Δικαιώματα νέας φυτείας για αμπέλια απο απο 1/3-15/5/2011

Από 1 Μαρτίου έως και 15 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί την αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, που δίνει οικονομική ενίσχυση ως 1.670 ευρώ το στρέμμα για τις ορεινές περιοχές και 1.420 ευρώ το στρέμμα για τις ορεινές περιοχές.

Το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» αφορά την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελουργικών εκτάσεων καθώς και νέες φυτεύσεις αμπελώνων με δικαιώματα από το Εθνικό Αποθεματικό.

Με τη σχετική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, τα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων των προβλεπομένων μέτρων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων, σε εφαρμογή της με αριθ. 306206/3−12−2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους − Αναφύτευση», σύμφωνα με την απόφαση, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Τέλος, όπως ορίζεται, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Δικαιολογητικά ένταξης

Για την ένταξή στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, με σκοπό να είναι διαθέσιμα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να αποτελούν το φάκελο κάθε παραγωγού – δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων).

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου − παραγωγού.

7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

Ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:

• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,

• Αποδοχή κληρονομιάς,

• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

• Κτήση με προσκύρωση,

• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,

• Κληρονομητήριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει για έλεγχο και ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 με τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Εάν το Ε9 έχει κατατεθεί ταχυδρομικά, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδρομικής υποβολής του.

β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

• αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,

• αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

• έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

i) Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη.

ii) Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) έτη.

Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου. Τα μισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κ.λπ.), θα γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριμένους αυτούς λόγους.

Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των εννέα(9) ετών.

9. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου – παραγωγού στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 3).

10. Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγμα 5).

11. Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου/ δράσης, ή και καταβολής οικονομικής ενίσχυσης από τον παραγωγό (Υπόδειγμα 2).

12. Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 4 α).

13. Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας της αίτησης, ή και πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης(Υπόδειγμα 4β).

14. Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων αναφύτευσης (Υπόδειγμα 2).

15. Δικαίωμα φύτευσης (από το αποθεματικό) ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί)

16. Τριπλότυπο δελτίο διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού από τη φυτωριακή επιχείρηση, θεωρημένο και σφραγισμένο από το Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. της περιοχής που ανήκει η φυτωριακή επιχείρηση ή βεβαίωση του αντίστοιχου Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. ενδοκοινοτικής απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού για ιδία χρήση, ή βεβαίωση του αντίστοιχου Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. όταν πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό από τρίτες χώρες, το οποίο διακινείται μέσω επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια εμπορίας τύπου Α ή άλλο σχετικό στοιχείο σύμφωνα με την νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά.

17. Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου (Υπόδειγμα 6).

18. Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης.

19. Αίτηση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα 2).

Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:

20. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού – οφειλέτη (Υπόδειγμα 16).

21. Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού.

22. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα 17).

23. Εισηγητική έκθεση για Νομάρχη (Υπόδειγμα 18).

24. Απόφαση καταλογισμού (Υπόδειγμα 19).

Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού βεβαιώνεται στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου:

25. Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης

επιστροφής οικονομικής ενίσχυσης – επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 20).

26. Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 21).

Αφήστε μια απάντηση