Ψηλαφώντας το παρελθόν : Κιλελέρ 2012

Εορτασμός Κιλελέρ 2012

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Κιλελέρ διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012 διήμερες εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 102 ετών από την εξέγερση των Θεσσαλών αγροτών, στο Κιλελέρ, το 1910. Ο  εορτασμός  ξεκινά το Σάββατο με ενημερωτική ημερίδα και ολοκληρώνεται την Κυριακή με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στη μνήμη των πεσόντων αγροτών, στο χώρο του Μνημείου, στο Κιλελέρ.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 18:00 – 21:00 Πρώην Δημαρχείο Κιλελέρ Ημερίδα με θέμα: «Διεθνές έτος Συνεργατισμού. Το Συνεταιριστικό κίνημα στη χώρα μας».

ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

10:30  Προσέλευση Κοινού στο χώρο του μνημείου

11:00 Προσέλευση Επισήμων

11:15  Επιμνημόσυνη δέηση

11:30  Καλωσόρισμα του Δημάρχου Κιλελέρ κ. Ρίζου Κομήτσα – Χαιρετισμός εκπροσώπου Ένωσης νέων αγροτών Λάρισας – Χαιρετισμός εκπροσώπου Β’ βάθμιων Συν/κών Οργανώσεων – Χαιρετισμός εκπροσώπου Γ’ βάθμιων Συν/κών και Συνδ/κων Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΔΑΣΕ, ΓΕΣΑΣΕ) – Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Πολιτικών Κομμάτων – Ομιλία Περιφερειάρχη Θεσσαλίας – Ομιλία εκπροσώπου Κυβέρνησης

13:00  Κατάθεση στεφάνων – Τήρηση ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

http://www.kileler.gov.gr/ekdiloseis/ekdilosi/ectrl/eo/edo/ed/event/eortasmos-kileler-2012/

 

 

Αρδευτικές γεωτρήσεις

Στις 16 Ιουνίου 2012 λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών χρήσης νερού από υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις, σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση της ΚΥΑ με θέμα: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας για τα χωράφια.

Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται στο αντίστοιχο τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας που είναι το αγροτεμάχιο το οποίο έχει τη γεώτρηση.

Προσοχή μιλάμε για άδειες που έχουν ήδη λήξη.

 Όσες άδειες δεν έχουν λήξη, θα πρέπει οι αγρότες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.

 Οι αγρότες που έχουν στην κατοχή τους άδειες που δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης πρέπει οπωσδήποτε να τις ανανεώσουν.

Σχετικά με τις νέες γεωτρήσεις, αναμένονται μέχρι το καλοκαίρι τα σχέδια διαχείρισης των υδροφόρων λεκανών της χώρας, οπότε τότε οι περιφέρειες θα αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν ή όχι νέες γεωτρήσεις.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ και τις εγκυκλίους, είναι τα εξής:

1. Αίτηση – δήλωση που χορηγείται από τις Υπηρεσίες Περιφέρειας
2. Αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης) όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης δημόσιας αρχής.
3. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότητα ή συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού.
4. Χάρτης (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (Χ, Ψ, Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Eνώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών.
5. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο
6. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού δεν ξεπερνά τα 100.000 m³, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ποσότητα > 100.000 m³.
7. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση που αναφέρεται στην Αίτηση (χημική ή μικροβιολογική ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο)
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
9. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης σύστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.
10. Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (μόνο για την περίπτωση ομαδικής πηγής υδροληψίας).
11. Απόσπασμα απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας (μόνο στην περίπτωση δημοτικής πηγής υδροληψίας)
12. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος της παλαιάς γεώτρησης (εφόσον αυτή είναι ηλεκτροδοτούμενη)
13. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι:
α) το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών των αγροτεμαχίων που αναγράφονται στην αίτηση
β) ότι τα αγροτεμάχια που αναγράφονται στην αίτηση δεν αρδεύονται από άλλη πηγή υδροληψίας και δεν ανήκουν σε ομάδα παραγωγών
γ) αναλυτικά η έκταση κάθε αγροτεμαχίου που αναγράφεται στην αίτηση και το είδος κάθε καλλιέργειας
δ) καθώς επίσης και η μελλοντική υποχρέωση της υπηρεσίας σε περίπτωση που σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση σε κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία ή στην ιδιοκτησία αυτών
ε) όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία αναγκών σε νερό και οι χρήσεις.

Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και δεν έχουν τροποποιηθεί δεν υποβάλλονται εκ νέου με τη συγκεκριμένη αίτηση.

Ναι Μπορούμε ..

Αν κάθε Έλληνας καταφέρει μέσα στο 2012 να αγοράσει ελληνικά προϊόντα αξίας 1.000 € στη θέση ξένων προϊόντων που αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστεθεί στην προβληματική ελληνική οικονομία το αστρονομικό ποσό των 12 δις €. Ολόκληρο το περιβόητο ΕΣΠΑ που υποτίθεται ότι θα αναζωογονούσε τη χώρα, είναι 18 δισ για 4 χρόνια. Στροφή στο ελληνικό τρόφιμο, στο ελληνικό ποτό, στροφή στον Έλληνα παραγωγό. Και στροφή στο ελληνικό ρούχο και το ελληνικό παπούτσι. Τα Ελληνικά προϊόντα έχουν BARCODE που αρχίζει από 520. Μπορούμε (από τον Θανάση).

Τα τρία πρώτα νούμερα ενός GS1 κωδικού (barcode) προσδιορίζουν τη χώρα στην οποία εκδόθηκε ο συγκεκριμένος κωδικός, για λογαριασμό της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης, που επιθυμεί να κωδικοποιήσει τα προϊόντα που διακινεί, π.χ. για την Ελλάδα 520-521, για την Γαλλία 300-379 κ.ο.κ.

Αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται ή κυκλοφορούν στην ίδια χώρα. Υπάρχουν προϊόντα που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Βουλγαρίας, από ελληνική όμως επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, που φέρουν barcodes με πρόθεμα 520 και προϊόντα που γίνονται στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση, που φέρουν barcodes με πρόθεμα 509 Ηνωμένου Βασιλείου. www.gs1greece.org,

Α.Σιαράβας, 210 8174420

 

Πέστο με ενα ποίημα

Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην κρίση διοργανώνουν Έλληνες ποιητές την Τετάρτη 21 του μηνός, οπότε γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Την πρωτοβουλία της εκδήλωσης έχουν, ο Κύκλος Ποιητών, τα περιοδικά Poetix και Ποιητικά, οι εκδόσεις Μικρή Άρκτος και η αλυσίδα πολιτισμού IANOS. Οι διοργανωτές καλούν ποιητές, συγγραφείς, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, εκδότες αλλά και κάθε πολίτη σε «συν οδοιπορία / δια μαρτυρία».
Στην κινητοποίηση -«ποιητική λιτανεία» την αποκαλούν οι διοργανωτές- θα συμμετάσχουν 100 εκδοτικοί οίκοι, καλλιτεχνικοί φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξένα πανεπιστήμια και πολίτες, οι οποίοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά «επειδή η απειλή μιας Έρημης Χώρας, γίνεται όλο και πιο πραγματική ως προοπτική μέλλοντος για τον τόπο μας».
Η πορεία με στίχους, εικαστικά λάβαρα και πανό, θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από την οδό Σταδίου και θα καταλήξει στην πλατεία Συντάγματος. Στη διάρκεια της πορείας, θα γίνουν χορευτικά δρώμενα από χορευτές της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και θα ακούγεται μουσική από μπάντες του δρόμου.
«Όμηρος, Σολωμός, Καβάφης, Σεφέρης, Ελύτης, Κατσαρός, Χριστιανόπουλος, Δημουλά, Πατρίκιος και τόσοι ακόμα ποιητές από την αρχαιότητα έως σήμερα μάς έχουν προικίσει πλουσιοπάροχα. Ας πορευτούμε διαμαρτυρόμενοι, υψώνοντας την παράδοση μας», προτρέπουν οι διοργανωτές.

Δήλωσαν  συμμετοχή οι παρακάτων φορείς, όπως αναφέρονται στο blog http://www.21martiou.blogspot.com:

Anyth, blog για την τέχνη και τον πολιτισμό Varelaki, blog για την τέχνη και τον πολιτισμό Βιβλιοθήκη του Ναυτίλου Βιβλιοπωλείο Σαιξπηρικόν Βορειοδυτικές Εκδόσεις Διαδικτυακό βιβλιοφιλικό στέκι Bookbar Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου e-EDGE διαδικτυακό εργαστήρι γραφής και εικόνας Εκδόσεις Άγρα Εκδόσεις Αίσωπος Εκδόσεις Αιώρα Εκδόσεις Αλλότροπο Εκδόσεις Απόπειρα Εκδόσεις Αρμός Εκδόσεις Αστάρτη Εκδόσεις Βήτα Εκδόσεις Γαβριηλίδη Εκδόσεις Γκοβόστη Εκδόσεις Gutenberg Εκδόσεις Διάπλαση Εκδόσεις Διάττων Εκδόσεις Δίαυλος Εκδόσεις Διήγηση Εκδόσεις Δόμος Εκδόσεις Δρόμων Εκδόσεις Ελφίλ Εκδόσεις Ενάλιος Εκδόσεις Ερίννη Εκδόσεις Εριφύλλη Εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος Εκδόσεις Ζήτρος Εκδόσεις Θεμέλιο Εκδόσεις Ιδεόγραμμα Εκδόσεις Ίδμων Εκδόσεις Ίκαρος Εκδόσεις Ιωλκός Εκδόσεις Καρδαμίτσα Εκδόσεις Καστανιώτη Εκδόσεις Καστριανή Εκδόσεις Κέδρος Εκδόσεις Κοάν Εκδόσεις Μαΐστρος Εκδόσεις Μεταίχμιο Εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος Εκδόσεις Ν & Σ Μπατσιούλας Εκδόσεις Νάρκισσος Εκδόσεις Νεφέλη Εκδόσεις NovelBooks Εκδόσεις Ολκός Εκδόσεις Όπερα Εκδόσεις Δ. Παπαδήμας Εκδόσεις Παπαδόπουλος Εκδόσεις Παπαζήσης Εκδόσεις Παρουσία Εκδόσεις Πατάκη Εκδόσεις Περίπλους Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Εκδόσεις Σμίλη Εκδόσεις Σοκόλη Εκδόσεις Ταξιδευτής Εκδόσεις Τετράγωνο Εκδόσεις Το Ροδακιό Εκδόσεις Τυπωθήτω Εκδόσεις Φιλιππότης Εκδόσεις Χαραμάδα Εκδόσεις Χρονικό Εκδόσεις Ψυχογιός Εκδόσεις Ωκεανός Ελληνικό Ίδρυμα Ποίησης Εταιρεία Συγγραφέων exagorefsis blogspot Θέατρο Ακροπόλ Θέατρο Εξαρχείων Θέατρο του Πανικού Ηλεκτρονικό περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων & Πολιτισμός στην Κοινότητα Ηλεκτρονικό περιοδικό Ίδρυμα Ποίησης Ηλεκτρονικό περιοδικό Παγκόσμια Κοινωνία Ειρήνης Ηλεκτρονικό περιοδικό Πνευματική Κιβωτός Ηλεκτρονικό περιοδικό poeticanet.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό (.poema..) «Κάθε Σάββατο στην Αθήνα» Κοινωνία των (δε)κάτων Λογοτεχνικό περιοδικό αντί χ λόγου Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης Ομάδα ποιητών-blog «ποίηση στην εποχή της εκποίησης» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης ’Εργων του Λόγου P.C.V. Διανομή Κινηματογραφικών Ταινιών Περιοδικό (δε)κατα Περιοδικό Εμβόλιμον Περιοδικό και Εκδόσεις Μανδραγόρας Περιοδικό και Εκδόσεις Οδός Πανός Περιοδικό και Εκδόσεις Οροπέδιο Περιοδικό και Εκδόσεις Πλανόδιον Περιοδικό Κουκούτσι Περιοδικό Νέο Eπίπεδο Περιοδικό Πανδώρα Περιοδικό Πολίτες Πολύχωρο πολιτισμού «Halaris» Ραδιοφωνικός σταθμός 105.5 στο κόκκινο Roseta Books Σπουδαστές της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών Σύνθεσις, χώρος Πολιτισμού και Έρευνας «Σχεδία», αντιμνημονιακό περιοδικό στον Υμηττό Sui Generis Music Τροφώνιο Ωδείο webdaily.gr

100 Thousand Poets for Change, USA Brand Literary Magazine City Lights Bookstore, San Francisco Hellenic Studies Program, Columbia University High Falls Design, New York Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia Modern Greek Studies Program, San Francisco State University Prague Writers’ Festival San Francisco International Poetry Festival Sha‛r Festival for Hebrew and Arabic Poetry, Israel The Nikos Kazantzakis Chair at San Francisco State University, San Francisco The Revolutionary Poets Brigade, San Francisco World Poetry Movement

Πες κάτι η Ζωή είναι ωραία!

Athens Voice, 7/3/2012

Ασκληπιού και Σόλωνος γωνία. Στο μικρό χώρο που απέμενε δίπλα σε ανόητα θηριώδη συνθήματα, με λεπτό μαρκαδόρο προσεκτικά και καλλίγραμμα κάποιος ή κάποια έγραψε: «Πες κάτι. Η ζωή είναι ωραία».

Μέσα στον πολύβουο δρόμο, στην ηχηρή σιωπή που χιλιάδες σελίδες κοινωνιολογίας επιχείρησαν να ερμηνεύσουν, η απλή σιωπή βρίσκεται μέσα σ’ αυτό το «πες κάτι».

Πες κάτι. Βαρέθηκα πια τις συζητήσεις χωρίς νόημα. Την πολυλογία χωρίς αντικείμενο.

Πες κάτι. Βαρέθηκα πια αυτή την επιφανειακή συνύπαρξη. Χωρίς επικοινωνία και κοινωνία. Αναζήτηση της σχέσης μέσα σε μια κοινωνία απουσίας σχέσεων.

Πες κάτι. Βαρέθηκα πια τα στομφώδη δελτία ειδήσεων, τις ηχηρές διακηρύξεις και τις ανούσιες αποπλανητικές υποσχέσεις.

Πες κάτι. Να σ’ ακούσω. Να μου μιλάς. Να σε κοιτάξω σε μια συνάντηση ανθρώπων. Διαφορετικών υπάρξεων. Αναζητητικών ελευθεριών.

Πες κάτι. Οι απλές και συναρπαστικές λέξεις σου μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Δεν μπορούσε κανένα σύνθημα να το πει πιο απλά, πιο λιτά, πιο μεστά.

Πες κάτι. Η ζωή είναι ωραία.

Πηγή: http://www.legeinandprattein.gr/arthra.htm

 

Πέντε νέες διαδικτυακές υπηρεσίες απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την παροχή πέντε νέων ψηφιακών υπηρεσιών για τον αγρότη ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) με «κλειδιά πρόσβασης» ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ή τέσσερα τελευταία ψηφία ΑΔΤ που έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2010. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού τίθενται σε εφαρμογή διαδικτυακές για:

α) την υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012,

β) εκτύπωση επικυρωμένων από το ΥπΑΑΤ βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και κατά κύριο Επάγγελμα Αγρότη,

γ) εκτύπωση βεβαίωσης του ποσού των αγροτικών επιδοτήσεων για το Έτος 2011,

δ) εκτύπωση συνοπτικής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2011 και

ε) προβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιο που έχει δηλωθεί στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2010 (τα στοιχεία δίνονται ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Καλλιέργεια, Ποικιλία, Είδος Ζώου και Επιλέξιμη Έκταση).

«Τονίζεται ότι το σύνολο των νέων προσφερόμενων υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί από την Δ/ση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα θα αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατό και η οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ή παροχής νέων θα είναι ευπρόσδεκτη μέσω των εντύπων του συνδέσμου http://www.opekepe.gr/entypo_erwthmata.asp. Κλείνοντας σημειώνεται για μια ακόμη φορά ότι η καταληκτική προθεσμία λήψης κωδικού διαδικτυακής κατάθεσης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012 είναι η 19/3/2012. Σημειώνεται ότι για την φετινή χρονιά δεν θα γίνει αποστολή προ-εκτυπομένων αιτήσεων και καλούνται όλοι όσοι υπέβαλαν την προηγούμενη χρονιά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ να λάβουν κωδικό. Για αυτή την κατηγορία των δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού πρόσβασης και υποβολής αίτησης είναι η 30/4/2012», αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου :υπέρ της απελευθέρωσης των φυτεύσεων .

Αθήνα 13 Μαρτίου 2012

                                                                                                    Αρ. Πρωτ.  15/13.3.12

Προς

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΡΑΣΗ

 

 

Θέμα: Απαγόρευση φυτεύσεων αμπέλου

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα έχει ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την πρωτοβουλία  13 Υπουργών Αγροτικής ανάπτυξης – μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας ΥπΑΑΤ – με την οποία ζητούν να αλλάξει η υπάρχουσα ΚΟΑ οίνου έτσι ώστε να συνεχιστεί η απαγόρευση φυτεύσεων αμπέλου και μετά το 2015!

Πρόκειται για εκπληκτική ολιγωρία του  ΥπΑΑΤ, το οποίο χωρίς στρατηγικό σχέδιο και περίσκεψη, υπέκυψε στις  συντεχνιακές πιέσεις αγροτοσυνδικαλιστών του τομέα που έχουν χάσει κάθε επαφή με τα συμφέροντα των αμπελουργών και των οινοποιών και δεν τους καίει καθόλου αν αύριο η χώρα μας βρεθεί χωρίς αμπέλια να εισάγει κρασί από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη!

 

Αναλυτικότερα, θεωρούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί άμεσα υπέρ της απελευθέρωσης  των φυτεύσεων  μετά το 2015 για τους εξής πολύ σημαντικούς λόγους:

 

1)     Η Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα έχει χάσει τον μισό αμπελώνα της από (από 1.100.000 στα 680.000 στρέμματα), αγγίζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

 

2)     Οι αμπελώνες των 4 – 5 στρεμμάτων που είναι ο Ελληνικός μέσος όρος δεν είναι βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και με αυτήν τη μορφή είναι αδύνατον να υπάρξουν στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο Ελληνικός αμπελώνας θα αφανιστεί αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα  νέων φυτεύσεων σε αμπελουργούς με δυνατότητα να συγκεντρώσουν μεγαλύτερες αγροτικές εκτάσεις. Είναι ατελείωτη υποκρισία να λέγεται ότι έτσι σώζεται ο μικρός κλήρος και η οικογενειακή μορφή εκμετάλλευσης ενώ ακριβώς αντίθετα οδηγείται στον αφανισμό η οικογενειακή εκμετάλλευση αφού της απαγορεύεται να μεγαλώσει τον  πολύ μικρό αμπελώνα της! Το 60% αυτών είναι κάτω από 4 στρέμματα!! Και ούτως ή άλλως θα σβήσουν αν παραμείνουν με αυτή την μορφή.

 

3)    Η Γαλλία αντίθετα υποστηρίζει την απαγόρευση γιατί έχει μέσον όρο αμπελιού 90 ! στρεμ. και υπεραμύνεται των μεγάλων της επιχειρήσεων.

 

4)    Η Ελλάδα βασίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης της, στην προώθηση του αγροδιατροφικού μοντέλου σε σχέση με την Μεσογειακή Διατροφή και τον Τουρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί τα χρόνια που έρχονται να αναπτύξει την γεωργία της και την καλλιέργεια της αμπέλου. Νέοι άνθρωποι θα χρειαστεί να γυρίσουν στην ύπαιθρο, με σύγχρονες γνώσεις και δυναμισμό και να δώσουν την νέα ώθηση. Σε αυτούς απαγορεύεται να φυτέψουν αμπέλι. Είναι υποκρισία να καλούμε τους νέους να επιστρέψουν στη γη τους  χωρίς να μπορούν να φυτεύσουν.

 

5)    Ως γνωστόν δε, στην Ελλάδα δεν  λειτουργεί ούτε καν το σύστημα αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων φύτευσης μέσω εθνικού αποθεματικού, λόγω διοικητικής ανεπάρκειας!

 

6)    Ως συνέπεια αυτών των νομοθετικών  ελλείψεων στη διαδικασία αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων φύτευσης, όλα αυτά τα χρόνια, αμπελώνες που εγκαταλείπονται, δεν δηλώνονται απουσία των αντίστοιχων κινήτρων.

 

7)    Η εγκατάλειψη της υπαίθρου τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει ερημωμένες πεζούλες και χέρσα χωράφια σε νησιωτικές και ορεινές μειονεκτικές περιοχές που δεν προσφέρονται για άλλες καλλιέργειες. Η απαγόρευση φύτευσης νέων αμπελώνων  καταδικάζει σε μαρασμό  αυτές τις μειονεκτικές περιοχές.

 

8)     Φαντάζονται μερικοί ότι θα κρατήσουν ως «κλειστό επάγγελμα» τον αμπελουργό των 4! στρεμμάτων. Μα και σε χρυσάφι να πληρωθεί το σταφύλι και σε αίμα το κρασί, αυτό δεν είναι βιώσιμο σχήμα. Απεναντίας εμποδίζουμε τους αμπελουργούς , παλιούς και νέους να αναπτυχθούν.

 

9)    Άλλοι φαντάζονται πως έτσι θα αυξηθούν οι τιμές στα σταφύλια. Ξεχνούν τρία πράγματα: α)οι τιμές του σταφυλιού στην Ελλάδα δεν είναι μικρότερες των ευρωπαϊκών τιμών. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι τιμές αλλά ο μικρός κλήρος. β) οι κατά καιρούς ελλείψεις καλύπτονται εύκολα από φτηνό εισαγόμενο κρασί και ακόμα πιο εύκολα στο χώρο του ανώνυμου χύμα γ) οι ελληνικές εξαγωγές ωριμάζουν και θα βρεθούμε χωρίς την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα παραγωγής.

 

10) Άλλοι φοβούνται  δυσμενή, λένε ,επίδραση της απελευθέρωσης των φυτεύσεων στις ζώνες ΠΟΠ. Μα οι ζώνες ΠΟΠ είναι  οριοθετημένες γεωγραφικά,  με νομοθετημένες ποικιλίες,  αποδόσεις,  αμπελοοινικές πρακτικές. Αν σέβονται τον εαυτό τους και τους κανόνες τους και πωλούν ένα τυπικό και ποιοτικό προϊόν δεν έχουν τίποτα να ενοχληθούν από τις νέες φυτεύσεις.

 

Ο καταναλωτής πάντα θα αναζητά ένα καλλίτερο προϊόν σε πιο ακριβή τιμή,  όπως πάντα θα αναζητά και το φθηνότερο δυνατόν καθημερινό  προϊόν που δεν πρέπει να του στερήσουμε γιατί , απλούστατα, θα το βρει αλλού!

 

11)     Εξ άλλου, η έννοια του Terroir συνδέεται άμεσα με τον ανθρώπινο παράγοντα και ως εκ τούτου οι αμπελουργικές ζώνες δεν είναι ιστορικά απολιθώματα , εκεί, για πάντα και διά πάντα. Εξελίσσονται.

 

12) Εκτός τούτων, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ελεύθερες οι φυτεύσεις, και μάλιστα κράτη όπως η Κίνα φυτεύουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς, το να εμποδίζουμε νέες φυτεύσεις στην Ευρώπη δεν προσφέρει καθόλου στη συγκράτηση της προσφοράς σταφυλιού  (σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά). Αντίθετα βάζει μεγάλα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κρασιού και δη του Ελληνικού που όπως αναφέραμε πιο πάνω έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο να πάρετε θέση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι η σταδιακή εξαφάνιση των αμπελώνων της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προεκλογικού σας προγράμματος.

 

Με τιμή,

Άγγελος Ρούβαλης

Πρόεδρος

 

Υ.Γ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, είναι ο κύριος φορέας της Ελληνικής Οινοπαραγωγής εκφράζοντας μέσω των μελών και συνδεδεμένων μελών του, πάνω από το 70% της παραγωγής, πάνω από 80% της εμπορίας και πάνω από 90% των εξαγωγών του Ελληνικού κρασιού.

Μέλη του, είναι τόσο οι μεγάλες εταιρείες του οινικού κλάδου (πχ. Μπουτάρης, Τσάνταλης, Ελληνικά Κελλάρια Οίνου – Κουρτάκης, κ.α.) όσο και τα μικρά οινοποιεία ( π.χ. Γεροβασιλείου, Χατζημιχάλης, Σιγάλας, Παρπαρούσης, Κατώγι Στροφιλιά κ.ο.κ.) αλλά και πρωτοπόροι συνεταιρισμοί όπως η ΕΟΣ Σάμου.

Mέλη του επίσης είναι όλες οι περιφερειακές οργανώσεις του αμπελοοινικού τομέα (Βόρειας Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης και Νησιών του Αιγαίου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Προσεγγίζοντας το κίνημα της πατάτας με άλλου όρους .

Για το κίνημα της πατάτας
Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να παίρνει διαστάσεις (και με την βοήθεια των ΜΜΕ) το χαρακτηριζόμενο ως «κίνημα της πατάτας», η πώληση δηλαδή μεγάλης ποσότητας πατάτας απευθείας από τον παραγωγό. Μετά την Κατερίνη, που έκανε την αρχή, σειρά πήραν και άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις. Η παράκαμψη των μεσαζόντων είναι αναντίρρητα μια σημαντική κίνηση, τόσο γιατί απομονώνει ένα κερδοσκοπικά μαφιόζικο κομμάτι της διακίνησης τροφίμων αλλά κυρίως γιατί δημιουργεί μια αυτοπεποίθηση στον κόσμο για τις δικές του δυνάμεις οργάνωσης. Τι προβάλλεται, όμως, μέσα από αυτό και ποια τα χαρακτηριστικά που τείνει να αποκτήσει;
Το σημαντικότερο στοιχείο που προβάλλεται είναι η χαμηλή τιμή της. Βεβαίως δεν παραλείπουν οι εμπλεκόμενοι με την κίνηση να αναφέρουν ότι αυτή είναι περίπου η τιμή κόστους των παραγωγών που οι ίδιοι οι παραγωγοί την ορίζουν στα 20 λεπτά/κιλό. Πραγματικά οι εισροές στη συμβατική καλλιέργεια της πατάτας είναι: χημικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα και άλλα ενισχυτικά παρασκευάσματα, πατατόσπορος, μηχανήματα, ενέργεια. Ο πατατόσπορος είναι εισαγόμενος, Ολλανδιας κατά κύριο λόγο, τα φάρμακα και λιπάσματα τα παράγουν οι γνωστές εταιρείες των μεταλλαγμένων Βayer, ΒASPF, Monsanto, Novartis, Syngenta κ.λπ. Τα μηχανήματα είναι των γνωστών πολυεθνικών Deutz, Same, Renault κ.λπ. Πετρέλαια, βενζίνες, κλπ, όλα εισαγόμενα. Χοντρικά από τα 25 λεπτά του κιλού της πατάτας που διακινείται, τα 20 περίπου πάνε σε αυτούς που μας έχουνε στο χέρι, μας χρεώνουν με τα δάνεια μέσω των επιδοτήσεων, για να ακολουθήσουμε την πανάκριβη λογική τους και όταν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, μας σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό. Μείνανε και άλλα 5 λεπτά για τον αγρότη να καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα, τα εργατικά χέρια, τα χαράτσια κ.λπ.
Απ’ όλα αυτά προκύπτει το εύλογο ερώτημα: από ποιους αγρότες αγοράζονται οι πατάτες; Υπάρχουν οι μεγαλοαγρότες με εκατοντάδες στρέμματα και οι μικροί. Εάν κάποιος σπείρει 200 στρέμματα μπορεί να έχει προς διάθεση και 700 τόνους πατάτας. Εάν έχει 5 λεπτά κέρδος θα βγάλει 35.000 ευρώ. Το κράτος ενισχύει και βοηθάει τον μεγάλο παραγωγό αφού αυτή είναι η σύγχρονη τάση της βιομηχανοποιημένης γεωργίας. Ένας αντίστοιχος μικρός παραγωγός με 10 στρέμματα και 33 τόνους παραγωγή, με το ίδιο κέρδος 5 λεπτών θα βγάλει 1.650 ευρώ. Ένας τέτοιος αγρότης (η πλειοψηφία) για να βγάλει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο θα πρέπει να πάει στη λαϊκή να πουλήσει με τουλάχιστον 50-60 λεπτά. Η μαζική διάθεση με 25 λεπτά ευνοεί τούς μεγαλοαγρότες-τσιφλικάδες εις βάρος των μικρών. Είναι ζήτημα πολύ σοβαρό εάν τα 25 ή τα 50-60 λεπτά είναι η πραγματική τιμή του προϊόντος. Αλλά η στήριξη μικρών παραγωγών, ακόμα και αν αυτό σημαίνει υψηλότερη τιμή, είναι απαραίτητη για μια πραγματική συνεργασία παραγωγών και καταναλωτών με βάση τις αρχές της αμοιβαιότητας. Βέβαια οι συγκεκριμένες πατάτες θα σάπιζαν λόγω της άρνησης των παραγωγών να πουλήσουν κάτω από την τιμή κόστους στους μεσάζοντες (μέχρι 15 λεπτά/κιλό). Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κύριο προβαλλόμενο χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή τιμή τους.
Μέχρι στιγμής, ξεκινώντας από την Κατερίνη, οι πατάτες αυτές διατίθενται ως «οι πατάτες των 25 λεπτών το κιλό» ή αλλιώς «2,5 Ευρώ το δεκάκιλο». Αν ήταν μόνο οι πατάτες των συγκεκριμένων παραγωγών του Νευροκοπίου, θα μιλάγαμε για μια κίνηση αλληλεγγύης. Προβάλλεται όμως η συνέχιση και σε άλλα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο, όπου θα γίνεται επιλογή σε σχέση με την φθηνή τιμή. Μια οικονομικίστικη λογική δηλαδή, που βασίζεται στην χαμηλή τιμή και που δεν αλλάζει τις συνήθειες του καταναλωτή που έχει συνηθίσει στις ευκαιρίες ενός πολυκαταστήματος. Ισοπεδώνοντας έτσι κάθε άλλο ουσιαστικό χαρακτηριστικό μιας απευθείας συναλλαγής παραγωγού-καταναλωτή. Μια εβδομάδα μετά παρατηρούμε ήδη σκέψεις αγοράς ελαιολάδου από την Κρήτη (με 2.5 ευρώ το κιλό) σε περιοχές που παράγεται λάδι! Όλα για χάρη της φθηνής τιμής, δηλαδή. Μια τοπική συνέλευση ή δράση οφείλει να ενισχύσει την τοπική κοινωνία με σκοπό την ενδυνάμωσή της. Αλλιώς η «αυτοργάνωση» εξαντλείται μόνο στις καταναλωτικές συνήθειες εξεύρεσης φθηνής τιμής.
Για μια πραγματικά άμεση επαφή καταναλωτή και παραγωγού πρέπει να ισχύουν περισσότερες προϋποθέσεις από τη φθηνή τιμή. Ίσως η πιο σημαντική είναι η ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, του τροφίμου. Μια πατάτα μπορεί να είναι φθηνή αν έχει καλλιεργηθεί σε μεγάλες γαίες, σε μονοκαλλιέργεια και με βιομηχανικό τρόπο, με τόνους επικίνδυνων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Αλλά ποια είναι η ποιότητα ενός τέτοιου τροφίμου; Τι συνέπειες έχει για την κοινωνία, το περιβάλλον και για τον αγοραστή-καταναλωτή; Μήπως έχει μεγάλο κόστος, που δεν ενσωματώνεται βέβαια στην τιμή, αλλά πληρώνεται από την κοινωνία με άλλους τρόπους και κύρια μέσα από την υποβάθμιση της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και με την μελλοντική έλλειψη πόρων;
Άλλη προϋπόθεση είναι η τήρηση ικανοποιητικών εργασιακών συνθηκών. Μια πατάτα ή ένα άλλο τρόφιμο μπορεί να είναι φθηνό αν οι εργάτες γης δουλεύουν για πολλές ώρες την ημέρα και αμείβονται με χαμηλά μεροκάματα. Μεροκάματα που θα είναι τυχεροί να τα εισπράξουν αν ο εργοδότης-αγρότης δεν τους καταγγείλει τελευταία στιγμή στην αστυνομία ως λαθραίους μετανάστες.
Ένα ουσιαστικό κίνημα τέτοιου τύπου πρέπει να έχει διάφορους στόχους, μερικοί από τους οποίους να είναι: Μόνιμη «γέφυρα» μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών της τοπικής -όσο γίνεται- κοινωνίας για το ξεπέρασμα των σημερινών μεσαζόντων κάθε είδους. Στήριξη της επιβίωσης των παραγωγών με δίκαιες τιμές, προσιτές όμως στους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα. Διαμόρφωσή του σε μια νέα δομή αλληλέγγυας οικονομίας, μη ενταγμένης ούτε στον ιδιωτικό, ούτε στον κρατικό τομέα της οικονομίας. Βασιζόμενο στις αξίες της συνεργατικότητας και αμοιβαιότητας και όχι του ανταγωνισμού, της κερδοσκοπίας και της αγοράς. Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς «πολιτικούς μεσάζοντες», συνεννόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ συνελεύσεων παραγωγών και συνελεύσεων καταναλωτών. Καθαρή τροφή στους καταναλωτές που θα σέβεται την φύση, όπως αυτή που καλλιεργεί ο παραγωγός για την οικογένειά του και όχι όπως αυτή που καλλιεργεί για να πουλάει.

Πηγή : Voula Alexiadou- Αγρός Ελληνικού

Μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα τώρα

1. Ανάπτυξη θα έχουμε μόνο αν υπάρξει ασφάλεια δικαίου (δηλαδή σταθερό φορολογικό καθεστώς και ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης), ασφάλεια επενδύσεων(δηλαδή το αν θα λειτουργήσει μια επιχείρηση να μην εξαρτάται από τις διαθέσεις του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, του τοπικού Βουλευτή, του Δημάρχου ή ενός δήθεν «εκπολιτιστικού/περιβαλλοντικού» συλλόγου), χαμηλοί φορολογικοί συντελεστέςμείωση εργοδοτικών εισφορώνπρόγραμμα κινήτρων για την απασχόληση ανέργων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν ήδη διεθνή αναγνωρισιμότητα και πολιτικές ενίσχυσης των εθνικών πρωταθλητών σε κάθε κλάδο παραγωγής με στόχο οι καλύτεροι να γίνουν ακόμα καλύτεροι

 

2. Ανάπτυξη σημαίνει νέο παραγωγικό μοντέλο:

 • Ισοσκελισμένο εξωτερικό ισοζύγιο για τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και ορυκτά τσιμέντο),

 • Δωδεκάμηνος Τουρισμός στη χώρα μας,

• Επένδυση στην Έρευνα και στην Τεχνολογία. Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την παραγωγή πλούτου, μέσω μιας ανοιχτής οικονομίας, η οποία θα λειτουργεί με κανόνες τέτοιους που θα επιτρέπουν τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και όχι την αναδιανομή της φτώχειας. Αυτό γίνεται μόνο μέσω των φόρων και κυρίως των άμεσων φόρων. Είμαστε, όμως, αμείλικτοι εχθροί της σημερινής κατάστασης, όπου φόρους πληρώνουν, κυρίως, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Ναι στους φόρους, με την προϋπόθεση να πληρώνουν όλοι και το Κράτος να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της υγείας και της παιδείας.

3. Νομοθετική παρέμβαση για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου που υπάρχει και λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια, σε μηνιαία βάση ώστε να ξέρουμε ποιος φταίει κάθε φορά που χρειάζεται να πάρουμε νέα μέτρα επειδή δεν απέδωσαν τα προηγούμενα. Να δούμε πάλι στον Τύπο τις πράσινες, κόκκινες και κίτρινες ενδείξεις για το αν προχωρά το έργο των Υπουργών.

4. Στόχος μας είναι ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα να συνδεθεί με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όσο υπάρχουν εξευτελιστικοί μισθοί δεν ευνοείται ούτε η καινοτομία ούτε η αριστεία. Η μείωση του κατώτατου μισθού με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας που επιλέχθηκε με το Μνημόνιο ΙΙ, συνιστά μια πολύ αρνητική εξέλιξη που οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη παραγωγικής βάσης της οικονομίας που οδήγησε στην επιλογή της εσωτερικής υποτίμησης. Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι ενώ οι Έλληνες δουλεύουν πολύ περισσότερο από τους Γερμανούς, παράγουν πολύ λιγότερα. Έτσι προκύπτει ο κατώτατος μισθός που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα, όμως η μείωσή του μόνο βραχυπρόθεσμα μπορεί να βοηθήσει ενώ θα οδηγήσει άμεσα σε βαθύτερη ύφεση.

5. Στόχος μας είναι οι συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να ξαναγίνουν απολύτως σεβαστές. Οι προβλέψεις του Μνημονίου ΙΙ συνιστούν μια σημαντική οπισθοδρόμηση γιατί δεν θέλουμε ένα Κράτος-Πατέρα που πάντα ξέρει τι είναι καλύτερο και παρεμβαίνει κι εκεί που δεν χρειάζεται.

6. Κατάρτιση κρατικού προϋπολογισμού από μηδενική βάση. Δικαίωμα τροποποίησης των επιμέρους ποσών κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση χωρίς να αλλοιώνεται η τελική πρόβλεψη του προϋπολογισμού για τη σχέση εσόδων-εξόδων. Δηλαδή όποιος θέλει να προτείνει, πχ αύξηση των δαπανών για τα σχολεία, να μπορεί να το θέσει σε ψηφοφορία αρκεί να προτείνει ισόποση μείωση άλλου κονδυλίου, πχ μείωση των δαπανών για τη διατήρηση εκατοντάδων στρατοπέδων.

7. Μείωση τιμών δεν πρόκειται να γίνει αν δεν λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς, δηλαδή αν δεν καταργηθούν κάθε είδους προστατευτικές διατάξεις για την περιφρούρηση του εισοδήματος συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών. Πχ θα έχουμε πάντα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης όσο υπάρχει το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσής της και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν λειτουργεί όπως ταιριάζει στον τίτλο της.

8. Πρόγραμμα Σεισάχθειας με στόχο την μείωση των δόσεων και των τόκων για τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια κατ’ αντιστοιχία των μειώσεων στους μισθούς και τα έσοδα των επιχειρήσεων.

9. Νέες σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Πολιτεία και Εκκλησία να συμφωνήσουν μαζί ένα 10ετές χρονοδιάγραμμα το οποίο να οδηγήσει σε διακριτούς ρόλους χωρίς γκρίζες ζώνες.

10. Εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης όπως και όλων των μεταρρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί, χωρίς εκπτώσεις. Αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού για την παιδεία, την έρευνα και τον πολιτισμό στο επίπεδο του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε.

11. Επανεξέταση της μονιμότητας στον στενό δημόσιο τομέα ταυτόχρονα με την κατάργηση του πελατειακού πολιτικού συστήματος.

12. Εισαγωγή στο δημόσιο αυστηρότερων διαδικασιών αξιολόγησης και βαθμολόγησης με ταυτόχρονη πρόβλεψη συντομότερων διαδικασιών για την απόλυση όσων αξιολογούνται αρνητικά ή υποπίπτουν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Στα πειθαρχικά συμβούλια δεν πρέπει να μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων.

13. Προσλήψεις στο Δημόσιο μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Εφαρμογή της πρόβλεψης για τη δοκιμαστική θητεία των δημοσίων υπαλλήλων πριν την μονιμοποίησή τους.

14. Άσκηση μιας μεταναστευτικής πολιτικής διπλού στόχου: α) παρεμπόδιση της παράνομης εισόδου στη χώρα με κάθε νόμιμο τρόπο και άμεση απέλαση των λαθρομεταναστών, β) πολιτική πλήρους ένταξης των νομίμων μεταναστών που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις στην ελληνική κοινωνία.

15. Πλήρης αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού τομέα του ασφαλιστικού συστήματος με σταδιακή εφαρμογή του για τους παλιούς ασφαλισμένους. Το Δημόσιο λειτουργεί πυλώνα κύριας σύνταξης που χρηματοδοτείται από προοδευτικές εισφορές όλων των εργαζομένων. Οι έχοντες υψηλά εισοδήματα συνεισφέρουν αναλογικά χωρίς να έχουν την ανάλογη ανταπόδοση. Οι μη έχοντες εισοδήματα συνεισφέρουν σαφώς λιγότερα. Ο πυλώνας αυτός λειτουργεί με καθαρά αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά.

16. Οι κοινωνικοί εταίροι λειτουργούν ανταποδοτικό/ κεφαλαιοποιητικό σύστημα που χρηματοδοτείται με τη δημιουργία ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών. Συνεισφέρουν εργοδότες και εργαζόμενοι στο ελάχιστο πλαίσιο που καθορίζουν οι συμβάσεις εργασίας. Τα χρήματα αυτά και η διαχείριση τους είναι ιδιοκτησία και αρμοδιότητα του δικαιούχου/εργαζόμενου.

17. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητο η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Γι’ αυτό πρέπει να εγκαταλειφθούν οι γενικές πολιτικές κοινωνικής στήριξης και να προχωρήσουμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες (η πλειοψηφία τους αποτελείται από νέες μητέρες), τους ηλικιωμένους και τους ανέργους. Η αύξηση των πόρων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής πρέπει να συνδεθεί ευθέως με την καταπολέμηση της ληστείας του κοινωνικού κράτους από την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων, τις πλαστές συντάξεις κλπ. Να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι για κάθε ευρώ που πηγαίνει παράνομα στην τσέπη των επιτήδειων, ένας άνεργος ή μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της ή ένας παππούς και μια γιαγιά, στερούνται την δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς.

18. Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων. Το κράτος δεν πρέπει να εγγυάται τα έσοδα κανενός επαγγελματία. Οι πολίτες και όχι το κράτος πρέπει να αποφασίζουν για το πόσα φαρμακεία ή συμβολαιογράφους χρειαζόμαστε.

19. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να απεξαρτηθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Κάθε Δήμος πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα έσοδα, τα έξοδα και τις προσλήψεις/απολύσεις των υπαλλήλων του. Ειδικά οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ χωρίς τις σημερινές φωτογραφικές μεθόδους περί προϋπηρεσίας.Τα δάνεια των Δήμων δεν πρέπει να μεταφέρονται στον κεντρικό προϋπολογισμό. Αν ένας Δήμος πτωχεύει, το κόστος να πληρώνουν μόνο οι δημότες του, όχι όλοι οι Έλληνες. Να καταργηθεί η κρατική χρηματοδότηση των Δήμων με την ταυτόχρονη αναγνώριση του δικαιώματος του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλλει κατά την κρίση του φόρους, τέλη και εισφορές. Όπως λειτουργεί σήμερα το σύστημα, ευνοούνται οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ κεντρικής και τοπικής εξουσίας και όχι η χρηστή διαχείριση των οικονομικών.

20. Κατάργηση της νομοθετικής προστασίας των συντεχνιών. Οι πολίτες θα πρέπει να καθορίζουν το πόσους φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους κ.α. χρειάζονται οι τοπικές κοινωνίες για να εξυπηρετηθούν και όχι  το κράτος. Θεσμοί όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι Φαρμακοποιών, κ.α.  θα πρέπει να  λειτουργούν ως θεσμικοί σύμβουλοι – επιστημονικοί φορείς της πολιτείας όπως σαφώς έχει νομοθετικά καθοριστεί ο ρόλος τους και όχι ως κλειστά συστήματα εξουσίας εις βάρος των νέων γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, φαρμακοποιών.

21. Εκπόνηση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός πενταετούς προγράμματος για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα με την νομοθέτηση ευνοϊκών μέτρων για όσους Έλληνες πολίτες και νόμιμους μετανάστες επιθυμούν να μετακινηθούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο. Στόχος πρέπει να είναι ένα ισοσκελισμένο αγροτικό ισοζύγιο με την παραγωγή κερδοφόρων αγροτικών προϊόντων χωρίς την ανάγκη επιδοτήσεων.

22. Απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας του Έλληνα με την δόμηση του νομικού και φορολογικού μας συστήματος σε δύο απλές αρχές: εμπιστοσύνη στον πολίτη και άμεση, σκληρή τιμωρία όταν ο πολίτης προδίδει αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν χιλιάδες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αντικατασταθούν από μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία όποιος αναγράψει ψεύδη θα πρέπει να οδηγείται άμεσα στη φυλακή και να δημεύεται η περιουσία που προήλθε από την εξαπάτηση του κράτους.

5  Μεταρρυθμίσεις για το πολιτικό σύστημα τώρα

 

1. Άμεση κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων. Η λειτουργία και επομένως η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι αποκλειστική υπόθεση των υποστηρικτών τους. Τίθεται ανώτατο όριο βοηθείας από τον κάθε χρηματοδότη. Απαγορεύεται η χρηματοδότηση από νομικά πρόσωπα. Είναι όμως επιβεβλημένο ο κάθε πολίτης να γνωρίζει ποιος είναι ο υποστηρικτής και πόσα χρήματα δίνει. Γι’ αυτό κάθε χρηματική καταβολή προς τα κόμματα για να είναι νόμιμη, θα πρέπει να δημοσιεύεται σε ειδική ιστοσελίδα του διαδικτύου στην οποία θα αναφέρεται το ποσό, το όνομα, η διεύθυνση και το ΑΦΜ του δωρητή κατά τα πρότυπα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι συναλλαγές των κομμάτων, ανεξαρτήτως ποσού θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών ενώ θα πρέπει να δημοσιεύουν στο ίδιο πρόγραμμα και τα αναλυτικά έξοδά τους. Όλα στο φως τώρα. Η ποινή για την παραβίαση αυτών των προβλέψεων θα πρέπει να επιφέρει βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο πολλαπλάσιο του ποσού που δεν δηλώθηκε, καθώς και ποινές στέρησης της ελευθερίας για τους υπευθύνους συμπεριλαμβανομένου και του δωρητή.

2. Πλήρης κατάργηση της αποσπάσεως δημοσίων υπαλλήλων στα κόμματα ή στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Κράτος και κόμμα είναι και πρέπει να είναι δύο εντελώς ξεχωριστοί θεσμοί.

3. Απαγόρευση της προσφυγής στην διαδικασία Κοινοβουλευτικής Ασυλίας για μια σειρά αδικήματα και διατήρηση της ασυλίας μόνο για την προστασία του δικαιώματος έκφρασης και ελεύθερης κίνησης και δράσης των μελών του Κοινοβουλίου

4. Αλλαγή του εκλογικού συστήματος με κατάργηση του σταυρού προτίμησης, δημιουργία 200 ολιγοεδρικών (έως 3 έδρες) περιφερειών με ισοδύναμη εκλογική βάση και 100 εδρών όπου θα εκλέγονται οι υποψήφιοι όπως συμβαίνει σήμερα με το ψηφοδέλτιο επικρατείας.

5. Αλλαγή των προβλέψεων και της διαδικασίας δίωξης εναντίον μελών της Κυβέρνησης (άρθρο 86 του Συντάγματος) με κύρια μέριμνα την ταχύτερη διεκπεραίωση και την σημαντική αύξηση του χρόνου που προβλέπεται για την παραγραφή των αδικημάτων

Μεταρρυθμίσεις χωρίς μεταρρυθμιστές δεν γίνονται όπως απέδειξε η εμπειρία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γι’ αυτό ο μεταρρυθμιστικός χώρος οφείλει να ανασυγκροτηθεί και να καταθέσει την πρότασή του για το αύριο της χώρας, επιχειρώντας να κερδίσει την ιδεολογική ηγεμονία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλουμε με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων σ’ ένα κείμενο που είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε για να προσθέσει νέες ιδέες αλλά και να το συνυπογράψει εκδηλώνοντάς την υποστήριξή του πρώτα και κύρια σε ιδέες.

 

Νέοι Μεταρρυθμιστές

http://www.neoi-metarithmistes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22