι ο έλεγχος και η επιβολή της ορθής επιλογής και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και της παρακολούθησης της διακίνησης των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων στην Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας ενός Εθνικού Συνταγολογίου Γεωργικών Φαρμάκων και της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και της Ηλεκτρονικής Καταγραφής της Διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων.

Η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε προσωπικό και η μείωση της δυνατότητας μετακίνησης εκτός έδρας των δημοσίων υπαλλήλων για επιτόπια επίσκεψη στο χωράφι, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και την ανάγκη αποκλεισμού οιασδήποτε σκοπιμότητας εμπορικού κέρδους ενάντια στην ορθή επιλογή και χρήση των δραστικών ουσιών, καθιστά απαραίτητη και ωφέλιμη την ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων με άδεια συνταγογράφησης ανεξάρτητων από τους διανομείς γεωργικών φαρμάκων και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι σύμβουλοι με άδεια συνταγογράφησης θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων και θα εκδίδουν ηλεκτρονική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων που θα αφορά στη δραστική ουσία και στην ορθή χρήση της. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου εμπορικού σκευάσματος που θα περιέχει τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία θα γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Ο τερματισμός της μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτης αγοράς και χρήσης γεωργικών φαρμάκων και η εφαρμογή των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων λόγω: (α) της μείωσης των αχρείαστων, άκαιρων ή άστοχων επεμβάσεων φυτοπροστασίας με αγροχημικά και (β) της ελαχιστοποίησης της ανάγκης επέμβασης με γεωργικά φάρμακα ως συνέπεια της χρήσης των κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων για τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών, της προστασίας των επωφελών οργανισμών και της διαχείρισης της εμφάνισης ανθεκτικότητας στις δραστικές ουσίες. Παράλληλα, η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την παραγωγή προϊόντων χωρίς επικίνδυνα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και συνεπώς θα οδηγήσει στην αυξημένη εμπιστοσύνη των εγχώριων και ξένων αγορών στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, στην αύξηση των εξαγωγών σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές και στη βελτίωση της τιμής του παραγωγού.

Είναι αυτονόητο ότι η επιδιωκόμενη μείωση των επεμβάσεων με γεωργικά φάρμακα και η εξορθολόγηση αυτών θα ωφελήσει σημαντικά τόσο τον καταναλωτή, όσο και το περιβάλλον, καθιστώντας την αγροτική ανάπτυξη αειφόρο και «πράσινη».

Η τεχνολογική δυνατότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής της συνταγογράφησης και της καταγραφής της διακίνησης των γεωργικών φαρμάκων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αποτελεσματικό έλεγχο του συνόλου τους συστήματος από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και την επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων όπου χρειαστεί

Αφήστε μια απάντηση