ΥΠΑΑΤ:Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων

Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων (φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών) συγκροτεί με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης. Στην επιτροπή μετέχει και εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο, «στόχος της Επιτροπής, η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η συνεχής διαβούλευση με τους εκπροσώπους του τομέα ώστε να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση τόσο της πορείας όσο και της εφαρμογής όλων των πολιτικών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα γεωργικά προϊόντα και η βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης αυτών στην αγορά.

Όπως προβλέπει η προαναφερόμενη απόφαση, στο αντικείμενο της Επιτροπής περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

– Η σύνταξη ενός εθνικού τριετούς σχεδίου συνολικής ανάπτυξης των βιολογικών προϊόντων 2010 – 2012. Αυτό θα περιλαμβάνει κυρίως και επί μέρους στόχους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και τα βήματα υλοποίησής τους.
– Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επί μέρους στόχων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Επισήμανση προβλημάτων και συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυσή τους.
– Μόνιμη ανταλλαγή απόψεων, συνεχής επανεξέταση και αναθεώρηση των προτεινομένων λύσεων. Πιθανή τροποποίησή τους όποτε αυτό απαιτείται.
– Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας όλων των πολιτικών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.
– Η συνεχής διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς σε επίπεδο ολομέλειας, αλλά και επί μέρους μονίμων και εκτάκτων θεματικών επιτροπών.
– Ο εντοπισμός των κενών της υφιστάμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς τα αρμόδια Κοινοτικά και Εθνικά όργανα.
– Παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Βιολογικών Προϊόντων.

Η Εθνική Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων συγκροτείται ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Πρόεδρο.
β) τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΠΕΓΕΠ ως τακτικό μέλος και αναπληρωτή Πρόεδρο
γ)τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΠΕΓΕΠ, ως τακτικό μέλος.
δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας ως τακτικό μέλος.
ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος ως τακτικό μέλος,
στ) τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων ως τακτικό μέλος,
και από έναν (1) εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων :
ζ) της ΠΑΣΕΓΕΣ
η) της ΓΕΣΑΣΕ
θ) της ΣΥΔΑΣΕ
ι) της Ένωσης Νέων Αγροτών
κ) των Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
ΔΗΩ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, Q WAYS – Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε., A CERT – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης, IRIS – Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Πράσινος Έλεγχος – Green Control, Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε., LACON HELLAS, GM Cert, ΦΙΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
ια) της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος.
ιβ) του Συνδέσμου Καταστημάτων Βιολογικών Προϊόντων.
ιγ) του ΣΕΣΜΕ
ιδ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ιε) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ιστ) του ΕΘΙΑΓΕ
ιζ) του ΙΝΚΑ.
ιη) του ΓΕΩΤΕΕ.
ιθ) του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών
ικ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Αφήστε μια απάντηση