Σε εταιρεία μελετητών η αξιολόγηση 5.000 Σχεδίων Βελτίωσης .

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για να προσλάβει εταιρεία μελετητών, που θα αναλάβει την αξιολόγηση περίπου 5.000 αιτήσεων – από τις 7.700 – προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πολιτική ηγεσία είδε ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν «βγαίνουν» ούτε μέχρι το τέλος του 2012, οπότε αποφάσισε να διαθέσει 123.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την αξιολόγηση. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό για την «Ανάδειξη συμβούλου αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 του Π.Α.Α. 2007-2013 με τίτλο Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Π.Α.Α.» μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2012 στις 3 μ.μ.

 

Το έργο θα διαρκέσει για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης και δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστούς φακέλους στη γραμματεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», (Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα ΤΚ 10441, 3ος όροφος). Οι φάκελοι των προσφορών θα είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Προκήρυξη για αξιολόγηση Σχεδίων Βελτίωσης

Αφήστε μια απάντηση