Νέα ΚΑΠ 2021-2027 : Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας

Ορισμοί
Γεωργική δραστηριότητα ,γεωργικές εκτάσεις ,επιλέξιμα εκτάρια,πραγματικός αγρότης,νέοι αγρότες .
Οριζόντιος στόχος
Σύστημα ΑΚΙS για την εκπαίδευση και την παροχή γεωργικών Συμβουλών
Βιβλίο ψηφιακού μετασχηματισμού (Ενιαίο Μητρώο ΥΠΑΑΤ, ΟΠΣ γεωχωρικών δεδομένων ,E-learning αγροδιατροφικού τομέα )
Ενίσχυση Δράσεων καινοτομίας
Ειδικοί Στόχοι
Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Ενίσχυση προϊόντων με σήμανση απο συλλογικά σχήματα
Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
Βιώσιμη ανάπτυξη με διαχείριση των φυσικών πορων :νερου εδάφους αέρα
Συμβολή στη προστασία της βιοποικιλότητας
Προσέλκυση Νέων γεωργών στις αγροτικές περιοχές
Προώθηση της απασχόλησης ,κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές .
Ασφαλή θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα .

Αναδημοσίευση απο ΥΠΑΙΘΡΟ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ _ΟΜΦΑΛΟΣ 2021

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ _ΟΜΦΑΛΟΣ 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ