Αμειψισπορά : Διευκρινίσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής

Με αφορμή ερωτήματα των γεωργών σε σχέση με την εφαρμογή της αμειψισποράς στο πλαίσιο της πολλαπλής Συμμόρφωσης, το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει τα εξής:

Με βάση τον κανονισμό 73/2009, και την ΚΥΑ 262385/2010, και με σκοπό τη διατήρηση της αειφορίας των γεωργικών εδαφών, προβλέπεται η εφαρμογή αμειψισποράς στις αρόσιμες εκτάσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη, υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής και μία περίπτωση πλήρους απαλλαγής για τους γεωργούς της χώρας:

Αφήστε μια απάντηση