Μέτρο 144 : Επιχειρηματικά Σχέδια για καπνοπαραγωγούς .

Προβλέπεται μεταβατική στήριξη  σε καπνοπαραγωγούς   για τα έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία  παρέχεται, μέσω της υποβολής τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου, στους γεωργούς που  πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άμεσων ενισχύσεων που παρέχονται δυνάμει του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ενδιαφέρονται να προσαρμοστούν στις   μεταβαλλόμενες συνθήκες με στόχο την αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων  τους εντός και εκτός γεωργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου του επιχειρηματικού σχεδίου  για τους  δικαιούχους καπνοπαραγωγούς .

(6977 239 066) 

sxediokya_m144

. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε

9.000 €.

Δικαιούχοι  Παραγωγοί  των καπνοπαραγωγικών περιοχών είναι :

ΟΣΟΙ

α) Ενεργοποίησαν, το έτος 2009, εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό.

β) Οι άμεσες ενισχύσεις τους μειώνονται από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του

25%, σε σχέση με το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Καν. 73/2009. Η

μείωση αφορά αποκλειστικά στη μείωση, σε ποσοστό 50%, της αξίας των

δικαιωμάτων που προέρχεται καπνό.

γ) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6,

μέγιστης χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και δεσμευτικούς στόχους, όπως αυτοί

προσδιορίζονται στο άρθρο 7.

δ) Έχουν υποβάλλει, για το έτος υποβολής της αίτησης, Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης

στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ε) Κατέχουν και ενεργοποιούν δικαιώματα προερχόμενα από καπνό.

στ) Δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

ζ) Δεν βρίσκονται στο αρχείο των απενταγμένων διαδόχων δικαιούχων του

προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό.

ζ) Αναλαμβάνουν να τηρούν τις δεσμεύσεις του άρθρου 7 της παρούσας.

Υποχρε ώσεις :

Να επιτύχουν  τουλάχιστον ένα από τους ποιοτικούς στόχους της   παρ. 3 του Επιχειρηματκού Σχεδίου

2.1 .Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης ή  
2.3.Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός γεωργίας μέσω της:
ενίσχυσης επιχειρηματικότητας τουρισμός υπαίθρου ή
.ενίσχυσης επιχειρηματικότητας οικοτεχνία, χειροτεχνία κ.λ.π., ή
ενίσχυσης επιχειρηματικότητας παροχή υπηρεσιών

Λεπτομέρειες  τεκμηρίωσης που θα πιστοποιούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν θα καθοριστούν με ΥΑ . Εφαρμοστική .

Επικοινωνήστε εγκαιρα μαζί μας για να ετοιμάσουμε το Επιχειρηματικό Σχέδιο  και τη πρόταση  σας . (6977 239 066) e-mail: maxo  @    grevenanet. gr

2.2.

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων   ή

Αφήστε μια απάντηση