Διευκρινίσεις για τα Βιολογικά ζητά ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας.

Απαντήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά ζητάει ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας (24/11/2011 12:01)

Μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα τα οποία αφορούν τους δικαιούχους διετούς παράτασης, διατυπώνει ο Γεωπονικός Σύλλογος, Ν. Λάρισας. Τα ερωτήματα έχουν αποδέκτες τόσο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και τους βουλευτές του νομού και συντάχθηκαν από μια ομάδα εργασίας μελετητών του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες στις εξής κατηγορίες: α) Ερωτήσεις για δικαιούχους διετούς παράτασης της δράσης «Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών», β) Ερωτήσεις για νέους δικαιούχους της Δράσης «Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών» και γ) Ερωτήσεις για δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία».

Αναλυτικά οι ερωτήσεις του Γεωπονικού Συλλόγου, Ν. Λάρισας ο οποίες ζητούν απαντήσεις είναι οι εξής:

Ερωτήσεις για δικαιούχους διετούς παράτασης της δράσης
«Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών»

1. Για ποιο λόγο στις περιπτώσεις οικογενειακών εκμεταλλεύσεων της προηγούμενης περιόδου δικαιούχος παράτασης θεωρείται ο σύζυγος ο οποίος έχει υπογράψει την σύμβαση και μόνο για τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στην ΑΕΕ του αιτούντος;

2. Στα κριτήρια ένταξης σελ. 4 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι στην αίτηση ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια; Τι εννοείτε με τον όρο συνιδιόκτητα και πως βεβαιώνεται;

3. Παραγωγοί που έχουν υπογράψει σύμβαση πριν τις 31/12/2006 με την περίοδο δέσμευσης τους να λήγει στις 17 Νοεμβρίου είναι δικαιούχοι παράτασης;

4. Ποιες είναι οι παραδοσιακά ξηρικές καλλιέργειες; Ποια είναι τα ποσά ενίσχυσης για τις καλλιέργειες αμειψισποράς και της αγρανάπαυσης, όταν κάποιος καλλιεργεί 4 διαφορετικές καλλιέργειες (αραβόσιτο, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα και κηπευτικά);

5. Η βιομηχανική ντομάτα , η μηδική, ο ηλίανθος, είναι επιλέξιμες καλλιέργειες; Αν ναι με ποιο ποσό ενισχύονται;

6. Σε περίπτωση πρόσφατου θανάτου ποιος θα είναι ο δικαιούχος (ποιος κάνει αίτηση ένταξης;)

7. Σε περιπτώσεις πρόσφατων μεταβιβάσεων ποιος είναι δικαιούχος;

8. Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια της διετούς σύμβασης

9. Δικαιούχοι με διπλές συμβάσεις (2005,2006) είναι δικαιούχοι παράτασης; Για ποια αγροτεμάχια; Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης και ως δικαιούχοι παράτασης και ως νέοι δικαιούχοι;

10. Υπάρχουν Δικαιούχοι παράτασης για την δράση «προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και την δράση της «βιολογικής γεωργίας» σε διαφορετικά αγροτεμάχια. Μπορούν να ενταχθούν και στις 2 δράσεις;

11. Δικαιούχος παράτασης στην Μεθοδολογία Α μπορεί να επιλέξει άλλο αγροτεμάχιο για την εφαρμογή της αγρανάπαυσης από αυτό της προηγούμενης πενταετίας;

Ερωτήσεις για νέους δικαιούχους της Δράσης «Προστασία των ευαίσθητων νιτρικά περιοχών»

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΚΥΑ παράγραφος 2β , τομείς παρέμβασης; Έτος αναφοράς μπορεί να είναι το 2011 ή 2010 ή 2009 ή συνδυασμός τους

2. Μπορεί να ενταχθεί αγροτεμάχιο που δηλώνεται στην ΑΕΕ του 2011 εκτός του ενδιαφερομένου δικαιούχου;

3. Αγροτεμάχια τα οποία εντάχθηκαν στο προηγούμενο μέτρο «Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης είναι επιλέξιμα ανεξαρτήτου καλλιέργειας;

4. Σε περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης μπορούν να είναι και οι 2 σύζυγοι δικαιούχοι με ξεχωριστή αίτηση ένταξης;

5. Ο μελετητής πως μπορεί να πιστοποιήσει μηχανογραφικά το χαρακτηρισμό κάποιου αγροτεμαχίου ως NATURA 2000;

Ερωτήσεις για δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία»

1. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον συνοδεύεται από τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ»; Δεν αναφέρεται η παραπάνω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Εφόσον υπάρχει σύμβαση για αγροτεμάχια που βρίσκονταν μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου (π.χ. 30-10-2006, με καλλιέργεια αραβόσιτο για τον οποίο η καλλιεργητική περίοδος λήγει 31-10) ποιο έτος (2011 ή 2012;) θεωρείται ως λήξη της σύμβασης τους;

3. Ποιες είναι:

  • Οι λοιπές αροτραίες καλλιέργειες που αναγράφονται στον πίνακα της σελίδας 9 της πρόσκλησης και
  • Ποια είναι τα κτηνοτροφικά φυτά και λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου;

Παρακαλούμε αναφέρετέ μας αναλυτικά.

4. Σε περίπτωση συγκαλλιέργειας ποιο θα είναι το ύψος της ενίσχυσης;

Αφήστε μια απάντηση