ΚΥΑ για Βαμβάκι 2010

Να ενημερώσουν άμεσα τους συνεταιρισμούς και τους βαμβακοπαραγωγούς της περιοχής τους για την πιστή εφαρμογή της ΚΥΑ για την καλλιέργεια βάμβακος, ζητά με επιστολή του προς τις ΕΑΣ των βαμβακοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Τσιφόρος.

Όπως αναφέρει στην επιστολή «Σας στέλνουμε την νέα ΚΥΑ βάμβακος η οποία διαφέρει από την προηγούμενη στα εξής, κυρίως, σημεία:

  1. Άρθρο 4 σημείο 4. Παράδοση του βαμβακιού από τους παραγωγούς μέχρι 31/1/2010.
  2. Άρθρο 7 σε συνδυασμό με το υπόδειγμα της σύμβασης που επισυνάπτεται στο τέλος της απόφασης.
  3. Άρθρο 11 που προβλέπει ελέγχους – ποινές – κυρώσεις. Το άρθρο αυτό είναι πιο λεπτομερές από εκείνο του 2009 και αναφέρεται τόσο στον παραγωγό όσο και στην διακλαδική.
  4. Το υπόδειγμα της σύμβασης που δεν αναφερόταν στην εγκύκλιο του 2009. Η συμμετοχή έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει τον παραγωγό».

 

Ολόκληρη η Απόφαση

ΘΕΜΑ: «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού .»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                                                                                                                   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

                                                                                    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                     ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 29 παραγ. 1 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/2003).

β. Του άρθρου 22 παραγ. 3 του Ν. 992/79  «Περί οργάνωσης  των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών  και οργανωτικών θεμάτων » (ΦΕΚ 280/Α/79).

γ. Του  άρθρου 1  παραγ. 1,2  και  3  του  Ν.  1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  Άνθρακος  και  Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και  το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/90) .

δ. Των άρθρων 13 έως 29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ. 200/Α/98) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμής και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ. 154/A/99) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Γεωργίας».

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα»  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄/98).

ζ. Της αριθμ. 394555/2000 απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης – Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας»  (ΦΕΚ 1324/Β/2000).

η. Της υπ’ αριθμ. 368225/12.6.2001 Απόφασης του  Υπουργού  Γεωργίας «Περί Λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον τομέα του Βάμβακος» (ΦΕΚ 761/B/2001).

θ. Της υπ’ αριθμ.. 294301/18-06-07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1042/Β/25-06-07) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου III, των καθεστώτων μη αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης του τίτλου IV και του μέτρου χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας του άρθρου 69, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/03, καθώς και των ειδικών μέτρων στήριξης για τη συνέχιση και ανάπτυξη των τοπικών εργασιών της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/06.»

 

ι. Της υπ΄ αριθμ. 316049/24-11-09 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη», ΦΕΚ 2401/Β/1-12-2009.

 

2. Τους Κοινοτικούς Κανονισμούς :

α) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής».

β) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

γ) Καν. (ΕΚ) 1121/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους ΙV και V.

δ) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1122/2009 της Επιτροπής «Σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα.

 

ε)  Καν. (ΕΚ) αριθμ.  637/2008 του Συμβουλίου «περί τροποποιήσεως του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού»

 

3. Τις εισηγήσεις των  Διευθύνσεων  Π.Α.Π. Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος  του Υ.Α.Α.Τ. και τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

αποφασιζουμε 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται συμπληρωματικά, εφαρμοστικά μέτρα και κυρώσεις σε εκτέλεση των  Καν. (ΕΚ) 73/2009 και 637/2008 του Συμβουλίου και 1121/2009 της Επιτροπής  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και καθορίζονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης (συνδεδεμένη ενίσχυση) για το βαμβάκι  καθώς και για την  παράδοση παραλαβή και εκκόκκιση του σύσπορου βαμβακιού.

 

                                       

    Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα γεωργικών γαιών για την παραγωγή βαμβακιού

 

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού είναι οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας με τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:

1. Στις περιοχές «NATURA», εφαρμόζονται :

α) η Οδηγία 79/409 του Συμβουλίου «περί της διατηρήσεως αγρίων πτηνών» και  η αρ. 414985/85 ΚΥΑ με την οποία η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με αυτή (ΦΕΚ Β΄ 757) και

β) η Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και η απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1289/1998) με την οποία η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με αυτή.

2.  Για τις περιοχές που σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, έχουν καθοριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σε εφαρμογή της αρ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 519/1997), όπως οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται στις αριθ. 19652/1906/22.07.1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/07.09.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212) και 24838/1400/Ε103/06.06.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1132) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στα επιμέρους Προγράμματα Δράσης τα οποία είναι:

1.    Για το Θεσσαλικό Πεδίο η αριθ. 25638/2905/18.10.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1422).

2.    Για το Κωπαϊδικό πεδίο η αριθ. 20417/2520/07.09.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1195).

3.    Για τη λεκάνη του Πηνειού Ν. Ηλείας η αριθ. 20418/2521/07.09.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1197).  

4.    Για το Αργολικό πεδίο η αριθ. 20416/2519/07.09.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1196).

5.    Για τον κάμπο Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ημαθίας (συμπεριλαμβανομένου και του Ν. Κιλκίς)  η αριθ. 16175/824/12.04.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 530).

6.    Για τη λεκάνη του Στρυμόνα η αριθ. 50982/2309/11.12.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1894).

7.    Για την πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας η αριθ. 50981/2308/11.12.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1895). 

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις σποράς

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών δύνανται να καλλιεργηθούν στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.

2. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου ελάχιστης ποσότητας 10 κιλών ανά εκτάριο,  που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς, δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 80.000 φυτών ανά εκτάριο. Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

      Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών,  σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

3. . Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

 

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις βαμβακοπαραγωγών

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται:

1.            Να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

  • Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
  • Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης της οποίας ο γεωργός είναι μέλος.

 

2.            Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών,  μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης και  με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης.

3. Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης.

4.  Να παραδίδουν  στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις  το βαμβάκι  που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους το αργότερο προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.  

 

 

 

Άρθρο 5

Καλλιεργητικές φροντίδες

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται να διατηρούν τη φυτεία τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως :

–        η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους

–        η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές  πρακτικές λίπανσης

–        ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους

–        η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων   και

–        σε περίπτωση άρδευσης η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων  με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.

 

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 90  του Καν. (ΕΚ) 73/2009  του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 805,6 Ευρώ/εκτάριο  για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ζώνη παραγωγής ορίζεται σε επίπεδο κοινότητας ( Δημοτικό  Διαμέρισμα).

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  με βάση το μέσο όρο της πραγματικής  στρεμματικής απόδοσης κάθε ζώνης, μειωμένο  κατά 30%, σύμφωνα με το μηχανογραφικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της περιόδου 2004-2005 και η οποία αποτελεί το μέσο όρο της 4/τίας 2000/01-2003/04.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  αφού προηγουμένως διασταυρωθούν  τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης, κατά ζώνη, ελάχιστης παραγωγής.

Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.

 

Άρθρο 7

Συμβάσεις  αγοραπωλησίας

 Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμβάσεις αγοραπωλησίας μεταξύ των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογράφονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή. 

 

Άρθρο  8

Υποχρεώσεις εκκοκκιστικών επιχειρήσεων

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και  της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:

1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών συσπόρου βαμβακιού δύο (2)  τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

2. Να  αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος τα παρακάτω στοιχεία :

α. στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,

–     κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό

–         κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού

 

β. εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:

–         δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα.

–         στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού

–         στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες.

3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού  από χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.

4. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου όπως περιγράφεται στην αρ. 1102586/677/0015/21.10.2007 Υ.Α «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια – σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.

5.      Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

 

                                                            Άρθρο 9

Όριο απόδοσης εκκοκκισμένου βαμβακιού

Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπ΄ όψη  στο διασταυρωτικό έλεγχο που εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής κατά ζώνη και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική  επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

 

Άρθρο   10

Εγκεκριμένες Διακλαδικές Οργανώσεις Βάμβακος (Δ.Ο.Β.)

1.      Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:

  • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
  • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.
  • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.

 

2.      Κάθε Δ.Ο.Β. εγκρίνεται από  την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι Δ.Ο.Β. :

α) Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες  (200.000)  εκτάρια.

β) Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους  σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. 

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.

3.      Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη Δ.Ο.Β για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.Τ. κοινοποιεί στη Δ.Ο.Β., την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Η  Δ.Ο.Β έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.

4.      Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης Δ.Ο.Β. χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.

5.      Οι παραγωγοί που είναι μέλη Δ.Ο.Β. της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6.      Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. είναι προαιρετική. Ωστόσο δεν μπορεί ένας βαμβακοπαραγωγός να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Β. και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.

 

Άρθρο 11

Έλεγχοι- Ποινές, Κυρώσεις

Ως αρμόδιος φορέας ελέγχου και πληρωμών, ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους, στα πλαίσια της παρούσας Απόφασης και των λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων, και καθορίζει με σχετικές εγκυκλίους του τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

Οι έλεγχοι διενεργούνται:

1. Στον παραγωγό και αφορούν:

–    Διοικητικούς ελέγχους στο σύνολο (100%) των υποβληθεισών αιτήσεων.

–    Επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διεξάγονται σε ποσοστό 7%   επί του συνόλου των παραγωγών που υποβάλλουν αίτηση  καταβολής ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους.  Στο ποσοστό του 7 % συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγοί που έχουν επιλεχθεί από το μηχανογραφικό δείγμα της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης.

Με την έναρξη των επιτόπιων ελέγχων κάθε περιόδου τον Ιούνιο, οι εκτάσεις των βαμβακοπαραγωγών ελέγχονται κατά προτεραιότητα προκειμένου να διαπιστωθεί η καλλιέργεια και γενικότερα η τήρηση των όρων της παρούσας.

2. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν:

 –   Διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο σύνολο των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο   τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση.

 –  Διοικητικούς ελέγχους όσον αφορά την τήρηση των όρων  των συμβάσεων όπως έχουν συναφθεί μεταξύ εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και παραγωγών.

3. Στη Δ.Ο.Β και αφορούν:

Ειδικούς διοικητικούς έλεγχους οι οποίοι διεξάγονται στις έδρες των Δ.Ο.Β στο 20% των εγκεκριμένων διακλαδικών οργανώσεων βάμβακος για την εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων για την έγκρισή τους.

Οι ποινές και μειώσεις εφαρμόζονται στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 12

Γενικές Διατάξεις

1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξουσιοδοτείται, όπως με αποφάσεις του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2. Η υπ΄ αριθμ. 42525/22.04.2009 Κ.Υ.Α. «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του συσπόρου βαμβακιού»,  καταργείται.

 

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική περίοδο 2010.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                           ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2010

Σήμερα  την ……………………………. οι υπογράφοντες:

α) ……………………………………………..,  κάτοικος ………………………………, οδός …………………………………….,  αριθμ. ……………… εκπροσωπώντας  την εκκοκκιστική επιχείρηση : ……………………………………………………………. που έχει έδρα στ……

………………………………………… με Α.Φ.Μ. ……………… αποκαλούμενος στο εξής  αγοραστής   και

β) Ο/Η …………………………………………………………………………………, κάτοικος

……………………………………………….. με  Α.Φ.Μ. ……………………………………

παραγωγός  συσπόρου βάμβακος, αποκαλούμενος στο εξής παραγωγός, συμφωνήσαμε και αποδεχτήκαμε  ανεπιφύλακτα τα εξής:

1.                   Ο παραγωγός  αναλαμβάνει να παραδώσει στον αγοραστή την ποσότητα των …………….. κιλών συσπόρου βάμβακος, προϊόν προερχόμενο από συγκομισθείσα έκταση ………… στρεμμάτων που καλλιέργησε και την οποία δήλωσε στο Ολοκληρωμένο Σ.ύστημα (Ο.Σ.)  τρέχοντος έτους.

2.                   Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει την παραπάνω ποσότητα και να την αγοράσει στην τιμή που θα συμφωνείται για παράδοση στη γεωργική εκμετάλλευση, η οποία και αναφέρεται στο παρακάτω σημείο 8 και αντιστοιχεί στην τυπική ποιότητα, προσαρμόζεται δε ανάλογα με την τελική παραδιδόμενη ποιότητα (σημεία 10 & 11).

3.                  Η  τυπική ποιότητα προσδιορίζεται από τρία στοιχεία:

α) διατήρηση λευκού χρώματος, εξαιτίας μη βροχόπτωσης πριν τη συγκομιδή (προβροχικό),

β) περιεκτικότητα σε ξένες ύλες όχι άνω του 7% και γ) υγρασία όχι μεγαλύτερη από 15%.

4.     Στην περίπτωση παράδοσης του συσπόρου βάμβακος από τον παραγωγό στη θύρα του εκκοκκιστηρίου   φορτωμένο   σε μεταφορικό   μέσο,  συμφωνείται   επί  πλέον   η           πληρωμή

 …………  κατά κιλό.

5.      Οι προσαρμογές αυτής της τιμής αφορούν τις αποκλίσεις μεταξύ της τυπικής ποιότητας και της ποιότητας του παραδιδόμενου βαμβακιού. Η τιμή αγοραπωλησίας είναι ενδεικτική και θα αυξομειώνεται με βάση την ποιότητα συσπόρου βάμβακος που θα παραδοθεί. Η ποιότητα συμφωνείται από κοινού μεταξύ παραγωγού και αγοραστή.

6.    Τα αγροτεμάχια, από τα οποία συγκομίσθηκε το σύσπορο βαμβάκι και δηλώθηκαν στο Ο.Σ. του τρέχοντος έτους, είναι τα εξής:

Νομός Κοινότητα ΚωδικόςΑγροτεμαχίου

(13ψήφιος-Ο.Σ.

Στρέμματα Ποικιλία Αναμενόμενη Απόδοση
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Σύνολο αγροτεμαχίων καιΣτρεμμάτων: —————— ————    

 

7. Ποσότητα συσπόρου βάμβακος προς παράδοση(κιλά):  
8. Συμφωνηθείσα  τιμή για την τυπική ποιότητα (σε €/κιλό):  
9. Ποσότητα που τελικά παραδόθηκε (κιλά):  
10. Διαφορά τιμής λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών  (σε €/κιλό): συν (+)μείον (-)
11. Τελική συμφωνηθείσα πληρωτέα τιμή (σε €/κιλό):  

 

12. Αντίγραφο της δήλωσης Ο.Σ. του τρέχοντος έτους συνυποβάλλεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

13. Η ανωτέρω πληρωτέα τιμή θα καταβληθεί από τον αγοραστή στον παραγωγό με έκδοση αντιστοίχου τιμολογίου αγοράς – πώλησης και άμεσης πίστωσης στο λογαριασμό του παραγωγού στην Τράπεζα……………….., εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από ημέρα  παράδοσης στο εκκοκκιστήριο. Μετά την παρέλευση των τριάντα  (30) ημερών και εφόσον δεν πληρωθεί η άνω τελική συμφωνημένη τιμή, ο αγοραστής  καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλλει στον παραγωγό, χωρίς έγγραφη όχληση, τους αναλογούντες τόκους για το διάστημα πέραν των 30 ημερών και μέχρι την εξόφληση, με επιτόκιο που ισχύει την περίοδο αυτή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

14. Ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση και εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης που προκύπτει ή απορρέει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, ορίζονται τα δικαστήρια της περιοχής του παραγωγού.

Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και είναι υποχρεωτικοί.

Για απόδειξη όλων των παραπάνω όρων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) από τον αγοραστή.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Αφήστε μια απάντηση