Σχέδια βελτίωσης : Μέχρι 20-6-2011,αλλά με πολλές εκρεμμότητες ακόμη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι παραγωγοί από όλη τη χώρα για ένταξη στα επενδυτικά σχέδια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κι ενώ έχει ήδη δοθεί παράταση υποβολής αιτημάτων μέχρι 20/06/2011. Την ίδια στιγμή οι αγρότες περιμένουν να λειτουργήσει στην πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Βούληση του ΥΠΑΑΤ είναι το Ταμείο να λειτουργήσει το β΄ εξάμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τελευταία πληροφόρηση των στελεχών της ΠΑΣΕΓΕΣ παρατίθεται στη συνέχεια ενημέρωση σχετική με την πορεία των μέτρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Ειδικότερα, σχετικά με το Μέτρο 1.2.1. (Σχέδια βελτίωσης), σύμφωνα με την πληροφόρηση των στελεχών της ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΚΥΑ στην οποία περιλαμβάνονται οι τελευταίες τροποποιήσεις του μέτρου (αύξηση Δημόσιας Δαπάνης, υποβολή σχεδίων μέχρι 50.000 € χωρίς υπογραφή γεωτεχνικού, θέματα προκαταβολών κ.λπ.) βρίσκεται προς υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών και δημοσίευση σε ΦΕΚ, ενώ η εκκρεμούσα διευκρινιστική εγκύκλιος για τους ελκυστήρες (τρακτέρ) έχει δημοσιοποιηθεί και υπάρχει στο www.minagric.gr

Σημειώνεται ότι έχει ήδη δοθεί παράταση υποβολής αιτημάτων μέχρι 20/06/2011.

Με δεδομένο ότι έχουν εκδοθεί αναλυτικές Υπουργικές Αποφάσεις για τη ρύθμιση των λεπτομερειών του μέτρου δεν προβλέπεται η έκδοση οδηγού εφαρμογής για αυτό. Ενδεχόμενα, αντί οδηγού δημοσιοποιηθεί μια σειρά απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα για τις διαδικασίες υλοποίησης του μέτρου.

Αναφορικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης του μέτρου σημειώνεται ότι προωθείται η σύνταξη μητρώου αξιολογητών απαρτιζόμενο από μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αξιολόγηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί προκειμένου να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος από τις τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου (μέσω του Μητρώου Αξιολογητών) δεδομένης της όλης αναστάτωσης, που ανέκυψε στις Περιφερειακές Υπηρεσίες λόγω έναρξης εφαρμογής των διαδικασιών των προβλεπόμενων από τη νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης).

Εξάλλου, σε σχέση με τον αριθμό των επενδυτικών αιτημάτων που θα υποβληθούν στο μέτρο 1.2.1 δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ακριβής προσδιορισμός. Μια πρώτη προσέγγιση προσδιορίζει, ωστόσο, τον αριθμό των αιτημάτων σε 5.000 – 6.000.

Αναφορικά με τα «μικρά» σχέδια βελτίωσης σημειώνεται ότι η σχετική προκήρυξη έληξε στις 31/3/2011. Υπάρχουν 590 εγκρίσεις αιτημάτων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 14 εκατ. ευρώ, ενώ γίνονται δεκτές τυχόν υποβαλλόμενες τροποποιήσεις τους.

Μέτρο 1.2.3. Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Η ΚΥΑ που θα διέπει τη νέα προκήρυξη του μέτρου είναι έτοιμη και πρόκειται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το επόμενο δεκαπενθήμερο, ενώ η νέα προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί τέλη Μάη – αρχές Ιούνη 2011 και θα έχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτημάτων.

Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της νέας προκήρυξης θα ανέρχεται στο ποσό των 170 εκατ. ευρώ περίπου, με το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού αιτήματος ν’ ανέρχεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τέλος Μάη ολοκληρώνονται από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή οι διαδικασίες αξιολόγησης – προέγκρισης των επενδυτικών αιτημάτων της προηγούμενης προκήρυξης του μέτρου, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 53 δικαιούχοι (είχαν υποβληθεί 194 φάκελοι).

Σύμφωνα με επικείμενη τροποποίηση του Ν. 1974 θα είναι δυνατή λήψη από τους δικαιούχους προκαταβολής μέχρι του ποσού του 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού τους αιτήματος (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Οι δικαιούχοι του μέτρου (όπως και των υπόλοιπων μέτρων του ΠΑΑ 2007 – 2013) θα μπορούν να τύχουν των ευεργετημάτων – διευκολύνσεων του Τ.Α.Ε.

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Τ.Α.Ε.)

Όπως είναι γνωστό, το Τ.Α.Ε. εντάσσεται στο ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Ενίσχυσης Ανταγωνιστικότητας) που αντικατέστησε το ΤΕΜΜΠΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τ.Α.Ε. εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 450 εκατ. € (150 εκατ. € από τους προϋπολογισμούς των μέτρων του ΠΑΑ 2007 – 2013 και 300 εκατ. € από Τραπεζικά Ιδρύματα).

Βούληση του ΥΠΑΑΤ είναι το Ταμείο να λειτουργήσει στην πράξη το β΄ εξάμηνο του 2011.

Μέσω του Τ.Α.Ε. οι ενταγμένοι στα μέτρα του ΠΑΑ 2007 – 2013 θα έχουν την δυνατότητα να δανειοδοτηθούν (στα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια της επένδυσής τους) με χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους αιτήματα.

Επισημαίνεται ότι το ποσό που θα προκύψει σαν όφελος για τους επενδυτές από την μείωση του επιτοκίου δανεισμού, θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που θα λάβουν σαν επιχορήγηση από το μέτρο στο οποίο είναι ενταγμένοι

Αφήστε μια απάντηση