Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βιολογική γεωργία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βιολογική γεωργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή, τη σήμανση βιολογικών προϊόντων και τον ακυρωτικό (ανακλητικό) κανονισμό (EEC) αρ. 2092/91,
 • Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. No 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 με λεπτομερείς, οδηγίες για την παραγωγή, τη σήμανση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης τροποποίησης σχετικά με τους κανόνες παραγωγής βιολογικής μαγιάς,
 • Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 1235/2008 της 8ης Δεκεμβρίου 2008 με λεπτομερείς οδηγίες όσον αφορά την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες,
 • Έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική καλλιέργεια,

Α. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία εισάγει ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης της παραγωγής, το οποίο προάγει την υγεία του αγροτικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, των βιολογικών κύκλων και των βιολογικών διεργασιών του εδάφους,

Β. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία δίνει έμφαση στη χρήση διαχειριστικών πρακτικών ιδιαιτέρως όσον αφορά τη χρήση εξωαγροτικών εισροών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες κάθε περιφέρειας απαιτούν συστήματα τοπικώς προσαρμοσμένα,

Γ. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία επιτυγχάνει τους στόχους της χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, αγρονομικές, βιολογικές και μηχανικές μεθόδους, απορρίπτοντας τη χρήση συνθετικών υλικών,

Δ. Τη θεμελιώδη επιδίωξη του κινήματος της βιολογικής γεωργίας να επιτύχει οικολογικώς βιώσιμα συστήματα αγροτικής παραγωγής παντού, ικανά να παράσχουν στον καθένα, σ΄όλο τον κόσμο, ασφαλή και δίκαιη παροχή καλής ποιότητας τροφής που να εξασφαλίζει υγιεινή διατροφή και καθαρό νερό,

Ε. Δεδομένου ότι οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας έχουν το φυσικό πλεονέκτημα να διατηρούν τη φυσική βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα, υποστηρίζουν τη συγκέντρωση μικροοργανισμών, γαιοσκωλήκων, αρθροπόδων και σκαθαριών στο έδαφος μέσω της χρήσης της ζωικής κοπριάς,

ΣΤ. Δεδομένου ότι οι περιορισμοί στη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, χημικών ζιζανιοκτόνων και άλλων συνθετικών εισροών βοηθούν στη αποφυγή πιθανής ρύπανσης των υδατικών ροών και της υδρόβιας ζωής καθώς και την αποφυγή της τοξικής βιοσυσσώρευσης,

Ζ. Δεδομένου ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η βιολογική γεωργία παράγει λιγότερες ανθρακικές εκπομπές και συνεπώς μπορεί να παίξει ρόλο στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής,

Η. Δεδομένου ότι  οι βιολογικές καλλιεργητικές μέθοδοι διασφαλίζουν το φυσικό περιβάλλον μέσω της δημιουργίας φρακτών από θάμνους και δέντρα, τη διατήρηση των παραδοσιακού τύπου λιβαδιών, τη διαφύλαξη των φυσικών καναλιών ροής των νερών και την προστασία των δέντρων και της λοιπής αυτοφυούς βλάστησης,

Θ. Δεδομένου ότι οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας συμβάλουν στην αύξηση των φυτικών και ζωικών μορφών ζωής, μέσω της εισαγωγής φυσικών εχθρών και ανταγωνιστικών ειδών αντί της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων,

Ι. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, που ενισχύονται παράλληλα με την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης (για τα προϊόντα της), και προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας ανά αγρόκτημα σε σχέση με ισοδύναμου μεγέθους μη βιολογικές μονάδες,

Κ. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης αγρο-τουριστικών και οικο-τουριστικών επιχειρηματικών σχημάτων, υποδειγματικών αγροκτημάτων, «ανοικτών» ημερών και άλλων επιχειρηματικών κινήσεων με επίκεντρο την παροχή καταλυμάτων και τη φιλοξενία,

Λ. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία δημιουργεί αυξημένες ευκαιρίες για επιστημονική έρευνα σε πολλά και ποικίλα  πεδία, όπως συστήματα συγκομιδής, φυτοπροστασίας και διατροφής φυτών,

 1. Καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν την προαγωγή της βιολογικής γεωργίας ως κομβική προτεραιότητα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (2014-2020), προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της βιώσιμης γεωργίας και της όλης ανάπτυξης,
 2. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια κριτική εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΑΠ στον τομέα της βιολογικής γεωργίας,
 3. Καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, συστήματα με υψηλότερη αποτελεσματικότητα σ΄ότι αφορά στόχους όπως η βιολογική γεωργία και η περιβαλλοντικώς βιώσιμη καλλιέργεια σε «Υψηλής αξίας περιοχές»,
 4. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να χρηματοδοτήσουν περιφερειακές (τοπικές) αναπτυξιακές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται, βασίζονται ή προωθούν τη βιολογική γεωργία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αγοροτουριστικών και οικοτουριστικών σχημάτων, υποδειγματικών αγροκτημάτων, «ανοικτών» ημερών (τοπικών εορτών) και άλλων  πρακτικών με επίκεντρο την παροχή καταλυμάτων και τη φιλοξενία,
 5. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να αναβαθμίσουν τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας σε πεδία όπως συστήματα συγκομιδής, φυτοπροστασίας και διατροφής φυτών,
 6. Υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της βιολογικής παραγωγής σε ότι αφορά πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των αγροτικών εκπομπών άνθρακος και απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να αυξήσουν την υποστήριξη της σχετικής έρευνας,
 7. Απευθύνει έκκληση προς τα κράτη – μέλη να υιοθετήσουν τους αυστηρότερους δυνατούς κανόνες όσον αφορά τη συνύπαρξη μεταξύ βιολογικών και γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε παρουσία ΓΤΟ στην αλυσίδα παραγωγής των βιολογικών προϊόντων,
 8. Καλεί τα κράτη – μέλη να δυναμώσουν την υποστήριξη των αρχών εποπτείας και ελέγχου μέσω της περαιτέρω ενίσχυσής τους σε προσωπικό και υλικά μέσα καθώς και παροχής στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσματικότερη εποπτεία και πιστοποίηση των εμπλεκομένων και εποπτεία των φορέων πιστοποίησης,
 9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να αναβαθμίσουν τις ενέργειες για βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές και να διαφημίσουν τις ευνοϊκά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
 10. Παρακαλεί τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Μιχάλης Τρεμόπουλος, ευρωβουλευτής – Ομάδα Πράσινων

European Parliament

The GREENS/EFA

ASP 08 H 247, Rue Wiertz 60, B-1047, Brussels

www.tremopoulos.eu

Αφήστε μια απάντηση