Νέοι Γεωργοί : Πληρωμή της 2ης και 3ης δόσης .

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες αλλά και ο τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013. Πιο αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει ότι για τη χορήγηση της 2ης δόσης στο πλαίσιο του Μέτρου ο δικαιούχος υποβάλλει, εντός καταληκτικής προθεσμίας «τριών ετών από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, φάκελο στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας του».

Ενώ για τη χορήγηση της 3ης δόσης ο δικαιούχος υποβάλλει τα ανάλογα έγγραφα «εντός καταληκτικής προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

Για την ταυτόχρονη χορήγηση της 2ης και της 3ης δόσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ο δικαιούχος υποβάλλει, εντός καταληκτικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία ισχύος της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, φάκελο 2ης και 3ης δόσης σε δύο (2) αντίγραφα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας του, με τα ακόλουθα:

1. Αίτηση πληρωμής 2ης και 3ης δόσης – ολοκλήρωσης πράξης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα I). Το εν λόγω υπόδειγμα δύναται να τροποποιηθεί με σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Δελτίο Επίτευξης των Δεσμευτικών Στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Παράρτημα ΙΙ).

3. Ειδική Μελέτη κατάδειξης επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων της πενταετίας που αφορούν στο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία και στο εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα VΙ).

Η Ειδική Μελέτη αφορά στη γεωργική εκμετάλλευση του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής ή του προηγούμενου έτους και συντάσσεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας με χρήση των δεικτών εισοδήματος − ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 του Φακέλου Υποψηφιότητας και Οδηγού Συμπλήρωσης – Αξιολόγησης του Φακέλου Υποψηφιότητας του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με όλες τις λεπτομέρειες

Αφήστε μια απάντηση