Κρίσιμες προτεραιότητες για την γεωργία

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προτεραιότητες πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

Κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθούν ορισμένες κρίσιμης προτεραιότητας πολιτικές στον αγροτικό τομέα, οι οποίες έχουν επανειλημμένα τεθεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ, που συνοψίζονται στις ακόλουθες προτεραιότητες :

1) Πολιτική γης

Δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί στοχευμένη πολιτική γης έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια, οι στρεβλώσεις και οι αγκυλώσεις, όχι μόνο για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων. Η οργάνωση και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα απαιτεί πολιτικές που στοχεύουν στη διατήρηση της αγροτικής γης και στη χωροθέτησή της με την καθιέρωση των χρήσεων γης, αλλά και την προστασία της ώστε να σταματήσει ο έντονος και συχνά αλόγιστος ανταγωνισμός από τις άλλες χρήσεις γης (τουρισμός, βιομηχανία, οικιστική αξιοποίηση, αλλά και να ληφθούν μέτρα – ένα μικρό τέλος, στις εγκαταλειμμένες γεωργικές γαίες). Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά προτεραιότητα η δημιουργία ενός εθνικού αγροτικού κτηματολογίου με στόχο την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων που έχουν, εδώ και πολλά χρόνια, παραχωρηθεί στους αγρότες και καλλιεργούνται. Η βάση δεδομένων των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχει αναπτυχθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ενισχύσεων, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία του αγροτικού κτηματολογίου.

Απαιτείται : Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας, θεσμικού χαρακτήρα, από τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χωροθέτηση και την καθιέρωση χρήσεων γεωργικής και κτηνοτροφικής γης, αλλά και για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί σε επαγγελματίες αγρότες. Ως βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης και του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

2) Πολιτική Γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού

Είναι απόλυτα αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα εγχώριου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού και η απεξάρτηση της χώρας και των αγροτών από το ολιγοπωλιακό καθεστώς προμήθειας του υλικού αυτού, έτσι ώστε να αναπτυχθεί άλλη μια σημαντική γεωργική δραστηριότητα με σημαντικό οικονομικό όφελος για τον αγροτικό τομέα.

3) Πολιτική αρδευτικού νερού

Είναι απόλυτα αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα των επενδύσεων για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρόταση-μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ για την εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων, που αντιμετωπίζεται με την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης και έχει υποβληθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να αξιοποιηθεί.

Απαιτείται : Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια Υπουργεία για μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση με σκοπό την ίδρυση, την οργάνωση και την επιχειρησιακή λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Νερού, με όρους οργανισμών κοινής ωφέλειας, στο πλαίσιο της αναφερόμενης πρότασης-μελέτης. Προηγείται η συγκρότηση και η λειτουργία τους σε τέσσερεις περιοχές, που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ερημοποίησης, υφαλμύρωσης, ποιότητας και επάρκειας νερού, όπως η Θεσσαλία, η Αργολίδα, το Κιλκίς και τα Νησιά του Αιγαίου.

4) Κτηνοτροφία

Οι συνέπειες της ανόδου του κόστους των εισροών στην κτηνοτροφία (ζωοτροφές) το τελευταίο διάστημα έθεσαν – και συνεχίζουν να θέτουν σε κρίση τον κλάδο. Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων πλησιάζουν αθροιστικά στο ύψος των 2 δις ευρώ περίπου, καλύπτοντας σταθερά το 30% των εισαγωγών του αγροτικού τομέα, αποτελώντας τη βασική αιτία δημιουργίας ελλείμματος στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο.

Απαιτείται : Διαμόρφωση πολιτικής για την κτηνοτροφία, για τη στήριξη και την ανάπτυξή της, με δέσμη μέτρων που κυρίως περιλαμβάνουν την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στους βοσκότοπους, την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδείας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την εξάλειψη των “ελληνοποιήσεων” στα εισαγόμενα προϊόντα ζωικής παραγωγής, τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για τη γενετική βελτίωση των φυλών των ζώων, τη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων με ευνοϊκές προϋποθέσεις για την προμήθεια ζωοτροφών κ.α.

5) Δασοπονία

Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη της δασοπονίας και κυρίως η καλλιέργεια των δασών για τον καθαρισμό τους με την απομάκρυνση της πλεονάζουσας εύφλεκτης βιομάζας. Η αναγκαιότητα αυτή οφείλεται να συνδυαστεί με την προστασία και τη φύλαξη των δασικών εκτάσεων της χώρας, αξιοποιώντας το παραγωγικό δυναμικό του πληθυσμού των ορεινών περιοχών της χώρας, παραχωρώντας τη χρήση και κυρίως την καλλιέργεια των δασών στους αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς.

Απαιτείται : Ανάληψη πρωτοβουλίας από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων με έργα και δράσεις για την αποκομιδή της εύφλεκτης βιομάζας. Οι δράσεις αυτές κρίνεται αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους που διατίθενται στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ στο ΕΣΠΑ, του οποίου η απορρόφηση δημόσιας δαπάνης βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, αλλά και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Προτεραιότητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών αποτελούν οι πλέον επικίνδυνες, από άποψη δασικών πυρκαγιών, περιοχές, αλλά και οι περιοχές που πλήττονται από την ανεργία, μια και η υιοθέτηση των προγραμμάτων αυτών αφορά σε δράσεις έντασης εργασίας.

6) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Κρίνεται αναγκαίο να γίνει κατανοητή και αποδεκτή από τα συναρμόδια Υπουργεία η ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους αγρότες, όχι πλέον μεμονωμένα, αλλά με συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί) που εγγυώνται την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Κρίνεται επίσης απαραίτητη η στήριξη επενδύσεων με συλλογικά σχήματα για την αξιοποίηση γεωργικής βιομάζας από υπολείμματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, με προτεραιότητα στις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές.

Ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από επαγγελματίες αγρότες απαιτείται η άμεση υιοθέτηση των προτάσεων που έχει επανειλημμένα υποβάλλει η ΠΑΣΕΓΕΣ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ : α) Για την παράταση, κατά έξι τουλάχιστον μήνες, της χρονικής ισχύος των προσφορών σύνδεσης, που έχουν ήδη αποσταλεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγρότες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και β) Για την κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ύψους 15.000 €, κατά την υπογραφή σύνδεσης του φωτοβολταϊκού τους σταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ, στην περίπτωση κατά την οποία διαθέτουν ήδη τραπεζική έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την υλοποίηση της εγκατάστασης..

Ως προς την αξιοποίηση της βιομάζας από γεωργικά υπολείμματα και οργανικά απόβλητα ζωικής παραγωγής για την παραγωγή πράσινης ενέργειας απαιτούνται : α) Από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 με την ένταξη δράσεων για την ίδρυση από αγροτικούς συνεταιρισμούς ή και από κοινοπραξίες τους, σταθμών συγκέντρωσης και αποθήκευσης υπολειμμάτων και αποβλήτων, που περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης τους, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και ομαλή τροφοδοσία των μονάδων αξιοποίησής τους για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και β) Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η κατά προτεραιότητα ένταξη στα κίνητρα του νέου αναπτυξιακό νόμου επενδυτικών σχεδίων για την μετατροπή της αναφερόμενης βιομάζας σε πράσινη ενέργεια.

7) Προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων

Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα ο εκ νέου σχεδιασμός των μέτρων, αλλά και η ενίσχυση των πόρων για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά. Η βάση της πολιτικής για την προώθηση θα πρέπει να αναφέρεται στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα (ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, μέλι, κρασί, οπωροκηπευτικά, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.) και αν είναι δυνατό να συνδυάζεται με το τουριστικό μας προϊόν.

Απαιτείται: Η σύσταση μικτής δι-υπουργικής επιτροπής, η οποία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων προσδιορίζει τους στόχους της πολιτικής ενημέρωσης και προώθησης, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση στρατηγικής για την προβολή και την προώθηση αγροτικών προϊόντων, διαφοροποιημένης ως προς το περιεχόμενό της ανάλογα με την αγορά προς την οποία απευθύνονται (εγχώρια αγορά, εσωτερική αγορά, αγορά τρίτων χωρών). Προτεραιότητα αποκτούν τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ειδικά Παραδοσιακά-ΕΠΠΕ) αλλά και προϊόντα διατροφικού χαρακτήρα τα οποία διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και ως προς τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό, προερχόμενα από συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον.

8) Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς

Καμία από τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για την αντιμετώπιση της παντελούς έλλειψης κανόνων λειτουργίας στην αγορά, της αδιαφάνειας των συναλλαγών και της κερδοσκοπίας δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί υπόψη. Το ζήτημα έχει αφεθεί στη λογική των “άτυπων συμφωνιών κυρίων”. Η υιοθέτηση ενός καθολικού συστήματος ιχνηλασιμότητας των αγροτικών-διατροφικών προϊόντων, αποτελεί ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας και έχει επανειλημμένα τεθεί, ώστε οι αγρότες και οι επιχειρήσεις τους να προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο σχεδιασμού. Δεν έχει, επίσης, υιοθετηθεί η καθιέρωση ενός και μοναδικού τιμολογίου από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, στο οποίο πρέπει να ενσωματώνεται η αρχική τιμή και οι εκπτώσεις, ούτε, βέβαια, έχει αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση των πληρωμών των προμηθευτών από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά παράβαση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας και του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου. Οι προμηθευτές, οι αγρότες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, παραμένουν κυριολεκτικά έρμαια του ασκούμενου οικονομικού εκβιασμού, της νόθευσης του ανταγωνισμού, των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της πολύμηνης καθυστέρησης των πληρωμών. Παράλληλα διατηρείται και μεγεθύνεται το καθεστώς της “ελληνοποίησης” των προϊόντων, που υπονομεύει την εγχώρια παραγωγή.

Απαιτούνται : α) Η κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης εκ των υστέρων και η καθιέρωση ενός και μοναδικού τιμολογίου από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, στο οποίο ενσωματώνεται η αρχική τιμή και οι εκπτώσεις, β) Η καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας των αγροτικών διατροφικών προϊόντων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων επιχειρησιακού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων (και ζωοτροφών) και γ) Η αύξηση του ελάχιστου ύψους των διοικητικών προστίμων για περιπτώσεις νοθείας στα τρόφιμα, με άρση της άδειας λειτουργίας για δύο χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής. Παράλληλα, απαιτείται η υιοθέτηση μέτρων από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον έλεγχο της “ελληνοποίησης” στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

9) Αναπτυξιακά εργαλεία

Απαιτείται η ριζική αλλαγή στο σχεδιασμό, στη δομή και τη λειτουργία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα οι πόροι που διαθέτει, κυρίως για την στήριξη των επενδύσεων στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή.

10) Εξυγίανση και ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών

Κρίνεται απόλυτα αναγκαία η υιοθέτηση ενός προγράμματος εξυγίανσης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπόνηση μελετών αποτίμησης της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής και περιουσιακής κατάστασής τους, αλλά και ο σχεδιασμός των απαιτούμενων δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί η επιχειρησιακή εξυγίανση και την ανάπτυξή τους.

Το πρόγραμμα αυτό οφείλεται να υποστηριχθεί ώστε να αντιμετωπιστούν με βιώσιμο τρόπο οι οφειλές σε τράπεζες, στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία με εκχώρηση μη-παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων στους πιστωτές, με προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με επαρκή αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και με την απαιτούμενη θεσμική προσαρμογή με βάση τα προϊόντα ή τις τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά και την ελεύθερη έκφραση των τοπικών συνεταιρισμών και αγροτών.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι το ποσοστό της διατροφικής επάρκειας στη χώρα δεν απέχει σημαντικά από την επίτευξη της αυτάρκειας, ζήτημα που αν στηριχτεί με την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου.

Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών προτεραιοτήτων προϋποθέτει παράλληλα την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την επαναφορά του ΕΦΕΤ στις αρμοδιότητες του, αλλά και με την επανένταξη του τομέα της αλιείας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

Κρίνεται τέλος αναγκαία η επανασύσταση και η λειτουργία του ΕΛΟΓΑΚ, ως αυτόνομου οργανισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μια και ο οργανισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς φορείς όχι μόνο για τον έλεγχο της ποιότητας του κρέατος και του γάλακτος, αλλά κυρίως για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της ελληνοποίησης των δύο αυτών βασικών προϊόντων του τομέα της κτηνοτροφίας

 Πηγή :ΠΑΣΕΓΕΣ  8//7/2012

Αφήστε μια απάντηση