Δημιουργείστε τον δικό σας αμπελώνα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ  ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ .

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα Γραφεία Γεωργίας των κατά τόπους νομαρχιών οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση δικαιώματος φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 α) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο)

 β) Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. γ) Δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαίας ενίσχυσης, (ΟΣΔΕ) την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.

 δ) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 ε) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.

 στ) Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής.

ζ) Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου.

 Η διάρκεια της μίσθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα (10) έτη.

η) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία φαίνονται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.

θ) Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός, κάτω των 40 ετών (του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08) στην περίπτωση Νέου γεωργού ,για τους λοιπούς γεωργούς θα υπάρξει σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων ανάλογα με τις διαθέσιμες εκτάσεις ανα νομό
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. Τα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφονται στον εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός καθορισμένων προθεσμιών.
2. Τα παρεχόμενα δικαιώματα στο αποθεματικό μπορεί να προέρχονται από αμπελώνες που η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεις ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.
3. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1 στρέμμα).
4. Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται.

Πληροφορίες  για την εγκατάσταση του Αμπελώνα σας  

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος . Γεωπόνος (6977 239 066)

Αφήστε μια απάντηση