ΚΥΑ για Γεωργικές Συμβουλές για την Πολλαπλή Συμμόρφωση

Διαβάστε όλη την ΚΥΑ εδώ .

http://www.poseg.gr/datafiles/files/ΓΣ.ΚΥΑ.08_263514.pdf

Κριτήρια :

α) να είναι αγρότες φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα,

β) να είναι ενταγμένοι στο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης,

γ) να τεκμηριώνονται οι θεματικές ενότητες του άρθρου 4 για τις οποίες είναι αναγκαία η παροχή

συμβουλευτικών υπηρεσιών.

δ) Να αναλάβουν για χρονικό διάστημα 2 ετών (περίοδος δέσμευσης) τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

ί. Να τηρούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν,

ίΙ. Να τηρούν ημερολόγιο εργασιών και βιβλίο εισροών – εκροών από τα οποία θα τεκμηριώνεται ότι

με την παρασχεθείσα συμβουλή βελτιώνεται η θέση της εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική

κατάσταση.

ίϋ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά

και Κοινοτικά Οργανα.

Αγρότες που κάνουν χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από μη εγκεκριμένους Γεωργικούς

Συμβούλους, δεν ενισχύονται

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος ορίζεται στο 80% του ποσού που καταβάλλει για

την χρήση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών. Ανώτατο όριο ενίσχυσης ορίζονται τα 1.500 ευρώ

και η ενίσχυση ανά θεματική ενότητα συμβουλευτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά,

που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –  ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

(θεματικές ενότητες)- (€)

1. Περιβάλλον 350.

2. Δημόσια Υγεία- Υγεία ζώων 250.

3. Δημόσια Υγεία -Υγεία φυτών 250.

4. Κοινοποίηση των ασθενειών 100.

5. Συνθήκες διαβίωσης των ζώων150.

6. Ορθές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές 350.

ΣΥΝΟΛΟ 1.500.

Αφήστε μια απάντηση