Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές «

Όσοι από τους καπνοπαραγωγούς και τέως καπνοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στις Δράσεις 1.4 και 2.3 του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, θα πρέπει με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α. Οι τέως καπνοπαραγωγοί για τη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές», στις περιοχές παρέμβασης[1], θα πρέπει:

 1.Από τα αγροτεμάχια που καλλιέργησαν το 2011 με αρδευόμενο αραβόσιτο, αρδευόμενο βαμβάκι και αρδευόμενη μηδική και τα δήλωσαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011, να επιλέξουν σε ποια από αυτά επιθυμούν να εφαρμόσουν αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες. Η έκταση αυτή θα είναι η επιλέξιμη έκταση.

2.Η έκταση που θα καλλιεργηθεί με ξηρικά θα είναι:

•80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος,

•65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι,

•70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική.

Εφόσον ο παραγωγός επιλέξει αγροτεμάχια στα οποία το 2011 καλλιέργησε περισσότερες της μίας επιλέξιμης καλλιέργειας, τότε το σύνολο της έκτασης που θα καλλιεργηθεί με ξηρικά θα είναι το σύνολο των επιμέρους ποσοστών.

Δηλαδή, αν έχουμε : Α= 30 στρ. αρδευόμενο αραβόσιτο Β= 20 στρ. αρδευόμενο βαμβάκι Γ= 50 στρ. αρδευόμενη μηδική Η έκταση που αντιστοιχεί σε ξηρικά είναι: (Α x 80%) + (B x 65%) + (Γ x 70%) = (30 x 80%) + (20 x 65%) + (50 x 70%) = 72 στρ.
Η έκταση αυτή των ξηρικών είναι η ελάχιστη, που πρέπει ο δικαιούχος να καλλιεργεί κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

 Στην υπόλοιπη επιλέξιμη έκταση, η οποία δεν καλύπτεται με ξηρικές καλλιέργειες, ο παραγωγός καλλιεργεί αραβόσιτο ή/και βαμβάκι ή/και μηδική.
Ωστόσο, το ποσοστό αμειψισποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης έκτασης για ένα ή περισσότερα έτη.
Ως καλλιέργειες αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές και συγκεκριμένα: σίτος μαλακός/σκληρός, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, φαγόπυρο, λοιπά σιτηρά, τριτικάλε, κεχρί, φούλια, γλυκά λούπινα, κουκιά ξερά, μπιζέλια ξερά (πισσα), πρωτεϊνούχοι σπόροι διάφοροι, βίκος, ρόβη, σμίγος καρπός, σανός κριθαριού/βρώμης/βίκου, κουκιά (καρπός), ρεβύθια, φακές, κάρδαμο, δίκταμο, μάραθο, ρίγανη, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, γλυκάνισο, δενδρολίβανο, θυμάρι, κορίανδρος, λεβάντα, μαντζουράνα, σλάβια σκλαρέα, υσσωπός, γλυκόριζα.

Εξαιρούνται ο ξηρικός αραβόσιτος, ξηρικό βαμβάκι και ξηρική μηδική.

3.Στο 20% της έκτασης που θα καλλιεργηθεί ο αραβόσιτος ή το βαμβάκι, να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές (βίκος, κτηνοτροφικά κουκιά, λαθούρι, πίσσα, ρόβη, βίκος ενσωμάτωσης, ψυχανθή ενσωμάτωσης, τριφύλλι, μηδική, λούπινα), το οποίο θα ενσωματωθεί στο έδαφος για χλωρά λίπανση και μετά την ενσωμάτωση θα καλλιεργηθεί ο αραβόσιτος ή το βαμβάκι ως επίσπορη καλλιέργεια. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται:

 •Όσοι καλλιεργούν ετησίως στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων τους τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες.

•Τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφός τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

•Τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται μηδική.

 

 Β. Οι καπνοπαραγωγοί για τη Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» στις περιοχές παρέμβασης1, θα πρέπει, επίσης, ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των σχετικών δεσμεύσεων που προβλέπονται.

Ειδικότερα, θα πρέπει:

1.Από τα αγροτεμάχια που καλλιέργησαν το 2011 με καπνό και τα δήλωσαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2011, να επιλέξουν σε ποια από αυτά επιθυμούν να εφαρμόσουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (AGRO 2). Αυτή θα είναι η επιλέξιμη έκταση.

2.Να καλλιεργήσουν ψυχανθές, τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης. Το ψυχανθές αυτό θα ενσωματωθεί την κατάλληλη χρονική περίοδο, για να παρέχει το μέγιστο των θρεπτικών και η έκταση αυτή δεν θα καλλιεργηθεί με καπνό. Τέτοιο ψυχανθές μπορεί να είναι κουκιά, πικρά λούπινα, κύρια ψυχανθή εκτός οσπριοειδών, φασόλια ξερά, ψυχανθή ενσωμάτωσης, λαθούρι, φούλια, φούλια-ζωοτροφές, γλυκά λούπινα-ζωοτροφές, κουκιά ξερά, κουκιά ξερά-ζωοτροφές, μπιζέλια ξερά (πίσσα), μπιζέλια ξερά (πίσσα) -ζωοτροφές, σανός μηδικής-ζωοτροφές, τριφύλλι-ζωοτροφές.

3.Να εφαρμόσουν ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους κατ’ ελάχιστον ενός μέτρου περιμετρικά σε όλα τα επιλέξιμα αγροτεμάχια. Το σύνολο της έκτασης του ακαλλιέργητου περιθωρίου θα πρέπει να αθροίζει τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης.

4.Στην επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με καπνό γίνεται χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων.

5.Στο 20% της έκτασης που θα καλλιεργηθεί ο καπνός, να καλλιεργηθεί χειμερινό ψυχανθές, το οποίο θα ενσωματωθεί στο έδαφος για χλωρά λίπανση και μετά την ενσωμάτωση θα καλλιεργηθεί ο καπνός ως επίσπορη καλλιέργεια. Τέτοιο ψυχανθές μπορεί να είναι βίκος, κουκιά κτηνοτροφικά, λαθούρι, πίσσα, ρόβη, βίκος ενσωμάτωσης, ψυχανθές ενσωμάτωσης, τριφύλλι, μηδική λούπινα. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφός τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.

6.Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1-1-2012, έχουν την υποχρέωση να μην καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

——————————————————————————–

 [1] Νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας

ΚΥΑ Καπνού m214_kya_kapnos

Αφήστε μια απάντηση