1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία

» Το Μέλλον του ελληνικού αμπελώνα επι τάπητος »

Διήμερη Συνάντηση στην Αθήνα, με αντικείμενο το μέλλον του ελληνικούαμπελώνα, οργανώνει  Παρασκευήκαι Σάββατο 20 και 21 Απριλίου 2012 ο Σύνδεσ μος Ελληνικού  Οίνου.
Πρόκειται για κομβικήςσημασίαςγεγονός, με διπλόστόχο:

Καταρχάς, την πρώτη ημέρα τηςΣυνάντησης, θα ακουστούν απόψεις επιστημόνων για την κατάσταση του ελληνικού
αμπελώνα, ενώθα γίνουν και διαλέξειςγια πρακτικάθέματα αμπελοκαλλιέργειας.

Τη δεύτερη ημέρα θα ανοίξει η συζήτηση για την ανάγκη κατάρτισης ενός στρατηγικούσχεδίου για το

μέλλον του αμπελώνα τηςχώρας, ο οποίοςσυνέχεια συρρικνώνεται.

Η «1η Συνάντηση για την ΕλληνικήΑμπελουργία» κρίνεται σημαντική, καθότι

όλοι οι αναλυτέςκαι ειδικοίτου κρασιού συμφωνούν πωςτο επόμενο βήμα για

την περαιτέρω βελτίωση της ποιότηταςτου ελληνικούκρασιού

μπορείνα γίνει μόνο με επεμβάσειςστον ίδιο τον αμπελώνα τηςχώρας, οι ανάγκεςτου οποίου

είναι πολλέςκαι ποικίλες

.

Το διήμερο θα ξεκινήσει με επιστημονικήημερίδα, θέμα τηςοποίαςθα είναι οι σύγχρονεςτάσειςστην α

μπελουργία. Πλήθοςκορυφαίων και διακεκριμένων επιστημόνων, σε συντονισμό του Στέφανου Κουνδουρά(επίκουρου καθηγητήτης Γεωπονικής Σχολήςτου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), θα μιλήσουν για διάφορα θέματα.

Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  εδω  PR_1st_Viticulture_Meeting

Αφήστε μια απάντηση