Δικαιολογητικά για την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης

Ο γεωργός κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να υποβάλει μαζί και τα παρακάτω παραστατικά:.

• Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
• Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού.
• Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια).
• Παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων τεμαχίων. Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.
• Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων
• Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
• Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
• Πιστοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση για την ελαιοκαλλιέργεια (σχετικά με τη χορήγηση του ποιοτικού παρακρατήματος)
• Συμβάσεις για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, καπνού, βάμβακος, ζαχαρότευτλων, βάμβακος και γεώμηλων αμυλοποιίας, ντομάτα προς μεταποίηση, εσπεριδοειδή προς μεταποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.

Αν επιθυμεί επιπλέον δικαιώματα από το Εθνικό απόθεμα 2009 υποβάλλει επιπροσθέτως τα εξής:
• Αντίγραφο της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1257/99
• Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης του σχεδίου βελτίωσης στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1257/99
• Βεβαίωση έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Πιστοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την πραγματοποιηθείσα αύξηση της εκμετάλλευσης.

Επισημαίνεται ότι ο γεωργός υποβάλλει μία ενιαία αίτηση ετησίως, η οποία αποτελεί:

α) δήλωση του συνόλου της γεωργικής του εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:
i) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης είτε αφορούν το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης είτε λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης και το μέτρο χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης είτε σχολάζουσα γεωργική γη.
ii) το ζωικό κεφάλαιο ανά είδος, φύλλο, κατηγορία ζώου και πλήθος

β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

γ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για τα μη αποσυνδεδεμένα καθεστώτα στήριξης του τίτλου ΙV του Καν. (ΕΚ)1782/2003

δ) αίτηση χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για καθορισμένους τύπους γεωργίας, στα πλαίσια του άρθρου 69 του Καν. (ΕΚ)1782/2003 και

ε) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους

στ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης των καθεστώτων του Άξονα 2 του Π.Α.Α 2007-2013 των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην προεκτυπωμένη αίτηση αναγράφονται τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός για το έτος 2009. Στην στήλη «Ενεργοποίηση έτους 2008» επισημαίνονται τα δικαιώματα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί για ένα έτος (ένδειξη : 1) και αυτά που ήδη έχουν επιστραφεί στο εθνικό απόθεμα (ένδειξη: 3). Τονίζεται ότι στην εν λόγω αναγραφή των δικαιωμάτων δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2009.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ενιαίας αίτησης από τον παραγωγό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να λάβει τις ενισχύσεις για τα συμβατά καθεστώτα του παραρτήματος VΙ του Καν. (ΕΚ) 1782/2003.

Αφήστε μια απάντηση