Με μοριοδότηση η μίσθωση δημόσιας γης σε νέους ή επαγγελματίες αγρότες, ανέργους, και γεωτεχνικούς

Τροποποιήθηκε η διαδικασία μίσθωσης διαθεσίμων και κοινοχρήστων εκτάσεων και πλέον θα διανέμονται με μοριοδότηση σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής και επαγγελματίες αγρότες, με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο. Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα δεσμεύονται ότι το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο θα καλλιεργηθεί με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών, ή θα χρησιμοποιηθεί για βόσκηση.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην με αριθμό 2556 απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία τροποποιεί προηγούμενη απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2290/Β/13 – 10 – 2011. Αναλυτικότερα, στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Για την απευθείας μίσθωση διαθέσιμου ή κοινόχρηστου αγροτεμαχίου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο να είναι επαγγελματίας αγρότης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και εφόσον είναι νομικό πρόσωπο να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης

β. Να είναι νέος έως 35 ετών

γ. Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ

δ. Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ)

2. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα δεσμεύονται ότι το υπό μίσθωση αγροτεμάχιο θα καλλιεργηθεί με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών ή θα χρησιμοποιηθεί για βόσκηση.

3. Για τα φυσικά πρόσωπα το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

4. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να εκμισθώνουν μόνο αγροτεμάχια έκτασης μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων.

Επιλογή μισθωτή

1. Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου (συνεταιρισμός – ομάδα παραγωγών) μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου μισθωτών για το ίδιο αγροτεμάχιο γίνεται βάσει των βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

Α1) Αγρότης με όμορη προς το υπό εκμίσθωση αγροτεμάχιο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων του και του υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν θα υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

Βαθμοί 50

A2) Αγρότης στον οποίο παραχωρείται η ίδια έκταση, για την οποία υποβάλει αίτηση για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1979), τουλάχιστον για δύο χρόνια

Βαθμοί 30

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε.

Βαθμοί 100

Β2) Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής

Βαθμοί 200

Β3) Νέος ηλικίας έως 35 ετών

Βαθμοί 180

Β4) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ Βαθμοί 180

Β5) Επαγγελματίας Αγρότης

Βαθμοί 60

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ

Γ1) Αγρότης με δηλωμένη στο ΜΑΑΕ και στο ΟΣΔΕ συνολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) καλλιεργούμενη ή άλλως πως εκμεταλλευόμενη έκταση έως 100 στρέμματα, νέος ηλικίας έως 35 ετών, νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), ως εξής:

Καλλιεργούμενη έκταση        έως 4 στρ. βαθμοί 100

» »                                            έως 10 στρ. βαθμοί 90

» »                                            έως 20 στρ. βαθμοί 80

» »                                            έως 30 στρ. βαθμοί 70

» »                                            έως 40 στρ. βαθμοί 60

» »                                            έως 50 στρ. βαθμοί 50

» »                                            έως 80 στρ. βαθμοί 30

» »                                            έως 100 στρ. βαθμοί 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ   

Δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό

της Περιφέρειας

Βαθμοί 100

Δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στον στρατηγικό

σχεδιασμό της περιφέρειας

Βαθμοί 50

Δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών, ή για χρήση του αγροτεμαχίου για βόσκηση

Βαθμοί 50

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε

Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για την χρήση του αγροτεμαχίου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρ.

Βαθμοί 100

2. Ως μισθωτής για την μίσθωση του διαθέσιμου ή κοινόχρηστου αγροτεμαχίου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας για την περίπτωση φυσικού προσώπου επιλέγεται ο νεότερος ηλικιακά υποψήφιος για την περίπτωση δε νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο με τα περισσότερα μέλη.

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης για τις μονοετείς καλλιέργειες ορίζεται σε πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλη μία 5ετία με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού θα ισχύουν. Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται σε 25 καλλιεργητικές περιόδους και μόνο για την περίπτωση μίσθωσης αγροτεμαχίου σε νέο ηλικίας έως 35 ετών.

Μίσθωμα

Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά στρέμμα και καλ/τική περίοδο και καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 2446.

Διαδικασία μίσθωσης

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του είτε μέσω του διαδικτύου είτε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο η οποία άμεσα εμφανίζει τη βαθμολογία του βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

2. Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συστήνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη τριμελής επιτροπή υπαλλήλων, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι υπάλληλος της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Η τριμελής επιτροπή μετά από έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων των ενδιαφερομένων, βάσει της βαθμολογίας εισηγείται εγγράφως στον Περιφερειάρχη το όνομα του μισθωτή και τη διάρκεια της μίσθωσης.

3. Η σύμβαση μίσθωσης με πλήρη τοπογραφικά στοιχεία υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αντίστοιχη ΔΟΥ.

Αναλογική εφαρμογή κανόνων δικαίου

Για κάθε νομική διαφορά, η οποία θα προκύψει από την εφαρμογή της απόφασης αυτής, όπως ενδεικτικώς η πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης ή η έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Εμπορικών Μισθώσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Μίσθωση με δημοπρασία

Η με δημοπρασία μίσθωση κοινόχρηστου ή διαθέσιμου ακινήτου λαμβάνει χώρα, εφόσον ο σκοπός της μίσθωσης είναι επιχειρηματικής, αναπτυξιακής ή άλλης μορφής του πρωτογενούς τομέα, που δεν περιλαμβάνεται στις οριζόμενες στην απευθείας μίσθωση περιπτώσεις.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

Αφήστε μια απάντηση